Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1923

Brussel, 10 december 2008

Commissie vaardigt richtsnoeren uit om de Europeanen mobiele tv op hun GSM aan te bieden

De Europese Commissie heeft vandaag een beslissende stap gezet op weg naar de verdere uitbouw van de concurrentiële mobiele-tv-diensten in de EU. Zij heeft richtsnoeren bekendgemaakt voor de toekenning van vergunningen voor het aanbieden van mobiele-tv-diensten. Zo wil zij de invoering van die diensten in heel Europa versnellen. Verwacht wordt dat de wereldwijde inkomsten van mobiele tv tegen 2013 stijgen tot meer dan 2,8 miljard euro. De commerciële diensten die vóór de zomer van 2008 in sommige Europese landen van start gingen, tonen aan dat er een stijgende consumentenvraag is: begin deze herfst hebben in Nederland alleen al 10 000 gebruikers zich geabonneerd op de dienst. Exploitanten hebben een machtiging van de lidstaten nodig voordat zij enige commerciële mobiele-tv-diensten mogen aanbieden. Deze richtsnoeren tonen, net als de opneming van de DVB-H-norm in de EU-lijst van officiële normen in maart 2008 (IP/08/451), aan dat de Commissie zich krachtdadig wil inzetten voor uitbouw van de nieuwe diensten ten behoeve van de Europese consument.

“Uit de successvolle commerciële invoering van mobiele tv in Oostenrijk, Italië, Finland en Nederland blijkt dat efficiënte machtigingsprocedures van cruciaal belang zijn voor een snelle doorbraak van mobiele tv. In Oostenrijk maakten 5 000 burgers in de eerste weken na de invoering van mobiele tv al gebruik van deze dienst. Met de te verwachte groeiende verkoop tijdens de kerstperiode, zouden veel meer Europeanen de volgende maanden mobiel naar tv moeten kunnen kijken”, aldus Viviane Reding, EU-commissaris voor telecommunicatie. “Daarom willen wij de lidstaten richtsnoeren geven over hoe zij de industrie in staat moeten stellen deze innovatieve diensten zo spoedig en zo vlot mogelijk in te voeren. We zijn voorstander van een aanpak waarbij wordt samengewerkt door alle betrokken actoren, zoals omroepen, exploitanten van mobiele netten en platformexploitanten, en verzetten ons tegen zware regelgeving of omslachtige machtigingsprocedures voor de invoering van mobiele tv in Europa.”

De Commissie heeft, in nauwe samenwerking met de lidstaten en de bedrijfssector, de belangrijkste beginselen afgebakend die regelgevers en bestuursdiensten in de lidstaten moeten volgen als zij exploitanten machtigen om mobiele-tv-diensten aan te bieden. Zij heeft deze beginselen vandaag bekendgemaakt in een nieuwe mededeling en zij zullen de lidstaten helpen om van mobiele tv zo spoedig mogelijk een realiteit en een succes te maken, zowel voor de exploitanten als voor de consumenten.

Tot dusver hebben nog maar enkele lidstaten, zoals Oostenrijk, Finland, Frankrijk en Duitsland, regelgeving voor de nieuwe mobiele-tv-diensten vastgesteld. De richtsnoeren van de Commissie beogen de dynamiek die voor mobiele tv op gang komt, op EU-niveau in stand te houden met de bedoeling een coherent en gunstig regelgingsklimaat te creëren voor de invoering van deze nieuwe dienst (IP/07/1118).

Volgens deze richtsnoeren is een eenvoudige, transparante en niet-discriminerende procedure voor de toekenning van de vergunningen essentieel voor een succesvolle aanpak waarbij vertragingen worden vermeden. De kwaliteit van de aan de consumenten geleverde dienst, met inbegrip van het bereik binnenshuis en de kwaliteit van de transmissie, moet één van de toekenningscriteria zijn. Voorts wordt in de richtsnoeren aanbevolen frequenties die ter beschikking zijn gesteld van mobiele tv, in te trekken als de dienst niet binnen een redelijke termijn wordt gestart. De regelgevers wordt ook aangeraden het machtigingsproces open te houden voor het hele bedrijfsleven en voorwaarden te creëren die tot meer samenwerking leiden tussen telecomexploitanten (die de dienst aanbieden) en omroepen (die de inhoud leveren). Ten slotte roepen de richtsnoeren de bedrijfssector op om ervoor te zorgen dat mobiele-tv-diensten die gebruik maken van DVB-H, in elk EU-land samenwerken. Eén mogelijkheid daartoe is te kiezen voor niet aan eigendomsrechten gebonden technologieën, die alle consumenten zonder extra plug-ins en ongeacht de aard van hun toestel kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot via mobiele tv aangeboden inhoud.

Lichte regelgeving en duidelijke vergunningsregels zullen de bedrijven de rechtszekerheid geven die zij nodig hebben om snel mobiele-tv-diensten te kunnen aanbieden. De Commissie zal de vorderingen van dichtbij volgen en niet toestaan dat onredelijke verzoeken de vooruitgang in Europa tegenhouden. Zij zal de uitwisseling van informatie, ervaring en beste praktijken tussen de nationale autoriteiten en de overige belanghebbenden blijven aanmoedigen. Voorts zullen de overschakeling van analoge naar digitale tv en de hervorming van de telecommunicatiesector (IP/08/1661) de toegang vergemakkelijken tot nieuw spectrum, dat kan worden gebruikt voor het aanbieden van mobiele-tv-diensten.

Achtergrond

In juli 2007 stelde de Commissie een strategie voor ter bevordering van mobiele tv in heel Europa (zie IP/07/1118, MEMO/07/298). De strategie omvatte het gebruik van de open DVB-H –norm, die ontwikkeld werd door de Europese industrie, gedeeltelijk met steun van onderzoekfondsen van de EU, als gemeenschappelijke norm voor terrestrische mobiele tv in heel Europa. In maart 2008 heeft de Commissie de opneming van DVB-H in de EU-lijst van officiële normen goedgekeurd (IP/08/451). Commerciële diensten die gebruik maken van DVB-H worden steeds vaker goedgekeurd en toegepast in andere delen van de wereld, bijvoorbeeld in Marokko, Indonesië, Rusland of Singapore. Daarnaast zullen grensoverschrijdende mobiele-tv-diensten die van satellieten gebruik maken en de DVB-SH-norm hanteren, waarschijnlijk al in 2009 in Europa en wereldwijd van start gaan.

De mededeling van de Commissie betreffende mobiele tv kan worden geraadpleegd op :

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/communications_reports/index_en.htm


Side Bar