Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1931

Bryssel, 10. joulukuuta 2008

Komissio ehdottaa keinoja, joilla elintarvikkeiden hinnat saataisiin alhaisemmiksi ja kilpailukykyisemmiksi Euroopassa

Euroopan komissio on hyväksynyt tiedonannon, jolla pyritään parantamaan elintarvikeketjun toimintaa kuluttajahintojen alentamiseksi. Elintarvikkeiden hinnat ovat laskeneet huomattavasti tämän vuoden aiemmalta ennätyskorkealta tasolta. Maataloushyödykkeiden hintojen nousun perimmäiset syyt keskipitkällä aikavälillä – mukaan lukien sääntelyrajoitukset, riittämätön kilpailu sekä keinottelu – eivät kuitenkaan ole kadonneet, ja niihin on tartuttava.

”Elintarvikehintainflaation osuus oli noin kolmannes kokonaisinflaatiosta elokuun 2007 ja heinäkuun 2008 välisellä ajanjaksolla, ja sen vaikutus näkyi varsinkin vaatimattoman tulotason kotitalouksissa. Nykyhetkellä talouden hidastuessa on olennaisen tärkeää viestittää selkeästi, että pyrimme vakavissamme poistamaan joustamattomuuden ja muut tekijät, jotka ehkäisevät markkinoiden optimaalista toimintaa. Näin kuluttajahinnoista saataisiin kilpailukykyisempiä ja vääristymättömiä. Lisäksi suojattaisiin kaikkein huonoimmassa asemassa olevien kansalaisten ostovoimaa ja tuettaisiin työpaikkojen syntymistä”, totesi talous- ja rahapoliittisista asioista vastaava komissaari Joaquin Almunia.

Maatalouspolitiikka on ratkaisevassa asemassa pyrittäessä varmistamaan, että kuluttajat saavat elintarvikkeita kohtuuhintaan. Yhteisen maatalouspolitiikan hiljattaisessa terveystarkistuksessa tehtyjen muutosten turvin viljelijät voivat reagoida paremmin markkinasignaaleihin. Toivon, että pystymme nyt poistamaan joitakin kansainvälisen elintarvikekaupan rajoituksia ja pääsemme tasapainoiseen lopputulokseen Dohan kierroksen maailmankauppaneuvotteluissa”, totesi puolestaan maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Mariann Fischer Boel.

Tänään esitetyssä tiedonannossa esitellään keinoja elintarvikeketjun toiminnan parantamiseksi Euroopassa, jotta kotitaloudet EU:ssa voisivat pysyvästi hyötyä kilpailukykyisistä hinnoista. Tiedonannon taustalla on kesäkuun Eurooppa-neuvostossa esitetty pyyntö tarkastella syitä, joiden seurauksena elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet tuntuvasti hyödykkeiden vielä huomattavamman hinnannousun myötä.

Komissio ehdottaa seuraavia toimia:

  • Edistetään elintarvikeketjun kilpailukykyä, jotta elintarvikeketju selviäisi paremmin maailmanmarkkinahintojen häiriöistä. Elintarviketeollisuuden kilpailukykyä käsittelevä korkean tason työryhmä antaa suosituksia vuoden 2009 alussa.
  • Varmistetaan kilpailusääntöjen tehokas ja johdonmukaisen täytäntöönpano EU:n ja kansallisella tasolla Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston välityksellä ja kohdistetaan huomio erityisen haitallisiin käytäntöihin ja rajoituksiin.
  • Potentiaalisesti rajoittavaa sääntelyä tarkastellaan uudelleen kansallisella ja/tai EU:n tasolla. Markkinoille pääsyä rajoittavaa sääntelyä on tutkittava tarkoin, ja tällainen sääntely on tarpeen mukaan poistettava samalla kun pidetään mielessä sääntelyn ympäristölliset ja yhteiskuntaan liittyvät tavoitteet. Tämä yhdistetään vähittäiskaupan seurantaan ja palveludirektiivin saattamiseen osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Hintakilpailua rajoittavaa sääntelyä olisi tarkasteltava kansallisella tasolla. Vähittäiskauppiaiden viivästynyttä laskunmaksua ja tuottajilta tarjousten vuoksi perimiä liiallisia maksuja olisi tarkasteltava. Kauppojen aukioloaikoja koskevasta sääntelystä olisi myös järjestettävä kuulemisia kansallisella tasolla.
  • Kuluttajien pitäisi pystyä vertailemaan hintoja paremmin. Käyttöön otetaankin hintojen jatkuva seuranta Euroopan tasolla.
  • Komissio tarkastelee yhdessä hyödykemarkkinoiden sääntelyviranomaisten kanssa, kuinka voitaisiin ehkäistä sekä tuottajien että kuluttajien kannalta haitallista hintojen liiallista heilahtelua markkinoilla.

Olisi lujitettava ponnisteluja elintarvikkeiden maailmanlaajuisen tarjonnan ja kysynnän tasapainottamiseksi, maataloustutkimuksen elvyttämiseksi ja kansainvälisten markkinoiden avaamiseksi.

Vaikka hyödykkeiden hinnat ovat laskeneet jyrkästi, keskipitkän aikavälin rakenteelliset tekijät, kuten maailmanlaajuisen kysynnän kasvu, pitänevät hinnat korkealla.

Vuodesta 2006 lähtien tapahtuneeseen hintojen nousuun liittyi asiaan liittyviin johdannaisiin kohdistuvien sijoitusvirtojen kasvu. Sijoitusten viimeaikainen äkillinen vetäytyminen futuurimarkkinoilta saattaa osoittaa keinottelukuplan puhkeamista. Huoli hintaheilahteluista ei ole kuitenkaan kadonnut.

Kilpailun ja sääntelyn tasoon liittyvät ongelmat elintarvikeketjun toiminnassa ovat myös olleet merkittävässä asemassa.

Elintarvikkeiden hinnat ovat reagoineet muutoksiin hyvin eri tavalla eri jäsenvaltioissa, mikä osoittaa, että EU:n markkinat ovat edelleen pirstoutuneet. Markkinoiden keskittyminen johtaa tehokkuusetuihin ja hintojen alenemiseen. Keskittyminen ei kuitenkaan saa heikentää kilpailuedellytyksiä paikallisella tasolla kuluttajien ja yritysten edun vastaisesti.

Elintarvikeketjun toiminnassa näyttää olevan huomattavasti parantamisen varaa, jotta varmistetaan, että alojen yhdentyminen ja keskittyminen kulkevat käsi kädessä kilpailukyvyn paranemisen, hintojen alenemisen sekä paremman elintarvikevalikoiman kanssa.

Avoimen kauppapolitiikan edistäminen saattamalla loppuun WTO:n Dohan kierroksen kauppaneuvottelut hyödyttäisi kaikkia, myös kehitysmaita, jotka eniten kärsivät korkeista hinnoista. Yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastuksen turvin EU on toiminut päättäväisesti auttaakseen viljelijöitä reagoimaan paremmin markkinasignaaleihin ja hyödyntämään uusia mahdollisuuksia samalla kun tarjotaan nykyaikainen turvaverkko todellisten markkinakriisien varalta.

Taustaa

Kesäkuun huippukokouksessa komissiota pyydettiin tehostamaan maataloushyödykkeiden ja elintarvikkeiden hintakehityksen seurantaa, analysoimaan keinottelun vaikutusta maataloushyödykkeiden hintoihin ja tutkimaan elintarvikeketjun toimintaa.

Tiedonanto on saatavilla kokonaisuudessaan seuraavassa verkko-osoitteessa:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13524_en.htm.


Side Bar