Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1923

Bryssel den 10 december 2008

EU-kommissionen utfärdar riktlinjer för tv på mobiltelefoner

EU-kommissionen tar i dag ett viktigt steg för att främja konkurrenskraftiga mobil-tv-tjänster i EU genom att offentliggöra riktlinjer för tillståndsgivning för mobil-tv. Detta görs för att påskynda utbredningen av mobil-tv i hela EU. De globala inkomsterna från mobil-tv väntas uppgå till mer än 7,8 miljarder euro 2013. De kommersiella tjänster som lanserades före sommaren 2008 i vissa EU-länder visar att konsumenternas efterfrågan ökar: bara i Nederländerna hade 10 000 användare börjat prenumerera på tjänsten i början av hösten. Innan operatörerna kan lansera mobil-tv-tjänster kommersiellt krävs tillstånd från medlemsstaterna. I kombination med att DVB-H-standarden lagts till EU:s förteckning över officiella standarder i mars 2008 (IP/08/451) understryker dessa riktlinjer kommissionens starka engagemang för att främja nya tjänster för EU:s konsumenter.

”En framgångsrik kommersiell lansering av mobil-tv i Österrike, Italien, Finland och Nederländerna visar att effektiva tillståndsförfaranden är en nyckelfaktor för snabb spridning av mobil-tv. I Österrike använde 5 000 personer mobil-tv inom de första veckorna efter lanseringen. Den förväntade försäljningsökningen under jultid innebär att många fler européer bör få möjlighet att titta på tv när de är i farten”, säger Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för telekomfrågor. ”Därför vill vi ge medlemsstaterna vägledning i hur branschen ska få i gång dessa innovativa tjänster så snabbt och smidigt som möjligt. Vi förespråkar samarbete mellan samtliga involverade aktörer, däribland programföretag, mobiloperatörer och plattformsoperatörer, och vi är mot omfattande reglering eller krångliga tillståndsförfaranden för införande av mobil-tv i EU.”

Kommissionen har i nära samarbete med medlemsstaterna och branschen tagit fram de huvudprinciper som medlemsstaternas tillsynsmyndigheter och regeringar bör följa när de ger operatörer tillstånd att tillhandahålla mobil-tv-tjänster. I dag offentliggör kommissionen dessa principer i ett nytt meddelande som ska hjälpa medlemsstaterna att utan dröjsmål förverkliga mobil-tv och göra mobil-tv till en framgång för operatörer och konsumenter.

Hittills har endast ett fåtal medlemsstater, t.ex. Finland, Frankrike, Tyskland och Österrike, antagit lagstiftning för nya mobil-tv-tjänster. Kommissionens riktlinjer syftar till att behålla takten i införandet av mobil-tv i hela EU så att det skapas en konsekvent och gynnsam regelram för spridning och användning av dessa nya tjänster (IP/07/1118). I riktlinjerna sägs att ett enkelt, öppet och icke-diskriminerande förfarande för tillståndsgivning är avgörande för ett framgångsrikt införande utan förseningar. Kvaliteten på de tjänster som kunderna tillhandahålls, inbegripet täckning inomhus och överföringskvaliteten, bör ingå i villkoren för att få tillstånd. I riktlinjerna rekommenderas vidare att de frekvenser som görs tillgängliga för mobil-tv bör dras in om tjänsten inte har påbörjats inom en rimlig tidsperiod. Tillsynsmyndigheterna bör också se till att tillståndsprocessen är öppen för samtliga branschaktörer samt skapa en miljö som stimulerar till samarbete mellan teleoperatörer (som tillhandahåller tjänster) och programföretag (som tillhandahåller innehåll). Slutligen uppmanas branschen att garantera att samtliga EU-länders DVB-H-baserade mobil-tv-tjänster kan fungera tillsammans. Ett sätt att uppnå detta är att välja teknik som inte är någons egendom och som alla konsumenter skulle kunna använda utan några insticksprogram och oavsett vilken utrustning de använder för att få tillgång till mobil-tv-innehåll.

En icke-betungande reglering och tydliga tillståndsregler kommer att ge branschen den rättssäkerhet som krävs för en snabb lansering av mobil-tv-erbjudanden. Kommissionen kommer att följa utvecklingen noga och kommer inte att tillåta några orimliga krav att försena utvecklingen i Europa. Kommissionen kommer att fortsätta främja utbytet av information, erfarenheter och bästa praxis mellan nationella myndigheter och andra berörda parter. Övergången från analog till digital tv och telekomreformen (IP/08/1661) kommer dessutom att underlätta tillträdet till nya frekvenser som kan användas för att tillhandahålla mobil-tv-tjänster.

Bakgrund

I juli 2007 lämnade kommissionen ett förslag till en strategi för främjande av mobil-tv i Europa (IP/07/1118, MEMO/07/298). Däri ingick användningen av den öppna standarden DVB-H, utvecklad av industrin i Europa med stöd av europeiska forskningsanslag, som en gemensam standard för markbunden mobil-tv i Europa. I mars 2008 stödde kommissionen att standarden DVB-H skulle läggas till EU:s förteckning över officiella standarder (IP/08/451). I andra delar av världen, t.ex. i Marocko, Indonesien, Ryssland och Singapore, införs och används DVB-H-baserade kommersiella tjänster i ökande utsträckning. Dessutom kommer troligen gränsöverskridande, satellitbaserade mobil-tv-tjänster, som använder standarden DVB-SH, att sättas i gång redan 2009 i Europa och globalt.

Kommissionens meddelande om mobil-tv kan erhållas på

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/communications_reports/index_en.htm


Side Bar