Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1931

Briuselis, 2008 m. gruodžio 10 d.

Komisija siūlo būdų, kaip užtikrinti mažesnes ir konkurencingesnes maisto kainas Europoje

Europos Komisija patvirtino komunikatą, kuriuo siekiama gerinti maisto tiekimo grandinės veikimą, kad mažėtų vartotojų kainos. Palyginti su rekordiniu lygiu metų pradžioje, maisto kainos gerokai sumažėjo, bet pagrindinės žemės ūkio prekių kainų augimo vidutinės trukmės laikotarpiu priežastys – norminiai apribojimai, nepakankama konkurencija ir spekuliacija – niekur neišnyko, ir jas būtina šalinti.

„Maisto kainų infliacija nuo 2007 m. rugpjūčio mėn. iki 2008 liepos mėn. sudarė maždaug trečdalį visos infliacijos ir neigiamai atsiliepė visų pirma tiems namų ūkiams, kurių pajamos nedidelės. Sulėtėjus ekonominiam augimui svarbu aiškiai pasakyti, kad mes rimtai nusiteikę kovoti su nelankstumu ir kitais veiksniais, dėl kurių rinkos negali optimaliai veikti. Taip bus ne tik užtikrintos konkurencingesnės ir neiškreiptos vartotojų kainos, bet ir apsaugota socialiai pažeidžiamiausių piliečių perkamoji galia bei sparčiau kuriamos darbo vietos“, – sakė už ekonomiką ir pinigų politiką atsakingas Komisijos narys Joaquinas Almunia.

„Svarbus vaidmuo užtikrinant, kad vartotojai maisto galėtų įsigyti prieinamomis kainomis, tenka žemės ūkio politikai. Naujausio BŽŪP patikrinimo pakeitimai suteikė ūkininkams laisvę geriau reaguoti į rinkos signalus. Tikiuosi, kad dabar, sudarę proporcingą susitarimą Dohos pasaulio prekybos derybų raunde, galime panaikinti kai kuriuos tarptautinės prekybos maisto produktais apribojimus“, – sakė už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakinga Komisijos narė Mariann Fischer Boel.

Šios dienos komunikate siūloma būdų, kaip gerinti maisto tiekimo grandinės veikimą Europoje, kad Europos namų ūkiams būtų nuolat užtikrinamos konkurencingos kainos. Taip vykdomas birželio Europos Vadovų Tarybos prašymas išsiaiškinti staigaus maisto produktų kainų augimo, prasidėjusio dėl dar didesnio prekių kainų augimo, priežastis.

Komisija siūlo:

  • skatinti maisto tiekimo grandinės konkurencingumą, siekiant padidinti jos atsparumą pasaulio kainų sukrėtimams. Žemės ūkio maisto pramonės konkurencingumo aukšto lygio grupė pateiks rekomendacijas 2009 m. pradžioje;
  • užtikrinti veiksmingą ir nuoseklų konkurencijos įteisės aktų gyvendinimą ES ir nacionaliniu lygiu pasinaudojant Europos konkurencijos tinklu ir atkreipti dėmesį į ypač žalingą praktiką ir apribojimus;
  • nacionaliniu ir (arba) ES lygiu peržiūrėti potencialiai ribojamąsias taisykles. Taisykles, kuriomis ribojamas patekimas į rinką, būtina įdėmiai išanalizuoti ir, jei reikia, panaikinti, kartu atsižvelgiant į jomis siekiamus aplinkosaugos ir socialinius tikslus. Tai bus padaryta vykdant mažmeninės rinkos stebėseną ir perkeliant į nacionalinės teisės aktus Paslaugų direktyvą. Taisyklės, kuriomis ribojama galimybė konkuruoti kainomis, turėtų būti nagrinėjamos nacionaliniu lygiu. Turėtų būti peržiūrėti pavėluoti mažmenininkų mokėjimai ar pernelyg dideli mokesčiai, kurių reikalaujama iš gamintojų už reklaminius pasiūlymus. Parduotuvių darbo laiko taisyklės taip pat turėtų būti svarstomos nacionaliniu lygiu;
  • vartotojams turi būti suteikta galimybė lengviau lyginti kainas. Bus įvesta nuolatinė Europos kainų stebėsena;
  • Komisija kartu su prekių rinkų reguliavimo institucijomis aiškinsis, kaip suvaržyti pernelyg didelį rinkų nestabilumą, nenaudingą nei gamintojams, nei vartotojams.

Reikėtų imtis aktyvesnių veiksmų, kad būtų iš naujo suderinta pasaulinė maisto produktų pasiūla ir paklausa, skatinami žemės ūkio tyrimai ir atveriamos tarptautinės rinkos.

Nors prekių kainos labai sumažėjo, vidutinės trukmės laikotarpiu tokie struktūriniai veiksniai kaip pasaulinės paklausos augimas greičiausiai neleis kainoms kristi.

Augant kainoms nuo 2006 m. kartu didėjo ir investicijų į su tuo susijusias išvestines finansines priemones srautai. Staigus pastarojo meto investicijų į būsimųjų sandorių rinkas sumažėjimas galėtų būti ženklas, kad spekuliacinis burbulas sprogo, bet nestabilumo problemos išlieka.

Nemenką vaidmenį atliko ir maisto tiekimo grandinės veikimo problemos, susijusios su konkurencijos ir reguliavimo mastu.

Maisto kainos valstybėse narėse į pokyčius reagavo labai nevienodai – tai rodo, kad ES rinka vis dar susiskaldžiusi. Dėl rinkos konsolidacijos padidės našumas ir sumažės kainos. Tačiau tai neturi pabloginti vietos lygmens konkurencijos sąlygų ir pakenkti vartotojams ir įmonėms.

Galima teigti, kad yra nemažai erdvės maisto tiekimo grandinės veikimui gerinti siekiant užtikrinti, kad kartu su sektorių integravimu ir konsolidavimu didėtų konkurencingumas ir mažėtų kainos, taip pat didėtų maisto produktų pasirinkimas.

Atviros prekybos politikos skatinimas baigiant Dohos PPO prekybos derybų raundą būtų naudingas visiems, taip pat besivystančioms šalims, kurios dėl aukštų kainų kenčia labiausiai. Pritardama BŽŪP peržiūrai, ES ėmėsi ryžtingų veiksmų, kad padėtų ūkininkams geriau reaguoti į rinkos signalus ir pasinaudoti naujomis galimybėmis, o kartu užtikrintų šiuolaikišką apsaugą nuo tikrų rinkos krizių.

Bendrosios aplinkybės

Birželio mėn. aukščiausio lygio susitikime Komisija paprašyta aktyviau stebėti žemės ūkio prekių ir maisto produktų kainų pokyčius; analizuoti spekuliacinės veiklos įtaką žemės ūkio prekių kainoms ir tirti maisto tiekimo grandinės veikimą.

Dėl viso komunikato teksto kreiptis į:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13524_en.htm.


Side Bar