Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1923

V Bruseli 10. decembra 2008

Komisia vydala usmernenia, ktoré umožnia Európanom sledovanie mobilnej televízie na mobilných telefónoch

Európska komisia dnes prijala rozhodujúce opatrenie na podporu konkurencieschopných služieb mobilnej televízie v EÚ. Uverejnila súbor usmernení k udeľovaniu povolení na poskytovanie služieb mobilnej televízie v snahe urýchliť zavedenie týchto služieb v celej Európe. Odhaduje sa, že príjmy zo služieb mobilnej televízie dosiahnu v roku 2013 viac ako 7,8 miliardy EUR. Komerčné služby, ktoré boli spustené v niektorých európskych štátoch pred letom 2008, poukazujú na rastúci dopyt spotrebiteľov: iba v samotnom Holandsku si už začiatkom augusta túto službu predplatilo 10 000 používateľov. Akékoľvek komerčné spustenie služieb mobilnej televízie si vyžaduje, aby operátori najprv získali od členských štátov povolenie na ich poskytovanie. Doplnenie normy DVB-H do zoznamu oficiálnych noriem EÚ v marci 2008 (IP/08/451), ako aj tieto usmernenia svedčia o silnej odhodlanosti Komisie urýchlene sprístupniť nové služby európskym spotrebiteľom.

„Úspešné komerčné spustenie mobilnej televízie v Rakúsku, Taliansku, Fínsku a Holandsku je dôkazom toho, že kľúčom k rýchlemu rozvoju mobilnej televízie je účinný postup udeľovania povolení. V Rakúsku sledovalo mobilnú televíziu počas prvého týždňa od jej spustenia 5 000 občanov. Z predpovedaného nárastu predaja počas vianočného obdobia vyplýva, že mobilnú televíziu bude môcť sledovať oveľa viac Európanov," vyhlásila Viviane Redingová, komisárka zodpovedná za telekomunikácie v EÚ. „Práve preto chceme členským štátom poskytnúť usmernenia, ako by mohli podnikom v tomto priemyselnom odvetví umožniť čo možno najjednoduchšie a najrýchlejšie zavedenie týchto inovačných služieb. Odporúčame prístup založený na spolupráci všetkých zúčastnených strán vrátane prevádzkovateľov vysielania, mobilných operátorov a prevádzkovateľov platforiem a sme proti akýmkoľvek zložitým predpisom alebo zaťažujúcim postupom udeľovania povolení pri zavádzaní mobilnej televízie v Európe."

Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi a so zástupcami priemyselného odvetvia stanovila hlavné zásady, ktorými by sa mali riadiť regulačné orgány a vlády v členských štátoch pri udeľovaní povolení na poskytovanie služieb mobilnej televízie operátorom. Komisia dnes tieto zásady uverejnila v novom oznámení, ktoré pomôže členským štátom, aby mobilnú televíziu čo najskôr premenili na realitu a úspech tak pre operátorov, ako aj spotrebiteľov.

Doteraz iba niekoľko členských štátov, ako Rakúsko, Fínsko, Francúzsko a Nemecko prijalo právne predpisy týkajúce sa nových služieb mobilnej televízie. Usmernenia Komisie sú zamerané na udržanie dynamiky vývoja mobilnej televízie na úrovni EÚ s cieľom vytvoriť ucelený a priaznivý regulačný rámec pre zavedenie a rozvoj tejto novej služby (IP/07/1118). V usmerneniach sa uvádza, že kľúčom k rýchlemu úspechu je priamy, transparentný a nediskriminačný postup udeľovania povolení.

Jednou z podmienok udelenia povolení by mala byť aj kvalita služieb poskytovaných zákazníkom vrátane kvality príjmu vo vnútri budov a kvality prenosu. V usmerneniach sa ďalej odporúča, aby sa frekvencie sprístupnené pre mobilnú televíziu dali zrušiť, pokiaľ sa služba nezačne poskytovať v primeranej časovej lehote. Okrem toho sa regulačným orgánom odporúča, aby proces udeľovania povolení ponechali otvorený pre všetkých aktérov v danom priemyselnom odvetví a aby vytvorili podmienky, ktoré budú podporovať spoluprácu medzi telekomunikačnými operátormi (poskytujúcimi službu) a prevádzkovateľmi vysielania (poskytujúcimi obsah). A nakoniec sa zástupcovia priemyselného odvetvia vyzývajú, aby sa presvedčili, či sú služby mobilnej televízie založené na norme DVB-H kompatibilné vo všetkých krajinách EÚ. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je výber takých technológií, ktoré nie sú chránené vlastníckymi právami a ktoré budú môcť využívať všetci zákazníci bez toho, aby potrebovali dodatočné prípojky, a bez ohľadu na to, aké vybavenie používajú na prístup k obsahu mobilnej televízie.

Jednoduché právne predpisy a jasné schémy udeľovania povolení poskytnú priemyselnému odvetviu právnu istotu, ktorá je nevyhnutná na rýchle spustenie ponúk mobilnej televízie. Komisia bude pozorne sledovať dosiahnutý pokrok a nepovolí žiadne neprimerané požiadavky, ktoré by spomalili vývoj v Európe. Komisia bude aj naďalej podporovať výmenu informácií, skúseností a najlepších postupov medzi vnútroštátnymi orgánmi a ostatnými zúčastnenými stranami. Vďaka prechodu z analógovej na digitálnu televíziu a reforme telekomunikácií (IP/08/1661) sa navyše uľahčí aj prístup k novým frekvenciám, ktoré sa môžu použiť na poskytovanie služieb mobilnej televízie.

Súvislosti

V júli 2007 Komisia navrhla stratégiu rozvoja mobilnej televízie v celej Európe (IP/07/1118, MEMO/07/298). Táto stratégia zahŕňala používanie otvorenej normy DVB-H (vyvinutej európskym priemyselným odvetvím s podporou európskych fondov pre výskum) ako spoločnej normy pre pozemské vysielanie mobilnej televízie v celej Európe. V marci 2008 Komisia schválila doplnenie normy DVB-H do zoznamu oficiálnych noriem EÚ (IP/08/451). Komerčné služby založené na norme DVB-H sa čoraz viac prijímajú a zavádzajú v ostaných častiach sveta napr. v Maroku, Indonézii, Rusku alebo Singapure. Navyše cezhraničné služby mobilnej televízie využívajúce satelit a normu DVB-SH sa pravdepodobne začnú spúšťať v Európe aj vo svete už v roku 2009.

Oznámenie Komisie týkajúce sa mobilnej televízie je dostupné na:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/communications_reports/index_en.htm


Side Bar