Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1983

Bruxelles, den 16. december 2008

Realøkonomiske investeringer: Samhørighedspolitik i centrum for genopretningsplan

Europa-Kommissionen vedtog i dag en rapport, som fremhæver samhørighedspolitikkens bidrag til den europæiske økonomiske genopretningsplan og fremme af realøkonomien. Rapporten indeholder en nærmere beskrivelse af foranstaltninger, som skal fremskynde "intelligente" investeringer på nationalt og regionalt plan ved at gøre det enklere at få adgang til tilskud og lettere at hjælpe borgere, som er ramt af krisen, og ved at stille flere økonomiske midler til rådighed for små og mellemstore virksomheder.

"Vi vil sammen med medlemsstaterne og lokale og regionale myndigheder fremskynde gennemførelsen af programmer under samhørighedspolitikken i de sektorer, som har størst potentiale, ikke blot for at tackle de umiddelbare følger af den finansielle krise, men også for at fremme væksten på lang sigt," forklarede Danuta Hübner, som er kommissær med ansvar for regionalpolitik.

Vladimír Špidla, som er kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender og lige muligheder, tilføjede: "Den finansielle og økonomiske krise indvirker forskelligt på medlemsstaterne, regionerne og borgerne, men i økonomiske modgangstider rammes de mest sårbare altid hårdest. Derfor skal EU's støtte navnlig have de dårligst stillede som målgruppe, for de risikerer mere end alle andre at blive arbejdsløse og udstødt af samfundet."

Kommissionen henstiller, at der gøres en indsats på følgende områder:

Fremskynde investeringer for at skabe efterspørgsel

Samhørighedspolitikken er Fællesskabets største kilde til realøkonomiske investeringer. De betydelige økonomiske ressourcer (347 mia. EUR i perioden 2007-2013), der er afsat til samhørighedspolitikken, medfører støtte af afgørende betydning og stabile investeringer på lokalt og regionalt plan. Den offentlige sektor spiller en væsentlig rolle for at genskabe tilliden. I nogle medlemsstater, navnlig i Central- og Østeuropa, udgør samhørighedspolitikkens bidrag over 50 % af de samlede offentlige investeringer.

Ved at fremskynde strukturfondenes investeringer er det muligt at bidrage til at skabe efterspørgsel i vigtige økonomiske sektorer, og ved at koncentrere støtten i opstartsfasen gives der en vigtig økonomisk saltvandsindsprøjtning på kort sigt. Innovative finansieringsordninger kan også gøre det lettere at få adgang til sikker finansiering. Kommissionen og Den Europæiske Investeringsfond (EIF) tilskynder medlemsstaterne til at benytte sig af Jeremie-ordningen (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), som gør det lettere for små og mellemstore virksomheder at optage lån. Sammen med Den Europæiske Investeringsbankgruppe støtter Kommissionen også Jasmine-aktionen (Joint Action to Support Micro-Finance Institutions in Europe), som hjælper mikrokreditydere, der ikke er kreditinstitutter, med at forbedre deres serviceydelser og blive bæredygtige.

Koncentrere finansiering om vækst og jobskabelse

Mere end 65 % (230 mia. EUR) af de midler, der tildeles gennem samhørighedspolitikken, er øremærket til investering på de fire prioriterede områder – borgere (beskæftigelse), virksomheder, infrastruktur og energi, forskning og innovation - under EU's strategi for vækst og jobskabelse. Denne fokusering er af afgørende betydning, for disse prioriteter vil bidrage til hurtigere genopretning, forbedre konkurrenceevnen og hjælpe EU med at tilpasse sig til en økonomi med lavt kulstofforbrug.

Ifølge rapporten bliver det muligvis nødvendigt at revidere visse programmer under samhørighedspolitikken for at fokusere endnu mere på investeringer inden for områder med umiddelbart vækstpotentiale eller de hårdest ramte sektorer. Medlemsstaternes nationale strategirapporter (skal foreligge ved udgangen af 2009) vil give mulighed for at aflægge rapport om de første resultater og planlægge ændringer af nationale og regionale programmer. For at hjælpe Europa med at afbøde virkningerne af krisen henstiller Kommissionen, at programmerne under Socialfonden i højere grad fokuserer på at hjælpe arbejdsløse med at finde beskæftigelse, forhindre langtidsarbejdsløshed og øge kvalifikationsniveauet som helhed for at tilpasse det bedre til arbejdsmarkedets behov. Den tilskynder også medlemsstaterne til at investere mere i energieffektivitet, rene teknologier, bæredygtig transportinfrastruktur, energisammenkobling og bredbåndsnetværk.

Redaktionel note

De aktioner, der foreslås i meddelelsen, supplerer foranstaltninger, som allerede blev offentliggjort i den europæiske økonomiske genopretningsplan, og som skal forbedre de offentlige myndigheders cash flow gennem forskudsbetalinger; forenklinger, som skal udvide brugen af enhedstakster og faste beløb, således at offentlige myndigheder kan fremskynde forberedelsen af projekter; ændringer, som skal bane vej for investering i energieffektivitet og vedvarende energi (jf. MEMO/08/740; IP/08/1874).

Meddelelsen findes på:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/

http://ec.europa.eu/esf


Side Bar