Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/192

Bruksela, dnia 7 lutego 2008 r.

Wiceprzewodniczący Verheugen inauguruje działalność sieci Enterprise Europe Network, wspierającej europejskie przedsiębiorstwa w ich najbliższym otoczeniu

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Günter Verheugen inaugurował dziś działalność sieci Enterprise Europe Network, która jest nową, ważną europejską siecią wspierającą przedsiębiorstwa. Wszyscy najważniejsi przedstawiciele środowiska wspierającego przedsiębiorców w Europie zjednoczyli swe siły, aby oferować kompleksowe usługi, głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które pomogą w pełni rozwinąć potencjał i zdolności innowacyjne tych przedsiębiorstw. Sieć Enterprise Europe Network składa się z ponad 500 punktów kontaktowych dostępnych dla przedsiębiorców w Europie. Punkty te zapewniają pełen zakres usług wspierających MŚP w ich najbliższym otoczeniu na terenie UE, a nawet poza jej granicami. W uroczystości inauguracyjnej uczestniczyli: Janez Potočnik, komisarz ds. nauki i badań naukowych, Andrej Vizjak, słoweński minister gospodarki, Luc Van den Brande, przewodniczący Komitetu Regionów, Henri Malosse, przewodniczący grupy pracodawców Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, przewodniczący organizacji przedsiębiorstw oraz przedstawiciele MŚP.

Wiceprzewodniczący Komisji Günter Verheugen, odpowiedzialny za sprawy przedsiębiorstw i polityki przemysłowej, powiedział: „nowa sieć Enterprise Europe Network stanowi istotny krok na drodze do tworzenia zintegrowanej polityki Komisji na rzecz wspierania przedsiębiorczości i rozwoju przedsiębiorstw w Europie. Zachęcam wszystkich przedsiębiorców w UE i poza nią do korzystania z tej sieci w sposób najlepiej odpowiadający ich potrzebom”.

Przewodniczący Komitetu Regionów, Luc Van den Brande powiedział: „Komitet Regionów w pełni wspiera tę inicjatywę, która stanowi przykład partnerskiej współpracy w Europie. Regiony i miasta są siłą napędową wzrostu i zatrudnienia w Europie. Aby być skuteczna, współpraca z MŚP musi się odbywać w ich najbliższym otoczeniu".

Przewodniczący Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Dimitris Dimitriadis, powiedział: „przedsiębiorczość ma podstawowe znaczenie dla Europy. Dzięki niej Europa może podjąć wyzwania związane z globalizacją, przyczynia się ona do tworzenia nowych miejsc pracy i innowacji. Dlatego inauguracja sieci Enterprise Europe Network to istotny krok we właściwym kierunku”.
Sieć Enterprise Europe Network łączy w sobie zalety poprzednich sieci: Euro Info Centre i Innovation Relay Centre. Wraz z powstaniem nowej sieci, przedsiębiorstwa otrzymają „wsparcie w ich najbliższym otoczeniu”, jak głosi hasło.
Funkcjonowanie całej sieci i wszystkich jej partnerów opiera się na zasadzie nieodsyłania petenta. Wszystkie MŚP otrzymają informacje i dostęp do zindywidualizowanych usług, dostosowanych do ich potrzeb, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i zaangażowaniu poszczególnych organizacji w ramach nowej sieci.

Sieć Enterprise Europe Network oferuje zwłaszcza następujące usługi:

1. Udzielanie pomocy przedsiębiorstwom we wchodzeniu na arenę międzynarodową

  • Szacuje się, że około miliona europejskich MŚP mogłoby prowadzić transgraniczną działalność handlową i inwestycyjną. Sieć Enterprise Europe Network ma na celu pomoc w organizowaniu wymian między przedsiębiorstwami, powstawanie nowych pomysłów, wspieranie potencjalnych partnerstw oraz dostarczenie firmom bodźca do wyjścia poza początkowo przez nie określone horyzonty. Aby pomóc przedsiębiorstwom w znajdywaniu wiarygodnych partnerów, organizowane będą indywidualne spotkania służące nawiązywaniu więzi między nimi.
  • Tworzenie partnerstw technologicznych między MŚP polegających na przekazywaniu innowacyjnych technologii, stanowi kolejny sposób wchodzenia na arenę międzynarodową i uzyskania zwrotu z inwestycji w badania naukowe. Zadaniem sieci będzie pomoc MŚP w znajdywaniu partnerów oraz zawieranie z nimi porozumień umownych.

2. Innowacje, nowe produkty i wykorzystywanie szans na jednolitym rynku

  • Wsparcie dla małych przedsiębiorstw w zakresie kwestii technicznych, takich jak prawa własności intelektualnej, normy i przepisy UE, ze względu na to, że przedsiębiorstwa mogą mieć trudności z uzyskaniem bieżących informacji na temat zmieniających się możliwości związanych z UE.
  • Wspieranie innowacji: zadaniem sieci Enterprise Europe Network jest udzielanie pomocy MŚP w rozwoju ich potencjału innowacyjnego, ponieważ wymiana wyników badań naukowych może być źródłem powstawania nowych pomysłów i możliwości. Usprawniona zostanie między innymi współpraca z klastrami łączącymi różne działania związane z innowacjami. Zapewnienie MŚP dostępu do technologii innowacyjnych pomoże im zmierzyć się z ogólnoświatową konkurencją.

3. Dostęp do projektów i funduszy unijnych

  • Zadaniem sieci Enterprise Europe Network jest przezwyciężenie braku informacji wśród przedsiębiorstw w zakresie różnych źródeł finansowania unijnego oraz zwrócenie ich uwagi na istniejące możliwości. MŚP będą w szczególności zachęcane do uczestniczenia w programach badawczych.

4. Udzielanie Komisji informacji zwrotnej

  • Sieć Enterprise Europe Network będzie funkcjonować jako ścieżka komunikacji dwukierunkowej pomiędzy przedsiębiorcami a Komisją, służąca obustronnej wymianie poglądów w celu zapewnienia, że polityka i inicjatywy przygotowywane przez Komisję będą odpowiadać potrzebom MŚP, a nie prowadzić do powstania dodatkowych obciążeń administracyjnych.

Nowa sieć Enterprise Europe Network jest częścią zintegrowanej polityki Komisji na rzecz wspierania przedsiębiorczości i rozwoju przedsiębiorstw w Europie. Jej celem jest udzielanie pomocy MŚP działających we wszystkich sektorach tak, aby mogły w większym stopniu korzystać z możliwości oferowanych przez jednolity rynek.

Informacje szczegółowe

zob. MEMO/08/78

http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network


Side Bar