Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/08/1951

Brussel, 11 december 2008

Staatssteun: Commissie zet licht op groen voor herkapitalisatie SNS REAAL door Nederlandse overheid

De Europese Commissie heeft, op basis van de staatssteunregels van het EG-Verdrag, toestemming gegeven voor 750 miljoen EUR noodherkapitalisatie van de Nederlandse overheid voor SNS REAAL NV. De Commissie kwam tot de bevinding dat de maatregel in lijn is met haar richtsnoeren over staatssteun om de huidige financiële crisis te overwinnen (zie IP/08/1495) en die over de herkapitalisatie van financiële instellingen in de huidige financiële crisis (zie IP/08/1901). De maatregel is een geschikt instrument om een ernstige verstoring in de Nederlandse economie op te heffen, zonder dat de mededinging daardoor buitensporig wordt verstoord. Daarom kon de maatregel verenigbaar worden verklaard met artikel 87, lid 3, onder b), van het EG-Verdrag. De maatregel is met name beperkt in tijd en omvang, vraagt een passende vergoeding en biedt de nodige waarborgen dat concurrentieverstoringen tot een minimum beperkt blijven.

EU-Commissaris voor Concurrentie Neelie Kroes: "De kapitaalinjectie is nodig om het vertrouwen van de markten in SNS REAAL NV te herstellen en moet ervoor zorgen dat de bank haar rol kan spelen bij de kredietverstrekking aan de reële economie."

Op 3 december 2008 deden de Nederlandse autoriteiten aanmelding van hun plannen om SNS REAAL NV voor 750 miljoen EUR te herkapitaliseren door middel van een speciaal soort effecten (securities). Daarnaast ontvangt SNS REAAL NV 500 miljoen EUR via de uitgifte van core Tier 1 securities (kernkapitaal) aan de particuliere onafhankelijke Stichting Beheer SNS REAAL.

Door de huidige financiële crisis kunnen zelfs financieel gezonde instellingen zoals SNS REAAL NV het moeilijk krijgen en moeten zij de financiële markten geruststellen over hun financiële stabiliteit. Onder deze omstandigheden werd het nodig geacht om de kapitaalbasis van SNS REAAL NV te versterken tegen eventuele toekomstige verliezen. Zo zal deze kapitaalinjectie, samen met de kapitaalinjectie van Stichting Beheer SNS REAAL, de tier 1-ratio van SNS Bank NV doen stijgen tot 10% en de solvabiliteitsratio van SNS Verzekeringen NV tot 200%.

De uit te geven effecten zouden als core Tier 1-kapitaal worden beschouwd en leveren een jaarlijkse coupon op die gelijk is aan de hoogste van de volgende waarden:

  • 0,45 EUR per stuk, niet-cumulatief, jaarlijks achteraf te betalen;
  • 110% van het dividend op de gewone aandelen in 2009;
  • 120% van het dividend op de gewone aandelen in 2010;
  • 125% van het dividend op de gewone aandelen vanaf 2011.

De coupon wordt alleen betaald indien over de gewone aandelen of over B-aandelen een dividend wordt uitgekeerd. Indien SNS REAAL NV besluit de effecten terug te kopen, moet zij de overheid 150% van de uitgifteprijs betalen, tenzij de aandelen in het eerste jaar na uitgifte worden teruggekocht. In dat geval ontvangt de overheid 100% van de uitgifteprijs vermeerderd met interest en een terugkoopvergoeding.

De Commissie kwam tot de conclusie dat de maatregel voldoet aan de voorwaarden die zij in de desbetreffende richtsnoeren had vastgelegd (zie IP/08/1495 en IP/08/1901). Deze maatregelen voldoen met name aan de volgende criteria:

  • noodzaak van de steun: SNS REAAL NV speelt een belangrijke rol in het Nederlandse financiële bestel. Een verlies aan vertrouwen in deze instelling zou de huidige financiële situatie nog verder hebben verstoord en zou tot schadelijke spill-overeffecten naar de rest van de economie hebben geleid;
  • de looptijd van de maatregel is beperkt: de Nederlandse overheid heeft toegezegd na zes maanden een plan te zullen indienen, waaruit blijkt hoe SNS REAAL haar levensvatbaarheid op de lange termijn zeker stelt;
  • passende eigen bijdrage: zelfs met de onzekerheid die inherent is aan core Tier 1 effecten, zal SNS REAAL NV, rekening houdend met de jaarlijkse coupon en de terugkoopopties, de overheid toch een passende vergoeding betalen, met een verwacht rendement van meer dan 10%. Er zijn passende garantiemechanismen uitgewerkt zodat de Commissie op de hoogte wordt gebracht wanneer er eventuele afwijkingen zijn, zodat zij, zo nodig, verdere gedragsrestricties kan opleggen;
  • buitensporige concurrentieverstoring wordt voorkomen: het pakket bevat voldoende gedragsregels (bv. het aanhouden van een bepaalde solvabiliteitsratio) om te beletten dat misbruik wordt gemaakt van de staatssteun.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt beschikbaar onder zaaknummer N 611/2008 in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost. Een overzicht van de recentste beschikkingen en besluiten inzake staatssteun die op internet en in het Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in State Aid Weekly e-News.


Side Bar