Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1999

V Bruselu dne 17. prosince 2008

Bezpečnost hraček: komisařka Kunevová podepíše „úmluvu o bezpečnosti“ s maloobchodními prodejci a dovozci hraček

Meglena Kunevová, evropská komisařka pro ochranu spotřebitelů, podepíše zítra v hračkářství nedaleko Bruselu dohodu se zástupci maloobchodních prodejců a dovozců hraček, která představuje součást úsilí Komise o zvýšení bezpečnosti hraček tím, že se do tohoto úsilí zapojí všichni aktéři z celého odvětví hraček. Slavnostní podpis dohody za účasti komisařky Kunevové a zástupců evropských maloobchodních prodejců a dovozců hraček se uskuteční dne 18. prosince v 11:30 v hračkářství Dreamland na adrese Rue Hendrik I Lei 16, Vilvoorde 1800. Signatáři z odvětví hraček (jejich seznam je uveden níže) se tím zavážou k řadě kroků za účelem dalšího zlepšování bezpečnosti hraček, mezi něž patří i poskytování vzdělávání a školení v oblasti bezpečnostních norem, se zaměřením zejména na trh s laciným zbožím, kde se vyskytuje velká většina hraček, které neodpovídají předpisům. Zvýší se úsilí o zajištění souladu se všemi příslušnými právními předpisy EU i vnitrostátními právními předpisy na úrovni maloobchodního prodeje a dovozu. Budou vytvořeny jasné bezpečnostní pokyny pro použití v celém výrobním odvětví, aby se vymezily možné použitelné systémy a postupy, jež by zajistily to, že výrobky budou splňovat požadované normy. Signatáři se rovněž zavazují k další spolupráci s Evropskou komisí (v rámci fóra pro odvětví s více zúčastněnými stranami) na tom, aby byla prováděna doporučení stanovená na základě pracovní cesty Komise ke zjištění potřebných údajů s názvem „Hodnocení bezpečnostních opatření podniků v dodavatelském řetězci hraček“ („Evaluating Business Safety Measures in the Toy Supply Chain“). Na začátku tohoto roku podepsala Komise podobnou dohodu se skupinou Toy Industries of Europe.

Komisařka Kunevová uvedla: „V tomto předvánočním období si znovu uvědomujeme, kolik domácností v celé EU se spoléhá na to, že hračkářský průmysl dodává bezpečné a spolehlivé výrobky. Děti jsou ti nejzranitelnější spotřebitelé a při zajišťování jejich bezpečí nelze dělat žádné kompromisy. Dohoda s dovozci a maloobchodními prodejci hraček je pozitivním dokladem toho, že se toto výrobní odvětví zavazuje zajišťovat bezpečnost hraček, a měla by pomoci i dále posilovat systém, který byl zaveden za účelem zajištění bezpečnosti všech hraček prodávaných v EU.“

Průmysl hraje nesmírně důležitou roli při zajišťování vysoké úrovně bezpečnosti výrobků v EU. Na základě právních předpisů EU mají výrobci, distributoři, maloobchodníci a dovozci primární odpovědnost za bezpečnost výrobků, které jsou uváděny na trh. Inventura v oblasti bezpečnosti výrobků provedená Komisí na konci roku 2007 (po řadě případů rozsáhlého stahování výrobků z trhu) ukázala, že renomované podniky se sice velmi snaží o zajištění bezpečnosti svých výrobků, ale nebezpečné zboží včetně hraček se stále dostává na trh EU.

Dochází k tomu v důsledku nedostatků na trhu s laciným zbožím, kde se bezpečnostní postupy nedodržují tak přísně nebo tak, jak by dodržovány být měly. Kromě toho je pro menší hospodářské subjekty (jak v Evropě, tak mezi obchodními partnery) obtížnější vypořádat se s otázkami bezpečnosti, mimo jiné z důvodu nedostatečné znalosti pravidel, menšího počtu pracovníků odpovědných za tuto oblast, slabších systémů řízení kvality a méně důkladných kontrol dodavatelů. Proto je velmi důležité získat závazek maloobchodníků a dovozců EU k prosazování agendy v oblasti bezpečnosti hraček a k provádění nezbytných bezpečnostních opatření na základní úrovni.

Opatření, ke kterým se strany zavážou na základě zítřejší dobrovolné dohody, včetně poskytování školení těm, kdo je potřebují, a tvorby jasných bezpečnostních pokynů, pomohou zvýšit bezpečnostní standardy jak v oblasti výroby hraček, tak v dodavatelském řetězci, a udržet více nebezpečných hraček mimo dosah evropských spotřebitelů. Komise bude nadále úzce spolupracovat s těmito zúčastněnými stranami a sledovat činnost všech hospodářských subjektů, aby zajistila udržení co nejvyšších bezpečnostních standardů v EU. Signatáři se zavazují k další spolupráci s Komisí v kontextu více zúčastněných stran a k provádění podrobnějších doporučení na základě pracovní cesty Komise ke zjištění potřebných údajů s názvem „Hodnocení bezpečnostních opatření podniků v dodavatelském řetězci hraček“ („Evaluating Business Safety Measures in the Toy Supply Chain“) (viz IP/08/879).

Dobrovolnou úmluvu o bezpečnosti zítra podepíší:

  • Richard Durieu z EuroCommerce,
  • Paul Skehan z European Retail Round Table,
  • Patrick Politze z European Promotional Products Association,
  • Helga Stübler z Toy Traders of Europe.

Další informace jsou uvedeny na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_safety/index_cs.htm


Side Bar