Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/2032

Brussels, den 18. december 2008

Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at gå lempeligt til værks i forbindelse med opdateringen af tv-reglerne i 2009

EU-medlemsstaterne har kun gjort få fremskridt i arbejdet med at tilpasse den nationale lovgivning til det nye EU-direktiv, der trådte i kraft for et år siden, og som tager sigte på at liberalisere tv-reglerne og fjerne forældede og bureaukratiske hindringer for udbydelsen af tjenester, som f.eks. digitalt tv over internettet, selvvalgsvideo og mobilt tv i Europa. Rumænien har som den eneste medlemsstat gennemført alle de nye EU-regler om audiovisuelle medietjenester, der trådte i kraft den 19. december 2007 (IP/07/1809). EU’s direktiv om audiovisuelle medietjenester, som er vedtaget af Europa-Parlamentet og Ministerrådet på forslag fra Kommissionen (IP/05/1573), moderniserer de gamle EU-regler om traditionel tv-spredning for at tilpasse dem til den digitale alder og den nye generation af tv-lignende tjenester. De 26 øvrige medlemsstater arbejder i øjeblikket på at gennemføre de moderniserede regler for EU’s audiovisuelle industri i deres nationale lovgivning. Fristen for dette arbejde udløber i december 2009. Til den tid skulle EU råde over et indre marked for alle audiovisuelle medietjenester, som skaber retssikkerhed for virksomhederne og kommer seerne til gode i form af et mere mangfoldigt og kvalitetspræget programudbud.

"Med de nye EU-regler byder der sig en lejlighed til at skabe et indre marked for digitale tjenester, og jeg opfordrer derfor indtrængende medlemsstaterne til at gennemføre dem så hurtigt og fleksibelt som muligt, således at tv-producenterne, programudbyderne og seerne snart kan få gavn af dem,” udtalte Viviane Reding, EU-kommissær for informationssamfundet og medier. “Vi har moderniseret reglerne om tv-spredning som følge af den hurtige teknologiske udvikling og behovet for at styrke den europæiske audiovisuelle industris konkurrenceevne. Medlemsstaterne får hermed mulighed for at ophæve forældede restriktioner, styrke sam- og selvreguleringen, navnlig hvad angår reklamer, cementere retten til oplysninger og fremme kvalitet og mangfoldighed. Det bekymrer mig imidlertid, at nogle medlemsstater tilsyneladende bruger de nye regler som et påskud til at indføre bureaukratiske bestemmelser. Vi har gjort en indsats for at forbedre reglerne på EU-niveau, og jeg forventer derfor, at medlemsstaterne gør det samme på nationalt niveau."

Halvvejs igennem den frist på to år, som medlemsstaterne har til at gennemføre de nye regler om tv og tv-lignende tjenester, såsom selvvalgsvideo og video via mobil, i den nationale lovgivning, er det kun Rumænien, der har gennemført direktivet om audiovisuelle medietjenester fuldt ud (se status over alle 27 medlemsstater i bilaget).

Den 25. november vedtog Rumænien et nyt regeringsdekret om ændring af loven af 2002 om audiovisuelle tjenester for at gennemføre de ændringer, der kræves i henhold til det nye EU-direktiv. Denne medlemsstat har gjort brug af alle de liberaliseringsmuligheder, som direktivet omfatter, herunder muligheden for produktplacering. Kommissionen vil undersøge, om disse ændringer repræsenterer en fuldstændig gennemførelse af EU-direktivet fra 2007, så snart den får officiel meddelelse herom.

De 26 øvrige medlemsstater og landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Island, Norge og Liechtenstein) og kandidatlandene (Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Tyrkiet) arbejder stadig på at gennemføre de nye regler. Arbejdet skrider dog langsomt frem i mange af medlemsstaterne, og nogle regeringer har endnu ikke afholdt offentlige høringer om, hvordan EU-reglerne vil fungere i deres land (Danmark, Tyskland, Italien, Slovenien, Slovakiet og Spanien). Andre har udkast til de nye regler klar til behandling i de nationale parlamenter i begyndelsen af det nye år (Belgien, Tjekkiet, Finland, Irland, Letland, Nederlandene og Portugal).

Fra Luxembourg bliver det meddelt, at nogle af reglerne allerede er gennemført, navnlig dem, der vedrører reklamer. Østrig følger efter til januar. I Frankrig forelagde regeringen et lovforslag for Nationalforsamlingen sidste måned. Den ændrede lov kan måske nå at blive vedtaget af parlamentets to kamre i begyndelsen af det nye år. Ifølge det franske lovforslag får den uafhængige reguleringsmyndighed (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) beføjelser til at fastsætte bestemmelser om produktplacering.

De nye EU-regler gør det lettere for producenter og tv-programudbydere at få adgang til finansiering fra nye former for audiovisuelle reklamer, som f.eks. reklame på opdelt skærm og produktplacering, som er tilladt i alle programmer undtagen børne- og nyhedsprogrammer og dokumentarfilm. Programudbyderne vil lettere kunne afbryde programmerne, fordi reglen om tyveminuttersintervaller mellem hver reklamepause er ophævet. De nye EU-regler har til formål at styrke Europas tv-industri og audiovisuelle industri ved at lempe reglerne og skabe lige vilkår på et marked for audiovisuelle medietjenester ”uden grænser”.

Baggrund

Den 13. december 2005 stillede Kommissionen forslag om, at 'fjernsyn uden grænser'-direktivet skulle revideres for at tage højde for de audiovisuelle mediers kraftige teknologiske og markedsmæssige udvikling (se (IP/05/1573, MEMO/06/208), Kommissionen vedtog et ajourført forslag til et moderniseret direktiv om audiovisuelle tjenester den 9. marts 2007 (IP/07/311) for at bane vejen for, at der hurtigt kunne opnås enighed ved Parlamentets og Rådets andenbehandling (MEMO/07/206). Europa-Parlamentet godkendte Rådets fælles holdning, og direktivet trådte i kraft den 19. december 2007.

Direktivet findes på:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

MEMO/08/803
Annex:

State of play on the implementation of the new Directive in EU Member States

Country
Implementation has started
Legislative draft presented to Parliament
Parliament
has adopted implementing legislation
Implementing legislation
in force
Belgium
(French Community)
Draft decree to be approved by French Community government by the end of the year. Opinion of the State Council (Conseil d'Etat) received on 26 November.
No
-
-
Belgium (Flemish Community)
Draft decree approved by the Flemish Community government. Flemish government approved the new draft media decree 2009 on 5 December.2008. Opinion of the State Council (Raad van State) received on 10 September.
Yes, 8 December 2008
No
-
Belgium (German Community)
Draft decree in preparation. Must be submitted to the State Council in March 2009.
No
-
-
Bulgaria
Consultations ongoing. First administrative draft expected beginning 2009.
No
-
-
Czech Republic
Draft legislation prepared by Ministry of Culture and submitted for consultations. Draft legislation should then be submitted to Government. Expected to be presented to Parliament in March/April 2009.
No
-
-
Denmark
Draft law being elaborated. Working group set-up. Public consultation to be prepared and draft bill expected to be sent to Parliament in October 2009.
No
-
-
Germany
Draft legislation being prepared by Bund + Länder Governments, public consultation expected for first half 2009. First administrative draft expected in February 2009.
No
-
-
Ireland
Some questions already addressed in the broadcasting bill, 2nd part to be transposed by Governmental regulation to be finalised by summer 2009.
Yes, 1st part (e.g. co-/self-regulation, unhealthy food advertising)
No
-
Estonia
Pre-legislative public consultation finished, draft legislation being prepared and expected to be submitted to Parliament by end of 2009.
No
-
-
Greece
Public consultation ended on 15 December 2008. A working group is preparing a draft law.
No
-
-
Spain
Draft legislation has been prepared but not yet published. Expected to be presented to the Government on 31 March 2009.
No
-
-
France
Public consultation in March 2008. Draft law published and approved by the National Assembly. Adoption by Senate expected in early 2009. Rules on TV advertising will be adopted by Governmental Decree following a public consultation.
Yes, in November.
No
-
Italy
Draft law authorising government to adopt a decree law under discussion in the Parliament. Public consultation in 2009 envisaged.
No
-
-
Cyprus
Public consultation will start in early 2009. First administrative draft bill should be published for public consultation in January 2009 and then sent to Parliament in June 2009.
No
-
-
Latvia
In November 2007 Parliament mandated broadcasting Council to prepare draft bill for Parliament by end 2008.
No
-
-
Lithuania
Working group set up. A conference took place on 4 December. Plan to submit the draft bill to Parliament in spring 2009.
No
-
-
Luxembourg
Amending TV advertising rules adopted. Draft legislation is in preparation concerning other rules.
No
-
-
Hungary
Draft legislation has been published. Two public consultations: the first in 2007 on general concepts; the second on the draft text in November-December 2008. Draft bill expected to be presented to Parliament first half 2009.
No
-
-
Malta
Public consultations conducted; draft amendments to existing law expected to be presented to the ministry by the end of January 2009.
No
-
-
Netherlands
Draft law approved by Government and submitted for opinion to the State Council. Will then be submitted to the Parliament for approval.
No
-
-
Austria
Legislation concerning TV advertising rules presented to Parliament and should be in force by February 2009. Draft legislation concerning the other rules expected to be published in March 2009.
Yes, draft legislation on television advertising presented to Parliament on 27/11/2008, but not for other rules.
-
-
Poland
Public consultation carried out between July and September 2008, expert group is about to finalise the guiding rules for the draft law. Draft bill planned to be submitted to Parliament in July 2009.
No
-
-
Portugal
Draft law being elaborated. Consultation on draft law planned in January 2009. Final draft law expected in spring 2009.
No
-
-
Romania
Completed
Government Decree adopted on 25th November for modification and completion of Audiovisual law No 504/2002.
Not required.
Yes
Slovenia
Working group created but no public consultation launched yet.
No
-
-
Slovakia
Working group established in September 2008, draft to be finalised end of March, public consultation to take place April-May 2009.
No
-
-
Finland
Following limited public consultation, a working group prepared and published a draft legislation, which is expected to be put to public consultation and then presented to Parliament in March 2009.
No
-
-
Sweden
A commission of enquiry has been charged with the preparation of a legislative proposal. This proposal was presented to the Minister of Culture on Dec 15 and was published for public consultation immediately afterwards. Government proposal is expected in late Spring 2009.
No
-
-
United Kingdom
Several consultations have taken place the results of which are being currently analysed. Draft law expected in spring.
No
No
-


Side Bar