Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/08/19

Bρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2008

Καλή μεταχείριση των ζώων: Έκθεση της Επιτροπής επιβεβαιώνει τα δυνητικά οφέλη από την απαγόρευση της χρήσης συμβατικών κλωβοστοιχιών για τις ωοπαραγωγές όρνιθες.

Σε έκθεση που δημοσίευσε η Επιτροπή σήμερα υποστηρίζεται, βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων, ότι η απαγόρευση της χρήσης συμβατικών κλωβοστοιχιών για τις ωοπαραγωγές όρνιθες μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την υγεία και την καλή μεταχείριση των εν λόγω πτηνών. Από το 2012 προβλέπεται να ισχύσει στην ΕΕ η απαγόρευση της χρήσης συμβατικών κλωβοστοιχιών, σύμφωνα με την οδηγία 1999/74/ΕΚ περί των στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων και η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να διατηρηθεί η προθεσμία έως το 2012. Στη σημερινή έκθεση παρουσιάζονται, επίσης, αναλυτικά, ορισμένες ανεξάρτητες επιστημονικές και κοινωνικοοικονομικές μελέτες που υποστηρίζουν το εν λόγω μέτρο υπογραμμίζοντας τα προφανή οφέλη από την μεταστροφή προς τη χρήση των γνωστών ως «διευθετημένων» κλωβών ή την εφαρμογή εναλλακτικών συστημάτων εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων (ορνιθώνες ελευθέρας βοσκής ή αχυρώνες). Στην έκθεση προτείνονται επίσης αρκετές δράσεις για την περίοδο που μεσολαβεί έως την εφαρμογή της απαγόρευσης, συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών ευαισθητοποίησης ως προς τον τρόπο εκτροφής των ορνίθων, προκειμένου να δοθούν ανταγωνιστικές ευκαιρίες στους παραγωγούς της ΕΕ.

Ο Επίτροπος κ. Mάρκος Kυπριανού, αρμόδιος για θέματα υγείας, δήλωσε: «Η Επιτροπή εισάκουσε το αίτημα των καταναλωτών της ΕΕ και έλαβε συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ωοπαραγωγών ορνίθων. Η σημερινή έκθεση καταδεικνύει την ύπαρξη συναίνεσης σε επιστημονικό και οικονομικό επίπεδο για την απαγόρευση της χρήσης συμβατικών κλωβοστοιχιών. Η προθεσμία έως το 2012 δεν μεταβάλλεται επειδή δεν συντρέχει κανένας λόγος για τη μετάθεσή της. Προτρέπω τις επιχειρήσεις να θέσουν εκτός λειτουργίας τους εν λόγω κλωβούς το συντομότερο δυνατό, ώστε να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με την απαγόρευση της ΕΕ έως το 2012».

Απαγόρευση της χρήσης συμβατικών κλωβοστοιχιών

Η οδηγία 1999/74/ΕΚ περί των στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων ορίζει ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2012, απαγορεύεται η εκτροφή στην ΕΕ ωοπαραγωγών ορνίθων σε συμβατικούς (γνωστούς ως μη «διευθετημένους») κλωβούς. Από την ημερομηνία αυτή, οι ωοπαραγωγές όρνιθες θα επιτρέπεται να εκτρέφονται αποκλειστικά και μόνο σε διευθετημένους κλωβούς ή με εναλλακτικά συστήματα εκτροφής όπως είναι οι αχυρώνες ή οι ορνιθώνες ελευθέρας βοσκής. Οι διευθετημένοι κλωβοί πρέπει να αφήνουν τουλάχιστον 750 cm2 ελεύθερο χώρο για κάθε όρνιθα και να περιλαμβάνουν φωλιά, στρωμνή, κούρνια και μία διάταξη ξυσίματος των νυχιών.

Προβλέπεται παρατεταμένη μεταβατική περίοδος για τους αγρότες και τις επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν στο μέτρο αυτό και η Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο της εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας στα κράτη μέλη. Όλα τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον παροπλισμό των συμβατικών κλωβών, ώστε να συμμορφωθούν απολύτως προς την απαίτηση αυτή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Οφέλη από την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείρισή τους

Κάθε νέο νομοθετικό μέτρο της ΕΕ πρέπει να βασίζεται στα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία και γνωμοδοτήσεις. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν τα διάφορα συστήματα σταβλισμού των ωοπαραγωγών ορνίθων στην υγεία και στην καλή μεταχείριση των εν λόγω πτηνών. Η ΕΑΑΤ στη γνωμοδότησή της, το Νοέμβριο του 2004[1], αναφέρει ότι η χρήση μη διευθετημένων κλωβών αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης νοσημάτων, καταγμάτων, επιβλαβών ραμφισμάτων, διαταραχών της συμπεριφοράς και θνησιμότητας.

Το ερευνητικό σχέδιο "LayWel"[2], που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ, επιβεβαίωσε επίσης την άποψη ότι οι μη διευθετημένοι κλωβοί δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη διαβίωση των ζώων και ότι είναι προφανή τα οφέλη από τη χρησιμοποίηση διευθετημένων κλωβών ή από την εφαρμογή εναλλακτικών συστημάτων εκτροφής.

Οικονομικές πτυχές

Στην έκθεση της Επιτροπής εξετάζονται επίσης οι οικονομικές συνέπειες της απαγόρευσης των μη διευθετημένων κλωβών, με αφορμή τις ανησυχίες που εξέφρασαν ορισμένοι παραγωγοί. Με βάση τα πορίσματα της μελέτης Agra-CEAS[3] για τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των διαφόρων συστημάτων εκτροφής ορνίθων και μιας μελέτης που διενεργήθηκε για λογαριασμό του κλάδου παραγωγής, η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το κόστος υιοθέτησης της χρήσης διευθετημένων κλωβών θα είναι μικρότερο από ένα λεπτό για κάθε αυγό. Ωστόσο, τα υψηλότερα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων μπορούν να αποτελέσουν αξιόλογο εμπορικό πλεονέκτημα για τους παραγωγούς της ΕΕ. Είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους ευρωπαίους αγρότες να ανταγωνιστούν τους ομολόγους τους σε διάφορες τρίτες χώρες με βάση μόνο το κόστος παραγωγής. Ωστόσο, οι παραγωγοί της ΕΕ μπορούν να κερδίσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εφαρμόζοντας καλύτερα πρότυπα για την καλή μεταχείριση των ζώων και παράγοντας αγαθά καλής ποιότητας.

Είναι προφανής η τάση αύξησης της αγοράς για προϊόντα που παράγονται σύμφωνα με τις αρχές της καλής μεταχείρισης των ζώων. Στις πρόσφατες έρευνες του Ευρωβαρόμετρου[4] σχετικά με τη στάση των καταναλωτών απέναντι στην καλή μεταχείριση των ζώων, η πλειονότητα των ερωτηθέντων ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα χρήματα για αυγά που προέρχονται από συστήματα παραγωγής φιλικά προς τα ζώα. Σύμφωνα με την έρευνα Agra-CEAS, σε πολλά από τα κράτη μέλη της ΕΕ-15 παρουσιάζεται σταθερή αύξηση της κατανάλωσης επιτραπέζιων αυγών από όρνιθες που δεν εκτρέφονται σε κλωβούς, ενώ την τελευταία διετία, ο αριθμός των αυγών από όρνιθες ελευθέρας βοσκής που πωλήθηκαν από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των σημαντικότερων βρετανών λιανοπωλητών σχεδόν διπλασιάστηκε και η τάση αυτή δεν παρουσιάζει σημεία κάμψης.

Επομένως, η υποχρεωτική απαίτηση βελτίωσης των μεθόδων σταβλισμού των ωοπαραγωγών ορνίθων προσφέρει στους παραγωγούς της ΕΕ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των παραγωγών τρίτων χωρών, επειδή ικανοποιεί το εντεινόμενο αίτημα των καταναλωτών για αυγά που παράγονται με τρόπο σύμφωνο προς τις αρχές καλής μεταχείρισης των ζώων.

Περισσότερες πληροφορίες και η πλήρης έκθεση διατίθενται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm


[1] http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178620775132.htm

[2] www.laywel.eu

[3] Agra CEAS Consulting Ltd. 2004. Μελέτη για τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες των διαφόρων συστημάτων εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων. Η έκθεση εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

[4] http://ec.europa,eu/food/animal/welfare/survey/index.en.htm


Side Bar