Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1923

Bryssel 10. joulukuuta 2008

Komissio vauhdittaa mobiilitelevisiopalveluiden käynnistämistä Euroopassa

Euroopan komissio on ryhtynyt toimiin edistääkseen kilpailulle avoimien mobiilitelevisiopalveluiden käyttöönottoa Euroopan unionissa. Komissio on julkaissut mobiilitelevision lupamenettelyä koskevia suuntaviivoja, joiden avulla se pyrkii jouduttamaan palveluiden saamista markkinoille Euroopassa. Maailmanlaajuisten mobiilitelevisiopalveluista saatavien tulojen odotetaan yltävän yli 7,8 miljardiin euroon vuoteen 2013 mennessä. Eräissä Euroopan maissa ennen kesää 2008 käynnistetyt kaupalliset mobiilitelevisiopalvelut osoittavat, että palveluille on kasvava kysyntä: pelkästään Alankomaissa 10 000 asiakasta oli tilannut palvelun alkusyksyyn 2008 mennessä. Jäsenvaltioiden täytyy kuitenkin myöntää lupa mobiilitelevisiopalveluille ennen kuin operaattorit voivat käynnistää kaupallisen toiminnan. Maaliskuussa 2008 komissio lisäsi DVB-H-standardin EU:n virallisten standardien luetteloon (IP/08/451). Standardin lisäys ja nämä suuntaviivat osoittavat, että komissio haluaa edistää uusia palveluita eurooppalaisille kuluttajille.

"Mobiilitelevision menestys Itävallassa, Italiassa, Suomessa ja Alankomaissa on osoittanut, että tehokkaat lupamenettelyt nopeuttavat olennaisesti mobiilitelevision käyttöönottoa. Itävallassa mobiilitelevisiota käytti 5 000 ihmistä ensimmäisten viikkojen aikana sen markkinoille tulosta. Palvelujen myynnin odotetaan kasvavan joulun alla, joten monilla muillakin eurooppalaisilla pitäisi olla mahdollisuus katsoa televisiota tien päällä", toteaa EU:n televiestintäkomissaari Viviane Reding. "Sen vuoksi haluamme antaa jäsenvaltioille neuvoja siitä, miten uudet palvelut saadaan markkinoille mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti. Kannatamme yhteistyöhön perustuvaa lähestymistapaa kaikkien toimijoiden kesken, mukaan lukien televisioyhtiöt, matkaviestinoperaattorit ja palveluoperaattorit. Sitä vastoin emme kannata raskasta sääntelyä ja hankalia lupamenettelyitä mobiilitelevisiotoiminnan käynnistämisessä Euroopassa."

Komissio on tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja mobiilitelevisioalan toimijoiden kanssa määritellyt pääperiaatteet, joita jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten ja hallitusten tulisi seurata mobiilitelevisiopalveluita tarjoavien operaattoreiden lupamenettelyissä. Komissio julkaisee nämä pääperiaatteet tänään uudessa tiedonannossa, joka auttaa jäsenvaltioita tekemään mobiilitelevisiosta onnistuneen ja toimivan palvelun operaattoreille ja kuluttajille ilman viivytyksiä.

Tähän mennessä vain muutama jäsenvaltio, kuten Itävalta, Suomi, Ranska ja Saksa, ovat antaneet uusia mobiilitelevisiopalveluita koskevia säädöksiä. Komissio pyrkii ohjeistuksellaan edelleen tehostamaan mobiilitelevision käyttöönottoa EU:ssa ja huolehtimaan siitä, että uusien palveluiden käyttöönottoa varten luodaan yhtenäinen ja toimiva sääntelyjärjestelmä (IP/07/1118). Komission mukaan yksinkertaisen, avoimen ja syrjimättömän lupamenettelyn avulla voidaan välttää viivytyksiä.

Lupaehtoihin täytyisi kuulua asiakkaille tarjottavien palveluiden laatu, kuten vastaanotto sisätiloissa ja tiedonsiirron laatu. Suuntaviivoissa suositellaan lisäksi, että sellaisten mobiilitelevisiolle annettujen taajuuksien käyttöoikeudet, joilla palvelu ei ole alkanut kohtuullisen ajan kuluessa, olisi peruttava. Sääntelyviranomaisten täytyisi myös pitää lupamenettely avoinna kaikille alan yrityksille ja luoda olosuhteet, jotka kannustavat palveluita tarjoavia teleoperaattoreita ja sisältöä tarjoavia televisioyhtiöitä toimimaan yhteistyössä. Lopuksi vetoaa komissio ohjeistuksessaan alan yrityksiin, jotta varmistettaisiin, että DVB-H-standardiin perustuvat mobiilitelevisiopalvelut ovat yhteensopivia kaikissa EU-maissa. Yksi toteutustapa olisi ottaa käyttöön valmistajasta riippumatonta teknologiaa, jota kaikki kuluttajat voisivat käyttää mobiilitelevisiopalveluiden hyödyntämiseen ilman lisäohjelmia ja laitteesta riippumatta.

Kevyt sääntely ja selkeä toimilupajärjestelmä antavat mobiilitelevisioalalle oikeudellista varmuutta, jota tarvitaan, jotta mobiilitelevisiopalveluiden tarjonta voidaan aloittaa nopeasti. Komissio aikoo tarkkailla kehitystä eikä se aio sallia kohtuuttomia vaatimuksia, jotka hidastaisivat kehitystä Euroopassa. Komissio aikoo jatkossakin edistää kansallisten viranomaisten ja muiden sidosryhmien välistä tietojen, kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa. Lisäksi siirtyminen analogisesta televisiosta digitaaliseen ja telesääntelyn uudistus (IP/08/1661) helpottavat pääsyä uudelle taajuusalueelle, jolla mobiilitelevisiopalveluita voidaan tarjota.

Taustaa

Komissio ehdotti heinäkuussa 2007 strategiaa mobiilitelevisiopalveluiden edistämiseksi Euroopassa (IP/07/1118, MEMO/07/298). Strategiassa tuetaan avointa DVB-H-standardia – jonka eurooppalainen teollisuus on kehittänyt osittain eurooppalaisten tutkimusrahastojen tuella – yhteiseksi standardiksi maanpäälliselle mobiilitelevisiolle Euroopassa. Maaliskuussa 2008 komissio lisäsi DVB-H-standardin EU:n virallisten standardien luetteloon (IP/08/451). DVB-H-standardiin perustuvia kaupallisia palveluita on hyväksytty ja otettu käyttöön yhä enemmän muualla maailmassa, kuten Marokossa, Indonesiassa, Venäjällä ja Singaporessa. Satelliittia ja DVB-SH-standardia käyttävät rajatylittävät mobiilitelevisiopalvelut alkavat Euroopassa ja maailmanlaajuisesti todennäköisesti jo vuonna 2009.

Komission mobiilitelevisiota koskeva tiedonanto on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/communications_reports/index_en.htm


Side Bar