Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1999

Brüssel, 17. detsember 2008

Mänguasjade ohutus: volinik Kuneva allkirjastab mänguasjade jaemüüjate ja importijatega ohutuspakti

Euroopa Komisjoni tarbijakaitse volinik Meglena Kuneva allkirjastab homme Brüsseli lähedal asuvas mänguasjapoes mänguasjade jaemüüjate ja importijate esindajatega kokkuleppe, mis on osa komisjoni püüdlustest parandada mänguasjade ohutust, kaasates selleks kõik mänguasjatööstuse osalised. Volinik Kuneva ja Euroopa mänguasjade jaemüüjate ja importijate esindajad allkirjastavad kokkuleppe 18. detsembril kell 11.30 mänguasjapoes Dreamland (Rue Hendrik I Lei 16, Vilvoorde 1800). Tööstusharu poolt kokkuleppele allakirjutajad annavad nõusoleku mänguasjade ohutust veelgi parandada, pakkudes selleks ohutusstandardeid käsitlevat haridust ja koolitust. Eelkõige keskendutakse madalama hinnaklassi turuosale, kus on kõige rohkem nõuetele mittevastavaid mänguasju. Intensiivsemalt hakatakse töötama selle nimel, et tagada kõikide asjakohaste ELi ja riikliku tasandi õigusaktide järgimine. Kogu tööstusharus töötatakse välja selged ohutussuunised, et määrata kindlaks süsteemid ja protseduurid, mille abil tagada toodete vastavus nõutavatele standarditele. Kokkuleppele allakirjutajad võtavad ka kohustuse teha Euroopa Komisjoniga rohkem koostööd foorumi raames, milles osalevad erinevad tööstusharu huvirühmad, et edendada soovitusi, mis on esitatud komisjoni teabekogumismissiooni „Evaluating Business Safety Measures in the Toy Supply Chain” („Ettevõtluses rakendatavate ohutusmeetmete hindamine mänguasjade tarneahelas”) tulemusena. Komisjon allkirjastas käesoleval aastal sarnase kokkuleppe ka Euroopa mänguasjatootjate ühendusega Toy Industries of Europe.

Volinik Kuneva ütles oma kõnes: „Jõulud tuletavad meile jälle meelde, kui paljudes kodudes kogu ELis loodetakse sellele, et mänguasjatööstus toodab ohutuid ja usaldusväärseid tooteid. Lapsed on kõige haavatavamad tarbijad ning nende heaolu tagamisel ei saa teha ühtegi järeleandmist. Mänguasjade importijate ja jaemüüjatega allkirjastatav kokkulepe on positiivne märk sellest, et tööstusharu on pühendunud mänguasjade ohutuse tagamisele, ning see peaks veelgi tugevdama süsteemi, mis on loodud, et tagada kogu ELis müüdavate mänguasjade ohutus.”

Tööstusharul on väga oluline roll ELis kõrgetasemelise tooteohutuse tagamisel. ELi seaduste järgi vastutavad turuleviidavate toodete ohutuse eest eelkõige tootjad, turustajad, jaemüüjad ja importijad. Tooteohutuse ülevaade, mille komisjon koostas 2007. aastal (pärast mitut suurt tähelepanu pälvinud mänguasjade tagasivõtmisaktsiooni), näitas, et kuigi hea mainega ettevõtjad teevad suuri jõupingutusi, et tagada oma toodete ohutus, jõuab ELi turule ikkagi ohtlikke tooteid, sealhulgas ohtlikke mänguasju. Selle peamiseks põhjuseks on asjaolu, et madalama hinnaklassi turuosas ei järgita ohutusnõudeid nii rangelt kui peaks.

Lisaks sellele on väikeettevõtjatel (nii Euroopas kui ka kaubanduspartnerite asukohariikides) raskem ohutusküsimusi lahendada, sest muu hulgas ei tunta asjakohaseid eeskirju piisavalt hästi, asjaomaste töötajate arv on väiksem, kvaliteedijuhtimissüsteemid on vähem tõhusad ning kontrolli on vähem. Sel põhjusel on väga oluline, et ELi jaemüüjad ja importijad oleksid pühendunud mänguasjade ohutust käsitleva tegevuskava edendamisele ja tarbijat kõige enam puudutaval tasandil vajalike ohutusmeetmete võtmisele.

Tegevustega, mida kohustutakse ellu viima homse vabatahtliku kokkuleppe kohaselt, sealhulgas vajalike koolituste pakkumine ja selgete ohutust käsitlevate suuniste väljatöötamine, aidatakse kaasa ohutusstandardite tõhustamisele kogu mänguasjade tootmis- ja turustusahelas ning tagatakse, et Euroopa tarbijateni ei jõua rohkem ohtlikke mänguasju. Komisjon jätkab tihedat koostööd kõnealuste huvirühmadega ja kontrollib kõikide ettevõtjate tegevust, et tagada ELis kõige kõrgemal tasemel ohutusstandardite järgimine. Kokkuleppele allakirjutajate eesmärk on teha komisjoniga edasist koostööd erinevaid huvirühmi hõlmavas kontekstis ning edendada soovitusi, mis on esitatud komisjoni teabekogumismissiooni „Evaluating Business Safety Measures in the Toy Supply Chain” tulemusena (vt IP/08/879).

Ohutuspakti allkirjastavad homme:

  • Richard Durieu, EuroCommerce
  • Paul Skehan, European Retail Round Table
  • Patrick Politze, European Promotional Products Association
  • Helga Stübler, Toy Traders of Europe.

Lisateavet saab aadressil:

http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_safety/index_et.htm


Side Bar