Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1923

Bruksela, 10 grudnia 2008 r.

Komisja wydaje wytyczne w sprawie telewizji mobilnej w europejskich telefonach komórkowych

Komisja Europejska podjęła w dniu dzisiejszym istotne kroki na rzecz promocji konkurencyjnych usług telewizji mobilnej w UE. Opublikowany został zestaw wytycznych w sprawie wydawania zezwoleń na świadczenie usług telewizji mobilnej, aby przyspieszyć wdrożenie tego typu usług w całej Europie. Przewiduje się, że przychody telewizji mobilnej na świecie wyniosą ponad 7,8 mld euro w 2013 r. Usługi komercyjne uruchomione przed wakacjami 2008 r. w kilku krajach europejskich wskazują na wzrost popytu: na początku jesieni w samej tylko Holandii umowy podpisało 10 000 użytkowników. Zezwolenia wydawane przez państwa członkowskie na świadczenie usług telewizji mobilnej są niezbędne, aby operatorzy rozpoczęli komercyjną działalność w tym zakresie. Wytyczne te, jak również dopisanie w marcu 2008 r. (IP/08/451) standardu DVB-H do oficjalnego wykazu standardów UE, świadczą o silnym zaangażowaniu Komisji w szybki rozwój nowych usług dla europejskich konsumentów.

„Sukces telewizji mobilnej w Austrii, Włoszech, Finlandii i Holandii potwierdza, że skuteczne procedury wydawania zezwoleń stanowią decydujący czynnik, jeśli chodzi o szybkie uruchomienie telewizji mobilnej. W Austrii 5 000 osób skorzystało z usług telewizji mobilnej w pierwszych tygodniach od jej uruchomienia. W związku ze spodziewanym wzrostem sprzedaży w okresie okołoświątecznym jeszcze większa liczba Europejczyków powinna mieć możliwość oglądania telewizji w „ruchu””, powiedziała Viviane Reding, komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Dlatego też chcemy przekazać państwom członkowskim wytyczne wskazujące w jaki sposób umożliwić branży jak najszybsze wprowadzenie tych nowatorskich usług. Popieramy podejście przewidujące współpracę pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami, czyli nadawcami, operatorami telefonii komórkowej oraz operatorami platform, a także zdecydowanie sprzeciwiamy się skomplikowanym przepisom lub procedurom wydawania zezwoleń na wprowadzenie telewizji mobilnej w Europie.”

W ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i branżą Komisja określiła najważniejsze zasady, których organy regulacyjne i rządy w państwach członkowskich powinny przestrzegać w procesie wydawania zezwoleń na świadczenie usług telewizji mobilnej. W dniu dzisiejszym Komisja opublikowała nowy komunikat zawierający powyższe zasady, które pomogą państwom członkowskim urzeczywistnić plany dotyczące telewizji mobilnej i zapewnić jej sukces zarówno wśród operatorów, jak i odbiorców.

Do tej pory tylko kilka państw członkowskich, takich jak Austria, Finlandia, Francja i Niemcy, przyjęło przepisy dotyczące usług telewizji mobilnej. Wytyczne Komisji mają na celu utrzymanie szybkiego rozwoju telewizji mobilnej na poziomie europejskim, aby stworzyć spójne i korzystne otoczenie regulacyjne dla uruchomienia i świadczenia tych nowych usług (IP/07/1118).

W wytycznych wyraźnie stwierdza się, że proste, przejrzyste i niedyskryminacyjne procedury przyznawania koncesji stanowią klucz do sukcesu i pozwalają uniknąć opóźnień. Jakość usług świadczonych na rzecz odbiorców, w tym kwestie związane z dostępem sieci w pomieszczeniach zamkniętych oraz jakością przekazu, powinna stanowić jeden z warunków wydania zezwolenia. Ponadto wytyczne zalecają, aby częstotliwości udostępniane na rzecz telewizji mobilnej były odbierane w przypadku, gdy usługa nie zostanie uruchomiona w rozsądnym czasie. Wytyczne zalecają także, aby organy regulacyjne udostępniły możliwość ubiegania się o zezwolenia wszystkim podmiotom z branży i stworzyły warunki zachęcające do współpracy pomiędzy operatorami telefonicznymi (świadczącymi usługi) a nadawcami (dostarczającymi ich treść). W wytycznych wzywa się także branżę do zapewnienia we wszystkich krajach UE zgodności usług telewizji mobilnej ze standardem DVB-H. Jednym ze sposobów na to może być wybór niechronionych prawem technologii, z których mogliby korzystać wszyscy odbiorcy, bez dodatkowych modułów i niezależnie od posiadanego urządzenia, w celu uzyskania dostępu do telewizji mobilnej.

Proste przepisy i jasne systemy wydawania koncesji dadzą branży pewność prawną niezbędną do szybkiego uruchomienia telewizji mobilnej. Komisja będzie dokładnie monitorować postęp i nie dopuści, aby jakiekolwiek nieuzasadnione wymogi opóźniły ten proces w Europie. Komisja nadal wspierać będzie wymianę informacji, doświadczeń i najlepszych rozwiązań pomiędzy krajowymi organami a pozostałymi zainteresowanymi podmiotami. Ponadto przejście z telewizji analogowej na cyfrową i reforma telekomów (IP/08/1661) ułatwią dostęp do nowych częstotliwości, które można będzie wykorzystać do świadczenia usług telewizji mobilnej.

Kontekst

W lipcu 2007 r. Komisja przedstawiła strategię promowania telewizji mobilnej w Europie (IP/07/1118, MEMO/07/298). Strategia obejmowała wykorzystanie otwartego standardu DVB-H, stworzonego przez branżę europejską przy wsparciu funduszy unijnych, jako wspólnego standardu naziemnej telewizji mobilnej w Europie. W marcu 2008 r. Komisja zatwierdziła wpisanie DVB-H do wykazu oficjalnych standardów UE (IP/08/451). Usługi komercyjne oparte na standardzie DVB-H w coraz większym zakresie upowszechniają się w innych częściach świata, na przykład w Maroku, Indonezji, Rosji czy Singapurze. Ponadto transgraniczne usługi telewizji mobilnej, nadawanej przez satelitę i wykorzystującej standard DVB-H, zostaną prawdopodobnie uruchomione w Europie i na świecie już w 2009 r.

Komunikat Komisji w sprawie telewizji mobilnej dostępny jest na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/communications_reports/index_en.htm


Side Bar