Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/08/1997

V Bruseli 17. decembra 2008

Boj proti monopolom: Komisia začína konanie proti Slovensku vo veci porušenia právnych predpisov s cieľom zabezpečiť súlad s rozhodnutím Komisie o hybridnej pošte

Európska komisia začala prostredníctvom zaslania výzvy konanie proti Slovensku vo veci porušenia právnych predpisov. Táto výzva sa týka skutočnosti, že Slovensko nevykonalo právne záväzné rozhodnutie Komisie zo 7. októbra 2008, v ktorom sa vyžaduje, aby znovu otvorilo svoj trh hybridnej pošty hospodárskej súťaži. Výzva je podľa článku 226 Zmluvy o ES prvým krokom v konaní vo veci porušenia právnych predpisov. V rozhodnutí zo 7. októbra sa uvádza, že Slovensko protiprávne rozšírilo monopol hlavného poštového prevádzkovateľa Slovenskej pošty na služby v oblasti doručovania zásielok hybridnej pošty, pričom dovtedy bola táto činnosť otvorená hospodárskej súťaži (pozri IP/08/1467). Týmto rozhodnutím sa vyžadovalo, aby Slovensko ukončilo toto porušovanie právnych predpisov. Slovensko dosiaľ neinformovalo Komisiu o tom, že by v tejto súvislosti prijalo akékoľvek opatrenia. Slovensko má teraz lehotu dvoch mesiacov na poskytnutie odpovede Komisii.

Komisárka Neelie Kroesová uviedla: „Slovenské orgány sú povinné zmeniť a doplniť svoje vnútroštátne právne predpisy s cieľom ich zosúladenia s októbrovým rozhodnutím Komisie a príslušným spôsobom o tom informovať Komisiu. Súkromní prevádzkovatelia sa medzitým môžu opierať o rozhodnutie Komisie zo 7. októbra a pokračovať vo svojom podnikaní v oblasti hybridnej pošty.“

Dňa 7. októbra Komisia dospela k názoru, že novela slovenského poštového zákona, ktorou sa vyhradzuje doručovanie zásielok hybridnej pošty hlavnému poštovému prevádzkovateľovi Slovenskej pošte a zabraňuje sa súkromným prevádzkovateľom vo vykonávaní činností v tejto oblasti, je protiprávna. Priamo právne záväzné rozhodnutie Komisie vychádza z ustanovení Zmluvy o ES týkajúcich sa dominantného postavenia na trhu (článok 82) v spojení s ustanoveniami (článok 86), podľa ktorých členské štáty majú zabezpečiť, aby opatrenia týkajúce sa verejnoprávnych spoločností alebo spoločností, ktorým členské štáty priznávajú osobitné alebo výlučné práva, boli v súlade so všetkými ustanoveniami zmluvy vrátane ustanovení o boji proti monopolom. Opätovná monopolizácia týchto služieb poškodila spotrebiteľov a podniky, ktoré investovali na trhu hybridnej pošty.

Slovensko malo do 8. novembra informovať Komisiu o opatreniach, ktoré prijalo s cieľom zabezpečiť, aby služby v oblasti hybridnej pošty zostali vo vnútroštátnom právnom poriadku otvorené hospodárskej súťaži. Slovensko dosiaľ neinformovalo Komisiu o žiadnych opatreniach prijatých na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím.

Slovenská pošta a Slovenská republika oznámili, že majú v úmysle sa proti rozhodnutiu odvolať. Takéto odvolanie však nemá odkladný účinok a nemôže predstavovať odôvodnenie nevykonania rozhodnutia.

Rozhodnutie Komisie zo 7. októbra 2008 má priamy účinok a je priamo uplatniteľné vnútroštátnymi súdmi.

Slovensko má lehotu dvoch mesiacov na poskytnutie odpovede na výzvu.


Side Bar