Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1931

Bryssel den 10 december 2008

Kommissionen föreslår lösningar för lägre och mer konkurrenskraftiga matpriser i Europa

Europeiska kommissionen har antagit ett meddelande i syfte att förbättra livsmedelskedjans funktion. Syftet är att få till stånd lägre priser för konsumenterna. Matpriserna har sjunkit kraftigt jämfört med rekordnivåerna tidigare i år. De underliggande orsakerna till prishöjningarna på medellång sikt för jordbruksråvaror – däribland restriktioner i lagstiftning, otillräcklig konkurrens och spekulation – har emellertid inte försvunnit. Dessa problem måste tacklas.

”Inflationen inom livsmedelsbranschen utgjorde ungefär en tredjedel av den samlade inflationen mellan augusti 2007 och juli 2008. Denna inflation påverkade i synnerhet hushåll med lägre inkomster. I denna period med ekonomisk nedgång är det viktigt att vi sänder ett tydligt meddelande som visar att vi på allvar vill tackla stelhet och andra faktorer som hindrar marknaderna från att fungera optimalt. Detta ger konsumenterna mer konkurrenskraftiga priser och priser som inte är snedvridna. Dessutom bevarar vi köpkraften hos de mest utsatta medborgarna och skapar jobb,” sade Joaquin Almunia, kommissionsledamot med ansvar för ekonomiska och monetära frågor.

Jordbrukspolitiken har en viktig roll när det gäller att se till att livsmedel når konsumenterna till ett rimligt pris. Förändringar till följd av den nyligen genomförda hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken har gjort det möjligt för jordbrukarna att bättre reagera på marknadens signaler. Jag hoppas att vi nu kan avskaffa några restriktioner för internationell livsmedelshandel genom en balanserad överenskommelse efter överläggningarna om världshandelsfrågor i Doha-rundan, ” sade Mariann Fischer Boel, kommissionsledamot med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling.

I detta meddelande presenteras förslag om hur livsmedelskedjan i Europa kan förbättras så att europeiska hushåll får tillgång till konkurrenskraftiga priser på permanent basis. Meddelandet är en uppföljning av en begäran från Europeiska rådets junimöte om att undersöka orsakerna till de kraftiga prisökningarna för livsmedel efter de ännu kraftigare ökningarna av råvarupriserna.

Kommissionen föreslår följande:

  • Konkurrenskraften i livsmedelskedjan ska säkerställas för att öka dess motståndskraft mot prischocker på global nivå. Högnivågruppen för livsmedelsindustrins konkurrenskraft kommer att utfärda rekommendationer i början av 2009.
  • Ett kraftfullt och sammanhängande genomdrivande av konkurrens på EU-nivå och på nationell nivå ska säkerställas genom Europeiska konkurrensnätverket, med inriktning på praxis och restriktioner som är särskilt skadliga.
  • Potentiellt restriktiv lagstiftning ska ses över på nationell nivå och/eller EU-nivå. Lagstiftning som begränsar marknadsinträde måste synas och avskaffas där det är lämpligt, samtidigt som man tar hänsyn till miljömässiga och sociala mål för denna lagstiftning. Detta kommer att ske inom ramen för övervakningen av detaljhandelsmarknaden och införlivandet av tjänstedirektivet. Lagstiftning som begränsar möjligheten att konkurrera med priser bör granskas på nationell nivå. Sena betalningar från detaljhandlare, och orimliga avgifter som producenter begär för reklamerbjudanden, bör granskas. Lagstiftning om affärers öppettider bör också diskuteras på nationell nivå.
  • Konsumenterna bör få bättre möjligheter att jämföra priser. Permanent europeisk prisövervakning kommer att genomföras.
  • Kommissionen kommer tillsammans med tillsynsmyndigheter för råvarumarknader att undersöka hur man kan motverka hög prisinstabilitet på marknaden, eftersom sådan instabilitet gagnar varken producenter eller konsumenter.

Insatser för att ombalansera tillgången och efterfrågan på livsmedel globalt sett, för att främja jordbruksforskning och för att öppna internationella marknader bör intensifieras.

Råvarupriserna har sjunkit kraftigt. Trots detta är det troligt att strukturella faktorer, såsom ökad global efterfrågan, kommer att hålla priserna uppe.

Prisökningarna efter 2006 åtföljdes av ökade investeringar i relaterade derivat. Det plötsliga utflödet av investeringar från terminsmarknaderna på senare tid skulle kunna tyda på att spekulationsbubblan håller på att brista. Samtidigt kvarstår oron för en instabil marknad.

Problem inom livsmedelskedjan, när det gäller graden av konkurrens och reglering, har också spelat en viktig roll.

Livsmedelspriserna i medlemsstaterna har reagerat på mycket olika sätt på förändringarna. Detta är ett tecken på att EU-marknaden fortfarande är uppsplittrad. Marknadskonsolidering kommer att leda till effektivitetsvinster och lägre priser. Detta får dock inte försämra konkurrensvillkoren på det lokala planet, till skada för konsumenter och företag.

Det förefaller som om det finns betydande möjligheter att förbättra livsmedelskedjan så att integreringen och konsolideringen av sektorer går hand i hand med förbättrad konkurrenskraft och lägre priser samt ett större utbud av livsmedelsprodukter.

Främjandet av en öppen handelspolitik, genom slutförandet av överläggningarna om världshandelsfrågor (WTO) i Doha-rundan, skulle gagna alla. Det gäller även de utvecklingsländer som lider mest av högre priser. Genom hälsokontrollen för den gemensamma jordbrukspolitiken har EU tagit avgörande steg för att hjälpa jordbrukarna att reagera bättre på marknadssignaler och att utnyttja nya möjligheter, samtidigt som man har inrättat ett modernt säkerhetsnät för riktiga marknadskriser.

Bakgrund

Vid toppmötet i juni uppmanades kommissionen att förbättra sin övervakning av prisutvecklingen för jordbruksråvaror och livsmedel, att analysera hur spekulation påverkar priserna på jordbruksråvaror samt att undersöka livsmedelskedjans funktion.

Meddelandet i sin helhet kan fås från

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13524_en.htm.


Side Bar