Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/2032

Brüssel, 18. detsember 2008

Komisjon kutsub liikmesriike üles olema paindlikum televisiooni käsitlevate eeskirjade ajakohastamisel 2009. aastal

ELi uus direktiiv, mille eesmärk on liberaliseerida televisiooni käsitlevad eeskirjad ning kõrvaldada aegunud ja bürokraatlikud piirangud seoses digitaaltelevisiooni, tellitava videoteenuse ja mobiiltelevisiooniga Euroopas, jõustus juba aasta tagasi, kuid ELi liikmesriigid on teinud siseriiklike eeskirjade kohandamiseks vähe jõupingutusi. Üksnes Rumeenia on täielikult rakendanud uued ELi audiovisuaalmeedia teenuste eeskirjad, mis jõustusid 19. detsembril 2007 (IP/07/1809). ELi audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga, mille Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu komisjoni ettepanekul vastu võtsid (IP/05/1573), kohandati vanad, tavapärast teleringhäälingut ja televisioonilaadseid teenuseid käsitlevad ELi eeskirjad digitaalajastuga. Ülejäänud 26 liikmesriiki võtavad praegu Euroopa audiovisuaaltööstust käsitlevad ajakohastatud eeskirjad siseriiklikku õigusesse üle. 2009. aasta detsembriks peaks ELis toimima kõigi audiovisuaalsete meediateenuste ühtne turg, mis annab ettevõtjatele õiguskindluse ja pakub vaatajatele mitmekesisemaid ja kvaliteetsemaid saateid.

Uued ELi eeskirjad võimaldavad luua digitaalajastu ühtse turu ning ma kutsun liikmesriike üles võtma need eeskirjad kiiresti ja paindlikult kasutusele, et telesaadete tootjad, ringhäälinguorganisatsioonid ja vaatajad saaksid sellest võimalikult ruttu kasu,” ütles ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Televisiooni käsitlevate ELi eeskirjade ajakohastamine on tingitud kiiresti muutuvast tehnoloogiast ning vajadusest tugevdada Euroopa audiovisuaaltööstuse konkurentsivõimet. Liikmesriikidele tähendab see võimalust kõrvaldada aegunud piirangud, tugevdada kaas- ja isereguleerimist, eelkõige seoses reklaamiga, tugevdada teabeõigust ning edendada kvaliteeti ja mitmekesisust. Siiski tundub mulle, et mõned liikmesriigid käsitavad uusi eeskirju bürokraatia suurendamise ettekäändena. Oleme loonud ELi tasandil parema õigusloome ja ootame, et liikmesriigid teeksid seda riiklikul tasandil."

Pool ettenähtud kahe aasta pikkusest ajast, mis on antud liikmesriikidele televisiooni ja televisioonilaadseid teenuseid, nagu tellitav videoteenus ja mobiilvideo, käsitlevate eeskirjade ülevõtmiseks, on möödas, kuid ainult Rumeenia on audiovisuaalsete meediateenuste direktiivi täielikult siseriiklikku õigusesse üle võtnud (lisateave 27 liikmesriigi kohta: vt lisa).

25. novembril võttis Rumeenia vastu valitsuse uue määruse, millega muudetakse 2002. aasta audiovisuaalseadust, et teha ELi uue direktiiviga ettenähtud muudatused. Rumeenia on kasutanud kõiki direktiivis pakutavaid liberaliseerimisvõimalusi, sealhulgas tooteasetus. Niipea kui Rumeenia on need muudatused ametlikult avaldanud, kontrollib komisjon, kas need on täielikult kooskõlas 2007. aasta ELi direktiiviga.

Ülejäänud 26 ELi liikmesriiki ja Euroopa Majanduspiirkonna riigid (Island, Norra, Liechtenstein) ning kandidaatriigid (Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ja Türgi) alles võtavad uusi eeskirju üle. Siiski on edasiminek mitmes liikmesriigis olnud aeglane: mõned valitsused ei ole veel pidanud sidusrühmadega arutelusid selle üle, kuidas ELi eeskirjad nende riigis toimivad (Taani, Saksamaa, Itaalia, Sloveenia, Slovakkia ja Hispaania). Mõnes liikmesriigis on uute eeskirjade eelnõud valmis parlamentaarseteks menetlusteks järgmise aasta alguses (Belgia, Tšehhi Vabariik, Soome, Iirimaa, Läti, Madalmaad ja Portugal).

Luksemburg on teatanud mõnede uute, eelkõige reklaami käsitlevate eeskirjade rakendamisest. Austria hakkab neid rakendama jaanuaris. Prantsusmaal esitati seaduseelnõu rahvusassambleele eelmisel kuul. Läbivaadatud seaduse peaksid Prantsusmaa parlamendi mõlemad kojad vastu võtma järgmise aasta alguses. Prantsusmaa seaduseelnõu annab sõltumatule reguleerivale asutusele (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) volituse reguleerida tooteasetust.

Tänu uutele ELi eeskirjadele on telesaadete tootjatel ja edastajatel lihtsam saada tulu audiovisuaalse reklaami uutest võimalustest, nagu jagatud ekraan või tooteasetus, mis on lubatud kõigis telesaadetes, välja arvatud uudiste-, laste- ja dokumentaalsaated. Ringhäälinguorganisatsioonidel on lihtsam telesaateid katkestada, kuna on kõrvaldatud eeskiri, mille kohaselt peab reklaamipauside vahel olema vähemalt 20 minutit. Uute ELi eeskirjade eesmärk on tugevdada Euroopa televisiooni- ja audiovisuaaltööstust, lihtsustades eeskirju ning luues võrdsed võimalused „piirideta” audiovisuaalsetele meediateenustele.

Taust

Komisjon tegi 13. detsembril 2005 ettepaneku vaadata läbi „Piirideta televisiooni” direktiiv, et pöörata tähelepanu tehnoloogia ja turu olulisele arengule audiovisuaalteenuste alal (IP/05/1573, MEMO/06/208). Komisjon võttis 9. märtsil 2007 vastu muudetud ettepaneku audiovisuaalsete meediateenuste direktiivi ajakohastatud eelnõu kohta (IP/07/311), et jõuda selles kokkuleppele juba teisel lugemisel parlamendis ja nõukogus (MEMO/07/206). Euroopa Parlament kiitis nõukogu ühise seisukoha heaks ja direktiiv jõustus 18. detsembril 2007.

Direktiiviga võib tutvuda järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

MEMO/08/803

Annex:

State of play on the implementation of the new Directive in EU Member States

Country
Implementation has started
Legislative draft presented to Parliament
Parliament
has adopted implementing legislation
Implementing legislation
in force
Belgium
(French Community)
Draft decree to be approved by French Community government by the end of the year. Opinion of the State Council (Conseil d'Etat) received on 26 November.
No
-
-
Belgium (Flemish Community)
Draft decree approved by the Flemish Community government. Flemish government approved the new draft media decree 2009 on 5 December.2008. Opinion of the State Council (Raad van State) received on 10 September.
Yes, 8 December 2008
No
-
Belgium (German Community)
Draft decree in preparation. Must be submitted to the State Council in March 2009.
No
-
-
Bulgaria
Consultations ongoing. First administrative draft expected beginning 2009.
No
-
-
Czech Republic
Draft legislation prepared by Ministry of Culture and submitted for consultations. Draft legislation should then be submitted to Government. Expected to be presented to Parliament in March/April 2009.
No
-
-
Denmark
Draft law being elaborated. Working group set-up. Public consultation to be prepared and draft bill expected to be sent to Parliament in October 2009.
No
-
-
Germany
Draft legislation being prepared by Bund + Länder Governments, public consultation expected for first half 2009. First administrative draft expected in February 2009.
No
-
-
Ireland
Some questions already addressed in the broadcasting bill, 2nd part to be transposed by Governmental regulation to be finalised by summer 2009.
Yes, 1st part (e.g. co-/self-regulation, unhealthy food advertising)
No
-
Estonia
Pre-legislative public consultation finished, draft legislation being prepared and expected to be submitted to Parliament by end of 2009.
No
-
-
Greece
Public consultation ended on 15 December 2008. A working group is preparing a draft law.
No
-
-
Spain
Draft legislation has been prepared but not yet published. Expected to be presented to the Government on 31 March 2009.
No
-
-
France
Public consultation in March 2008. Draft law published and approved by the National Assembly. Adoption by Senate expected in early 2009. Rules on TV advertising will be adopted by Governmental Decree following a public consultation.
Yes, in November.
No
-
Italy
Draft law authorising government to adopt a decree law under discussion in the Parliament. Public consultation in 2009 envisaged.
No
-
-
Cyprus
Public consultation will start in early 2009. First administrative draft bill should be published for public consultation in January 2009 and then sent to Parliament in June 2009.
No
-
-
Latvia
In November 2007 Parliament mandated broadcasting Council to prepare draft bill for Parliament by end 2008.
No
-
-
Lithuania
Working group set up. A conference took place on 4 December. Plan to submit the draft bill to Parliament in spring 2009.
No
-
-
Luxembourg
Amending TV advertising rules adopted. Draft legislation is in preparation concerning other rules.
No
-
-
Hungary
Draft legislation has been published. Two public consultations: the first in 2007 on general concepts; the second on the draft text in November-December 2008. Draft bill expected to be presented to Parliament first half 2009.
No
-
-
Malta
Public consultations conducted; draft amendments to existing law expected to be presented to the ministry by the end of January 2009.
No
-
-
Netherlands
Draft law approved by Government and submitted for opinion to the State Council. Will then be submitted to the Parliament for approval.
No
-
-
Austria
Legislation concerning TV advertising rules presented to Parliament and should be in force by February 2009. Draft legislation concerning the other rules expected to be published in March 2009.
Yes, draft legislation on television advertising presented to Parliament on 27/11/2008, but not for other rules.
-
-
Poland
Public consultation carried out between July and September 2008, expert group is about to finalise the guiding rules for the draft law. Draft bill planned to be submitted to Parliament in July 2009.
No
-
-
Portugal
Draft law being elaborated. Consultation on draft law planned in January 2009. Final draft law expected in spring 2009.
No
-
-
Romania
Completed
Government Decree adopted on 25th November for modification and completion of Audiovisual law No 504/2002.
Not required.
Yes
Slovenia
Working group created but no public consultation launched yet.
No
-
-
Slovakia
Working group established in September 2008, draft to be finalised end of March, public consultation to take place April-May 2009.
No
-
-
Finland
Following limited public consultation, a working group prepared and published a draft legislation, which is expected to be put to public consultation and then presented to Parliament in March 2009.
No
-
-
Sweden
A commission of enquiry has been charged with the preparation of a legislative proposal. This proposal was presented to the Minister of Culture on Dec 15 and was published for public consultation immediately afterwards. Government proposal is expected in late Spring 2009.
No
-
-
United Kingdom
Several consultations have taken place the results of which are being currently analysed. Draft law expected in spring.
No
No
-


Side Bar