Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1999

V Bruseli 17. decembra 2008

Bezpečnosť hračiek: komisárka Kunevová podpíše dohodu o „pakte bezpečnosti“ s maloobchodnými predajcami a dovozcami hračiek

Zajtra európska komisárka pre spotrebiteľské záležitosti Meglena Kunevová podpíše v predajni hračiek v blízkosti Bruselu dohodu so zástupcami maloobchodných predajcov a dovozcov hračiek, ktorá bude súčasťou úsilia Komisie o zvýšenie bezpečnosti hračiek prostredníctvom zapojenia všetkých zúčastnených strán z celého hračkárskeho priemyslu. Slávnostné podpísanie dohody za účasti komisárky Kunevovej a zástupcov európskych maloobchodných predajcov a dovozcov hračiek sa uskutoční 18. decembra o 11:30 hod. v predajni hračiek Dreamland (Svet snov) na adrese Rue Hendrik I Lei 16, Vilvoorde 1800. Signatári zastupujúci hračkársky priemysel (pozri ďalej uvedený zoznam) tak potvrdia svoj súhlas s určitými činnosťami zameranými na ďalšie zvýšenie bezpečnosti hračiek vrátane poskytovania vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti bezpečnostných noriem, ktoré budú zamerané predovšetkým na „menej náročnú časť trhu“, do ktorej spadá prevažná väčšina hračiek, ktoré nie sú v súlade s predpismi. Zvýši sa úsilie o zabezpečenie súladu so všetkými príslušnými európskymi a vnútroštátnymi právnymi predpismi na úrovni maloobchodného predaja a dovozu. Vypracujú sa jasné bezpečnostné usmernenia, ktoré sa budú uplatňovať v celom hračkárskom priemysle, s cieľom vymedziť systémy a postupy, ktoré sa môžu zaviesť, aby sa zabezpečilo, že výrobky spĺňajú požadované normy. Signatári sa takisto zaväzujú pokračovať v spolupráci s Európskou komisiou ako súčasť fóra pre priemysel s mnohými zúčastnenými stranami s cieľom implementovať odporúčania stanovené na základe služobnej cesty pracovníkov Komisie zameranej na získanie konkrétnych údajov pod názvom „Hodnotenie bezpečnostných opatrení podnikov v dodávateľskom reťazci hračiek“. Začiatkom tohto roku Komisia podpísala podobnú dohodu s európskym hračkárskym priemyslom.

Komisárka Kunevová uviedla: „V období blížiacich sa Vianoc si opäť uvedomujeme, koľko domácností v celej EÚ sa spolieha na to, že hračkársky priemysel ponúka bezpečné a spoľahlivé výrobky. Deti sú naši najzraniteľnejší spotrebitelia a pri zabezpečovaní ich bezpečnosti nie sú prijateľné žiadne kompromisy. Dohoda s dovozcami a maloobchodnými predajcami hračiek je veľmi pozitívnym vyjadrením záväzku tohto priemyslu k bezpečnosti hračiek a mala by prispieť k ďalšiemu posilneniu systému, ktorý sa zaviedol s cieľom zaistiť bezpečnosť všetkých hračiek predávaných v EÚ.“

Priemysel zohráva nesmierne dôležitú úlohu pri zabezpečovaní vysokej úrovne bezpečnosti výrobkov v EÚ. Výrobcovia, distribútori, maloobchodní predajcovia a dovozcovia hračiek nesú prvoradú zodpovednosť za bezpečnosť výrobkov, ktoré sa uvádzajú na trh podľa právnych predpisov EÚ.

Zhodnotenie bezpečnosti výrobkov, ktoré Komisia uskutočnila koncom roku 2007 (po sérii stiahnutí výrobkov z trhu, ktoré vyvolali rozruch) ukázalo, že zatiaľ čo renomované podniky vyvíjajú značné úsilie pri zaisťovaní bezpečnosti svojich výrobkov, na trh EÚ sa vždy dostane nebezpečný tovar vrátane hračiek. Dochádza k tomu najmä v dôsledku nedostatkov v menej náročnej časti trhu, kde sa bezpečnostné postupy nedodržiavajú alebo neuplatňujú tak prísne, ako by sa mali. Okrem toho menšie hospodárske subjekty (európske hospodárske subjekty ako aj obchodní partneri) vnímajú riešenie otázok bezpečnosti ako náročnú úlohu okrem iného z dôvodu nedostatočných znalostí, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, malého počtu pracovníkov, ktorí sa venujú tejto oblasti, menej výkonných systémov riadenia kvality a slabej kontroly v súvislosti s dodávateľmi. Z tohto dôvodu je nevyhnutné dosiahnuť záväzok maloobchodných predajcov a dovozcov pri rozvíjaní agendy bezpečnosti hračiek a prijímaní potrebných bezpečnostných opatrení na základnej úrovni.

Činnosti, ku ktorým sa maloobchodní predajcovia a dovozcovia zaviažu na základe zajtrajšej dobrovoľnej dohody, vrátane ustanovenia o odbornej príprave príslušných pracovníkov a vypracovaní jasných bezpečnostných usmernení, prispejú k zvýšeniu bezpečnostných noriem v rámci celej výroby hračiek a celého dodávateľského reťazca a k ochrane európskych spotrebiteľov pred väčším počtom nebezpečných hračiek. Komisia bude pokračovať v úzkej spolupráci s týmito zúčastnenými stranami a bude monitorovať činnosť všetkých hospodárskych subjektov s cieľom zabezpečiť, aby sa v EÚ dodržiavali najvyššie možné bezpečnostné normy. Signatári dnešnej dohody sa zaväzujú k ďalšej spolupráci s Komisiou v kontexte účasti viacerých zúčastnených strán a k rozvíjaniu podrobnejších odporúčaní na základe služobnej cesty pracovníkov Komisie zameranej na získanie konkrétnych údajov pod názvom „Hodnotenie bezpečnostných opatrení podnikov v dodávateľskom reťazci hračiek“ (pozri IP/08/879).

Dobrovoľný pakt bezpečnosti zajtra podpíšu:

  • Richard Durieu z EuroCommerce
  • Paul Skehan z European Retail Round Table
  • Patrick Politze z European Promotional Products Association
  • Helga Stübler z Toy Traders of Europe.

Ďalšie informácie nájdete na:

http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_safety/index_en.htm


Side Bar