Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/2032

V Bruseli 18. decembra 2008

Komisia vyzýva členské štáty, aby pružne aktualizovali predpisy v oblasti televízneho vysielania v roku 2009

Rok po nadobudnutí účinnosti novej smernice EÚ, ktorej cieľom je liberalizácia predpisov v oblasti televízneho vysielania a odstránenie zastaraných a byrokratických obmedzení v oblasti poskytovania digitálneho televízneho vysielania cez internet, videa na želanie a mobilnej TV v Európe, dosiahli členské štáty EÚ v oblasti úpravy svojich vnútroštátnych pravidiel len malý pokrok. Len Rumunsko v plnej miere uplatnilo nové predpisy EÚ týkajúce sa audiovizuálnych médií, ktoré nadobudli účinnosť 19. decembra 2007 (IP/07/1809). Smernica EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorú na základe návrhu Komisie prijal Európsky parlament a Rada ministrov EÚ (IP/05/1573), oživila staré predpisy EÚ týkajúce sa tradičného televízneho vysielania pre digitálny vek a jeho novú generáciu služieb televízneho typu. Ďalších 26 členských štátov v súčasnosti zavádza do vnútroštátnych právnych predpisov modernizované predpisy pre európsky audiovizuálny priemysel. Majú na to čas do decembra 2009. Dovtedy by EÚ mala mať jednotný trh pre všetky audiovizuálne mediálne služby, ktorý pre podniky zabezpečí právnu istotu a pre divákov rôznorodejšie a kvalitnejšie programy.

Nové predpisy EÚ sú príležitosťou na vytvorenie jednotného trhu pre digitálny vek, a ja vyzývam členské štáty, aby ich rýchlo a pružne zaviedli do praxe, nech môžu výrobcovia televíznych programov, poskytovatelia televízneho vysielania a diváci využívať ich výhody čo najskôr,“ uviedla komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Reding. „Aktualizovali sme predpisy EÚ týkajúce sa televízneho vysielania vzhľadom na rýchlo sa meniace technológie a na potrebu posilnenia konkurencieschopnosti v oblasti audiovizuálneho priemyslu v Európe. Pre členské štáty je to príležitosť zrušiť zastarané obmedzenia, posilniť spoločnú reguláciu a samoreguláciu, predovšetkým v oblasti reklamy, posilniť právo na informácie a podporiť kvalitu a rôznorodosť. Som však znepokojená tým, že niektoré členské štáty zrejme vidia v nových predpisoch zámienku na pridanie ďalších byrokratických opatrení. Vytvorili sme lepšie pravidlá pre audiovizuálne odvetvie na úrovni EÚ a od členských štátov očakávam, že to isté urobia aj na vnútroštátnej úrovni. "

V polovici dvojročného obdobia, ktoré majú členské štáty na to, aby zaviedli nové predpisy EÚ o službách televízneho typu ako video na požiadanie a mobilné video, doteraz iba Rumunsko v plnej miere transponovalo smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách do vnútroštátnych právnych predpisov (situácia vo všetkých 27 členských štátoch: pozri prílohu).

Rumunsko 25. novembra schválilo nový vládny dekrét, ktorým sa mení a dopĺňa jeho audiovizuálny zákon z roku 2002, s cieľom uskutočniť zmeny obsiahnuté v novej smernici EÚ. Rumunsko využilo všetky možnosti liberalizácie, ktoré daná smernica ponúka, vrátane umiestnenia výrobku. Hneď ako je budú tieto zmeny a doplnenie oficiálne oznámené, Komisia skontroluje, či sa nimi smernica EÚ z roku 2007 v plnej miere uplatňuje.

V ostatných 26 členských štátoch EÚ, ako aj krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (Island, Nórsko, Lichtenštajnsko) a kandidátskych krajinách (Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko a Turecko) sa nové predpisy ešte len zavádzajú. V mnohých členských štátov sa však v tejto súvislosti postupuje pomaly: niektoré vlády musia ešte uzatvoriť konzultácie so zúčastnenými stranami o spôsobe uplatňovania predpisov EÚ vo svojej krajine (Dánsko, Nemecko, Taliansko, Slovinsko, Slovensko a Španielsko). V niektorých členských štátoch sú návrhy nových predpisov pripravené na rokovania v parlamentoch začiatkom budúceho roku (Belgicko, Česká republika, Fínsko, Írsko, Lotyšsko, HolandskoPortugalsko).

Luxembursko uviedlo, že začalo uplatňovať niektoré nové predpisy, predovšetkým tie, ktoré sa týkajú reklamy. Rovnako bude v januári postupovať aj Rakúsko. Vo Francúzsku bol minulý mesiac Národnému zhromaždeniu predložený návrh zákona. Revidovaný zákon by mohli schváliť obidve komory francúzskeho parlamentu už začiatkom budúceho roka. Podľa francúzskeho návrhu zákona má nezávislý regulačný orgán (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) právomoc regulovať umiestnenie výrobku.

Nové predpisy EÚ uľahčujú tvorcom a poskytovateľom televíznych programov prístup k financovaniu z nových foriem audiovizuálnej reklamy, ako je napríklad reklama na rozdelenej obrazovke alebo umiestnenie výrobku, ktoré je povolené vo všetkých programoch okrem správ, dokumentárnych programov a programov pre deti. Poskytovatelia televízneho vysielania môžu ľahšie vstupovať do programov vďaka zrušeniu predpisu, podľa ktorého muselo medzi dvoma prestávkami na reklamu uplynúť dvadsať minút. Cieľom nových predpisov EÚ je posilniť televízne a audiovizuálne odvetvie v Európe prostredníctvom zníženia regulácie a vytvorenia rovnocenných podmienok pre audiovizuálne mediálne služby „bez hraníc“.

Podkladové informácie

Komisia 13. decembra 2005 navrhla, aby sa preskúmala smernica „Televízia bez hraníc“ s cieľom zohľadniť významný technologický a trhový vývoj v oblasti audiovizuálnych služieb (IP/05/1573, MEMO/06/208). Aktualizovaný návrh zmodernizovaného návrhu smernice týkajúcej sa audiovizuálnych mediálnych služieb (IP/07/311) Komisia prijala 9. marca 2007, aby tak umožnila skoré prijatie dohody v Európskom parlamente a Rade (MEMO/07/206) už v druhom čítaní. Európsky parlament schválil spoločnú pozíciu Rady a smernica nadobudla účinnosť 18. decembra 2007.

Smernica je dostupná na adrese:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

MEMO/08/803

Annex:

State of play on the implementation of the new Directive in EU Member States

Country
Implementation has started
Legislative draft presented to Parliament
Parliament
has adopted implementing legislation
Implementing legislation
in force
Belgium
(French Community)
Draft decree to be approved by French Community government by the end of the year. Opinion of the State Council (Conseil d'Etat) received on 26 November.
No
-
-
Belgium (Flemish Community)
Draft decree approved by the Flemish Community government. Flemish government approved the new draft media decree 2009 on 5 December.2008. Opinion of the State Council (Raad van State) received on 10 September.
Yes, 8 December 2008
No
-
Belgium (German Community)
Draft decree in preparation. Must be submitted to the State Council in March 2009.
No
-
-
Bulgaria
Consultations ongoing. First administrative draft expected beginning 2009.
No
-
-
Czech Republic
Draft legislation prepared by Ministry of Culture and submitted for consultations. Draft legislation should then be submitted to Government. Expected to be presented to Parliament in March/April 2009.
No
-
-
Denmark
Draft law being elaborated. Working group set-up. Public consultation to be prepared and draft bill expected to be sent to Parliament in October 2009.
No
-
-
Germany
Draft legislation being prepared by Bund + Länder Governments, public consultation expected for first half 2009. First administrative draft expected in February 2009.
No
-
-
Ireland
Some questions already addressed in the broadcasting bill, 2nd part to be transposed by Governmental regulation to be finalised by summer 2009.
Yes, 1st part (e.g. co-/self-regulation, unhealthy food advertising)
No
-
Estonia
Pre-legislative public consultation finished, draft legislation being prepared and expected to be submitted to Parliament by end of 2009.
No
-
-
Greece
Public consultation ended on 15 December 2008. A working group is preparing a draft law.
No
-
-
Spain
Draft legislation has been prepared but not yet published. Expected to be presented to the Government on 31 March 2009.
No
-
-
France
Public consultation in March 2008. Draft law published and approved by the National Assembly. Adoption by Senate expected in early 2009. Rules on TV advertising will be adopted by Governmental Decree following a public consultation.
Yes, in November.
No
-
Italy
Draft law authorising government to adopt a decree law under discussion in the Parliament. Public consultation in 2009 envisaged.
No
-
-
Cyprus
Public consultation will start in early 2009. First administrative draft bill should be published for public consultation in January 2009 and then sent to Parliament in June 2009.
No
-
-
Latvia
In November 2007 Parliament mandated broadcasting Council to prepare draft bill for Parliament by end 2008.
No
-
-
Lithuania
Working group set up. A conference took place on 4 December. Plan to submit the draft bill to Parliament in spring 2009.
No
-
-
Luxembourg
Amending TV advertising rules adopted. Draft legislation is in preparation concerning other rules.
No
-
-
Hungary
Draft legislation has been published. Two public consultations: the first in 2007 on general concepts; the second on the draft text in November-December 2008. Draft bill expected to be presented to Parliament first half 2009.
No
-
-
Malta
Public consultations conducted; draft amendments to existing law expected to be presented to the ministry by the end of January 2009.
No
-
-
Netherlands
Draft law approved by Government and submitted for opinion to the State Council. Will then be submitted to the Parliament for approval.
No
-
-
Austria
Legislation concerning TV advertising rules presented to Parliament and should be in force by February 2009. Draft legislation concerning the other rules expected to be published in March 2009.
Yes, draft legislation on television advertising presented to Parliament on 27/11/2008, but not for other rules.
-
-
Poland
Public consultation carried out between July and September 2008, expert group is about to finalise the guiding rules for the draft law. Draft bill planned to be submitted to Parliament in July 2009.
No
-
-
Portugal
Draft law being elaborated. Consultation on draft law planned in January 2009. Final draft law expected in spring 2009.
No
-
-
Romania
Completed
Government Decree adopted on 25th November for modification and completion of Audiovisual law No 504/2002.
Not required.
Yes
Slovenia
Working group created but no public consultation launched yet.
No
-
-
Slovakia
Working group established in September 2008, draft to be finalised end of March, public consultation to take place April-May 2009.
No
-
-
Finland
Following limited public consultation, a working group prepared and published a draft legislation, which is expected to be put to public consultation and then presented to Parliament in March 2009.
No
-
-
Sweden
A commission of enquiry has been charged with the preparation of a legislative proposal. This proposal was presented to the Minister of Culture on Dec 15 and was published for public consultation immediately afterwards. Government proposal is expected in late Spring 2009.
No
-
-
United Kingdom
Several consultations have taken place the results of which are being currently analysed. Draft law expected in spring.
No
No
-


Side Bar