Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1923

Briselē, 2008. gada 10. decembrī

Komisija publicē pamatnostādnes, lai Eiropas iedzīvotāji varētu saņemt televīzijas pakalpojumus savos mobilajos tālruņos

Eiropas Komisija šodien spēra izšķirīgu soli, lai veicinātu konkurētspējīgu mobilās televīzijas pakalpojumu ieviešanu Eiropas Savienībā. Lai paātrinātu mobilās televīzijas pakalpojumu izmantošanu visā Eiropā, tā publicēja vadlīnijas šo pakalpojumu sniegšanas atļauju piešķiršanai. Sagaidāms, ka 2013. gadā mobilās televīzijas pakalpojumu sniegšanas radītie ieņēmumi visā pasaulē pārsniegs 7,8 miljardus euro. Vēl pirms 2008. gada vasaras dažās Eiropas valstīs tika uzsākta komercpakalpojumu sniegšana, un patērētāju pieprasījums pēc tiem pieaug – rudens sākumā tikai Nīderlandē vien šā pakalpojuma abonentu skaits jau sasniedza 10 000. Dalībvalstu atļauju piešķiršana mobilās televīzijas pakalpojumiem ir vajadzīga, pirms operatori uzsāk pakalpojuma komerciālu ieviešanu. Līdz ar DVB-H standarta pievienošanu Eiropas Savienības oficiālo standartu sarakstam 2008. gada martā (IP/08/451) šīs pamatnostādnes uzsver Komisijas stingru apņemšanos jaunos pakalpojumus darīt pieejamus Eiropas patērētājiem.

Veiksmīgs mobilās televīzijas komerciāls piedāvājums Austrijā, Itālijā, Somijā un Nīderlandē ir apliecinājis, ka efektīvas atļauju piešķiršanas procedūras ir ārkārtīgi būtisks faktors ātrai mobilās televīzijas attīstībai. Pirmo nedēļu laikā pēc mobilās televīzijas pakalpojuma ieviešanas Austrijā to sāka izmantot 5000 iedzīvotāju. Ņemot vērā sagaidāmo pārdošanas apjomu pieaugumu Ziemassvētku laikā, daudz vairāk Eiropas iedzīvotājiem būtu jābūt iespējai skatīties televīzijas pārraides, arī atrodoties tālu no televizora”, paziņoja ES Telekomunikāciju komisāre Viviāna Redinga. „Šā iemesla dēļ mēs vēlamies sniegt dalībvalstīm pamatnostādnes, lai nozares pārstāvji varētu bez liekiem sarežģījumiem un pēc iespējas ātrāk sākt sniegt šos novatoriskos pakalpojumus. Mēs esam par to, lai sadarbotos visas iesaistītās puses, tostarp raidsabiedrības, mobilie operatori un platformu operatori, un mēs esam pret smagu regulējumu vai sarežģītām atļauju piešķiršanas procedūrām, lai ieviestu mobilo televīziju Eiropā.”

Ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm un nozares pārstāvjiem Komisija ir noteikusi pamatprincipus, kuri regulatoriem un dalībvalstu valdībām jāievēro, piešķirot operatoriem atļaujas sniegt mobilās televīzijas pakalpojumus. Komisija šodien publicēja šos principus jaunā paziņojumā, kas nekavējoties palīdzēs dalībvalstīm padarīt mobilo televīziju par realitāti un veiksmīgu pieredzi gan operatoriem, gan patērētājiem.

Līdz šim vienīgi dažas dalībvalstis – Austrija, Somija, Francija un Vācija – ir pieņēmušas tiesību aktus par jaunajiem mobilās televīzijas pakalpojumiem. Komisijas pamatnostādņu nolūks ir uzturēt dinamisku mobilās televīzijas izplatību Eiropas Savienības mērogā, lai izveidotu saskaņotu un labvēlīgu regulējošu vidi šā jaunā pakalpojuma tālākai attīstībai (IP/07/1118).

Pamatnostādnēs noteikts, ka vienkārša, caurskatāma un nediskriminējoša licenču piešķiršanas procedūra ir noteicoša, lai veiksmīgi izvairītos no termiņu neievērošanas. Klientiem sniegtā pakalpojuma kvalitāte, tostarp pārklājums iekštelpās un pārraides kvalitāte, ir viens no nosacījumiem, lai saņemtu atļauju. Pamatnostādnes arī iesaka atņemt mobilajai televīzijai piešķirtās frekvences, ja pakalpojuma sniegšana nav uzsākta pieņemamā laikposmā. Tajās sniegts arī ieteikums regulatoriem atstāt atļauju piešķiršanas procesu atvērtu visiem nozares pārstāvjiem un radīt tādus apstākļus, kas stimulē sadarbību starp telekomunikāciju operatoriem (pakalpojuma sniedzējiem) un raidsabiedrībām (satura nodrošinātājām). Visbeidzot tās aicina nozares pārstāvjus pārliecināties, ka uz DVB-H balstītie mobilās televīzijas pakalpojumi visās ES valstīs ir savienojami. Viena no iespējām, kā to panākt, ir izvēlēties visiem pieejamas tehnoloģijas, kuras visi patērētāji varētu izmantot bez papildu spraudņiem, kā arī neatkarīgi no tā, kādu aparātu tie izmanto, lai piekļūtu mobilās televīzijas saturam.

Vienkāršs regulējums un skaidra licenču piešķiršanas kārtība nozares pārstāvjiem sniegs juridisko skaidrību, kas vajadzīga, lai ātri uzsāktu piedāvāt mobilās televīzijas pakalpojumus. Komisija cieši uzraudzīs panākto virzību un nepieļaus nekādas nesamērīgas prasības, kas kavētu progresu Eiropā. Komisija turpinās veicināt informācijas, pieredzes un labas prakses apmaiņu starp valstu iestādēm un citām ieinteresētajām pusēm. Turklāt pārejas process no analogās uz digitālo TV un Telekomunikāciju reforma (IP/08/1661) atvieglos piekļuvi jaunam frekvenču spektram, ko varēs izmantot mobilās televīzijas pakalpojumiem.

Vispārīga informācija

Komisija 2007. gada jūlijā ierosināja stratēģiju, kas veicinātu mobilās televīzijas ieviešanu Eiropā (IP/07/1118, MEMO/07/298). Tā paredz visā Eiropā virszemes mobilajai televīzijai izmantot vienotu standartu — atvērto DVB-H standartu, kuru izstrādājusi Eiropas nozare ar atbalstu no ES pētniecībai paredzētajiem līdzekļiem. 2008. gada martā Komisija apstiprināja DVB-H pievienošanu Eiropas Savienības oficiālo standartu sarakstam (IP/08/451). Uz DVB-H balstīti komercpakalpojumi arvien vairāk un vairāk tiek pieņemti un ieviesti citās pasaules vietās, piemēram, Marokā, Indonēzijā, Krievijā vai Singapūrā. Turklāt paredzams, ka pārrobežu mobilās televīzijas pakalpojumi, izmantojot satelītsakarus un DVB-SH standartu, Eiropā un visā pasaulē būs pieejami jau 2009. gadā.

Ar Komisijas paziņojumu par mobilo televīziju var iepazīties:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/communications_reports/index_en.htm


Side Bar