Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1931

Bruselj, 10. decembra 2008

Komisija predlaga načine za doseganje nižjih in bolj konkurenčnih cen hrane v Evropi

Evropska komisija je sprejela sporočilo, s katerim bo izboljšala delovanje verige za preskrbo s hrano in s tem znižala cene za potrošnike. Čeprav so se cene hrane v primerjavi z rekordno ravnijo v začetku letošnjega leta občutno znižale, temeljni vzroki za višje cene osnovnih kmetijskih proizvodov – svetovno povpraševanje, normativne omejitve, nezadostna konkurenca in špekulacije – še vedno niso odpravljeni in jih je treba obravnavati.

„Inflacija cen hrane, ki je prizadela zlasti gospodinjstva s skromnimi dohodki, je med avgustom 2007 in julijem 2008 prispevala približno tretjino k celotni inflaciji. Zaradi trenutne upočasnitve gospodarske rasti je ključnega pomena jasno sporočiti, da se resno zavzemamo za reševanje togosti in drugih dejavnikov, ki ovirajo optimalno delovanje trga. To bi zagotavljalo bolj konkurenčne in neizkrivljene cene potrošnikom ter podporo za ustvarjanje novih delovnih mest,“ je povedal komisar za ekonomske in denarne zadeve Joaquín Almunia.

„Kmetijska politika ima ključno vlogo pri zagotavljanju sprejemljivih cen za potrošnike. Spremembe nedavnega pregleda stanja SKP so kmete spodbudile, da se bolje odzovejo na tržne razmere. Upam, da lahko z uravnoteženim dogovorom s kroga pogajanj o svetovni trgovini v Dohi odpravimo omejitve za mednarodno trgovino s hrano,“, je povedala komisarka za kmetijstvo in razvoj podeželja Mariann Fischer Boel.

Današnje sporočilo predlaga načine za bolje delovanje verige za preskrbo s hrano v Evropi z namenom, da se dosežejo trajno konkurenčne cene za evropska gospodinjstva. Nastalo je na podlagi zahteve junijskega Evropskega sveta, da se proučijo vzroki za sunkovito povišanje cen hrane neposredno po visokem porastu cen surovin.

Komisija predlaga, da se:

  • spodbudi konkurenčnost verige za preskrbo s hrano z namenom, da se lahko ta bolje odziva na šoke svetovnih cen. Skupina na visoki ravni o konkurenčnosti agroživilske industrije bo podala priporočila v začetku leta 2009;
  • zagotovi učinkovito in usklajeno uveljavljanje konkurence na ravni EU in državni ravni v okviru Evropske mreže za konkurenco s poudarkom na postopkih in omejitvah, ki so zlasti škodljivi;
  • preverijo potencialno omejevalni predpisi na državni ravni in/ali ravni EU. Predpise, ki omejujejo dostop na trg, je treba ob upoštevanju okoljskih in socialnih ciljev pregledati ter odstraniti, kadar je to primerno. To se bo izvedlo v okviru programa spremljanja maloprodajnega trga in s prenosom direktive o storitvah. Predpise, ki omejujejo zmožnost za konkuriranje s cenami, je treba preveriti na državni ravni. Zapoznela plačila trgovcev na drobno ali previsoka plačila proizvajalcev za posebne ponudbe je treba proučiti. O predpisih za odpiralni čas trgovin se je treba posvetovati na državni ravni;
  • potrošnikom omogoči boljše primerjanje cen. Vzpostavi se stalen evropski sistem za spremljanje cen.
  • Komisija bo z regulativnimi organi blagovnih borz preverila, kako preprečiti preveliko nestabilnost na trgih, ki škoduje proizvajalcem in potrošnikom.

Treba je okrepiti prizadevanja za ponovno vzpostavitev uravnotežene svetovne ponudbe in povpraševanja po hrani, spodbujanje raziskav v kmetijstvu ter odprtje mednarodnih trgov.

Čeprav so se cene osnovnih kmetijskih proizvodov močno znižale, lahko srednjeročni strukturni dejavniki, na primer rast svetovnega povpraševanja, cene znova zvišajo.

Zvišanje cen od leta 2006 so spremljali večji finančni tokovi naložb v povezane derivate. Nedaven nenaden odtok naložb s terminskih trgov lahko kaže na to, da bo špekulativni milni mehurček počil. Prisotno pa je tudi tveganje za nestabilnost.

Pomembno vlogo so imele tudi težave pri delovanju verige za preskrbo s hrano glede stopnje konkurence in ravni ureditve.

Spremembe so različno vplivale na cene hrane v državah članicah, kar kaže, da je evropski trg še vedno razdrobljen. Utrjevanje trga bo vodilo k večji učinkovitosti in nižjim cenam. Vendar ne sme poslabšati pogojev konkurence na lokalni ravni, kar bi škodilo potrošnikom in proizvajalcem.

Obstaja precejšen obseg za izboljšanje delovanja verige za preskrbo s hrano, da se zagotovi integracija in konsolidacija sektorjev skupaj z izboljšanjem konkurenčnosti in nižjimi cenami ter boljšo izbiro pri prehrambenih proizvodih.

Spodbujanje odprte trgovinske politike z dokončanjem kroga pogajanj STO v Dohi o svetovni trgovini bo koristno za vse države, vključno z državami v razvoju, ki jih višje cene najbolj prizadenejo. S sprejetjem pregleda stanja SKP je EU naredila odločilen korak z zagotavljanjem sodobne varnostne mreže za prave krizne razmere na trgih, ki bo kmetom pomagala, da se bolje odzovejo na razmere na trgih in izkoristijo nove priložnosti.

Ozadje

Junijski vrh je Komisijo zaprosil, da bolje spremlja gibanja cen osnovnih kmetijskih proizvodov, analizira vpliv špekulacij na cene osnovnih kmetijskih proizvodov in prouči delovanje verige za preskrbo s hrano.

Besedilo sporočila je na voljo na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13524_en.htm.


Side Bar