Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1931

Brussels, 10 December 2008

Komisia navrhuje spôsoby zabezpečenia nižších a konkurencieschopnejších cien potravín

Európska komisia schválila oznámenie zamerané na zlepšenie fungovania potravinového dodávateľského reťazca s cieľom znížiť ceny pre spotrebiteľov. V porovnaní s rekordnou úrovňou na začiatku tohto roku sa ceny potravín podstatne znížili, ale základné príčiny nárastu cien poľnohospodárskych komodít zo strednodobého hľadiska vrátane regulačných obmedzení, nedostatočnej hospodárskej súťaže a špekulácií naďalej pretrvávajú a musia sa riešiť.

„Potravinová inflácia prispela v období od augusta 2007 do júla 2008 približne jednou tretinou k celkovej inflácii, pričom zasiahla najmä domácnosti s nízkym príjmom. V rámci súčasného spomalenia ekonomiky je nevyhnutné, aby sme vyslali jasný signál, že to s odstraňovaním nepružnosti a ďalších faktorov, ktoré zabraňujú optimálnemu fungovaniu trhov, myslíme vážne. Umožnilo by to nielen zabezpečenie konkurencieschopnejších a neskreslených spotrebiteľských cien, ale aj ochranu kúpnej sily najzraniteľnejších občanov a podporu tvorby pracovných miest,“ vyhlásil komisár pre hospodárske a menové záležitosti Joaquin Almunia.

„Poľnohospodárska politika zohráva rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní potravín pre spotrebiteľov za prijateľné ceny. Zmeny nedávnej kontroly zdravotného stavu SPP umožnili poľnohospodárom voľnejšie reagovať na signály trhu. Dúfam, že prostredníctvom vyváženej dohody v rámci rokovaní o svetovom obchode v Dohe teraz budeme môcť odstrániť niektoré obmedzenia týkajúce sa medzinárodného obchodu s potravinami,“ vyhlásila Mariann Fischerová Boelová, komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

V dnešnom oznámení sú navrhnuté spôsoby zlepšenia fungovania potravinového dodávateľského reťazca v Európe s cieľom poskytnúť európskym domácnostiam trvalo konkurenčné ceny. Toto oznámenie je reakciou na žiadosť Európskej rady, ktorej zasadnutie sa konalo v júni, o zistenie príčin prudkého zvyšovania cien potravín v dôsledku ešte rýchlejšieho nárastu cien komodít.

Komisia navrhuje:

  • podporiť konkurencieschopnosť potravinového dodávateľského reťazca s cieľom zvýšiť odolnosť proti svetovým cenovým šokom; skupina na vysokej úrovni pre konkurencieschopnosť agropotravinárskeho priemyslu vydá odporúčania na začiatku roka 2009;
  • zabezpečiť dôrazné a súdržné presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni prostredníctvom Európskej siete pre hospodársku súťaž a zamerať sa na postupy a obmedzenia, ktoré sú mimoriadne škodlivé;
  • preskúmať potenciálne reštriktívne predpisy na vnútroštátnej úrovni a/alebo na úrovni EÚ; predpisy, ktoré obmedzujú vstup na trh, sa musia preskúmať a v prípade potreby zrušiť, pričom sa zohľadnia ich environmentálne a sociálne ciele; toto sa vykoná v súvislosti s monitorovaním maloobchodného trhu a transpozíciou smernice o službách; predpisy, ktoré znižujú schopnosť konkurovať v cenách, by sa mali preskúmať na vnútroštátnej úrovni; mali by sa preskúmať oneskorené platby maloobchodníkov alebo príliš vysoké poplatky, ktoré sa požadujú od výrobcov za propagačné ponuky; o predpisoch, ktoré sa týkajú otváracích hodín, by sa tiež mali viesť konzultácie na vnútroštátnej úrovni;
  • spotrebitelia by mali mať možnosť lepšie porovnať ceny; zavedie sa nepretržité európske monitorovanie cien;
  • Komisia spolu s regulačnými orgánmi v oblasti trhov s komoditami preskúma, ako zabrániť prílišnej nestabilite na trhoch, ktorá neprospieva výrobcom ani spotrebiteľom;

Mali by sa posilniť snahy o opätovné nastolenie rovnováhy celosvetového dopytu a ponuky v oblasti potravín, stimulovanie poľnohospodárskeho výskumu a otvorenie medzinárodných trhov.

Aj napriek tomu, že ceny komodít zo strednodobého hľadiska prudko poklesli, štrukturálne faktory ako zvyšovanie celosvetového dopytu pravdepodobne udržia ceny na zvýšenej úrovni.

Nárast cien od roku 2006 sprevádzalo prudké zvýšenie investícií do príslušných derivátov. Nedávny náhly odliv investícií z termínovaných trhov by mohol naznačovať prasknutie špekulačnej bubliny. Zostávajú však aj obavy z nestability.

Dôležitú úlohu zohrávali aj problémy fungovania potravinového dodávateľského reťazca z hľadiska úrovne hospodárskej súťaže a právnych predpisov.

Vývoj cien potravín v členských štátoch reagoval na zmeny veľmi rozdielne, čo znamená, že trh EÚ je ešte stále rozdrobený. Konsolidácia trhu povedie k nárastu efektívnosti a k zníženiu cien. Nesmie však zhoršiť podmienky hospodárskej súťaže na miestnej úrovni na úkor spotrebiteľov a podnikov.

Fungovanie potravinového dodávateľského reťazca sa zjavne dá ešte výrazne zlepšiť, aby sa zabezpečilo, že integrácia a konsolidácia odvetví pôjde ruka v ruke s vyššou konkurencieschopnosťou a nižšími cenami, ako aj širším výberom potravinových výrobkov.

Podpora otvorenej obchodnej politiky prostredníctvom ukončenia obchodných rokovaní WTO v Dohe by prospela všetkým vrátane rozvojových krajín, ktoré trpia zvýšenými cenami najviac. Tým, že sa EÚ dohodla na kontrole zdravotného stavu SPP, podnikla rozhodné kroky na pomoc poľnohospodárom, aby mohli reagovať na signály trhu a využívať nové možnosti, pričom poskytla modernú záchrannú sieť pre skutočné krízy na trhu.

Kontext

Na samite, ktorý sa konal v júni, bola Komisia vyzvaná, aby lepšie monitorovala vývoj cien poľnohospodárskych komodít a potravín; analyzovala vplyv špekulácií na ceny poľnohospodárskych komodít a preskúmala fungovanie potravinového dodávateľského reťazca.

Úplné znenie oznámenia nájdete tu:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13524_en.htm.


Side Bar