Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1923

Brüssel, 10. detsember 2008

Komisjon annab välja mobiiltelevisiooni käsitlevad suunised, et see teenus jõuaks eurooplaste mobiiltelefonidesse

Täna astus Euroopa Komisjon otsustava sammu konkurentsivõimeliste mobiiltelevisiooniteenuste edendamise poole ELis: komisjon avaldas suunised mobiiltelevisiooni lubade andmiseks, et selle teenuse levik Euroopas kiireneks. Prognooside kohaselt kasvab mobiiltelevisiooni ülemaailmne tulu aastaks 2013 enam kui 7,8 miljardi euroni. Enne 2008. aasta suve teatavates Euroopa riikides käivitatud kommertsteenused näitavad, et tarbijate nõudlus suureneb: ainuüksi Madalmaades oli sügise alguseks juba 10 000 registreeritud teenuse kasutajat. Enne kui operaatorid teenuse käivitavad, peavad nad saama liikmesriigilt loa mobiiltelevisiooniteenuste pakkumiseks. Lisaks mobiiltelevisiooniedastust käsitleva standardi (DVB-H) lisamisele ELi ametlike standardite loetellu 2008. aasta märtsis (IP/08/451) rõhutatakse nimetatud suunistega komisjoni pühendumust edendada Euroopa tarbijate jaoks uusi teenuseid.

„Mobiiltelevisiooniteenuste edukas käivitamine Itaalias, Soomes ja Madalmaades on tõendanud, et lubade andmise tõhusad menetlused on mobiiltelevisiooni kasutuselevõtu võtmeteguriks. Austrias kasutas mobiiltelevisiooni selle käivitamise esimestel nädalatel 5000 kodanikku. Arvestades, et jõuluajal müük eeldatavalt suureneb, peaks palju suuremal arvul eurooplastel olema võimalus käigu pealt televisiooni vaadata,” ütles ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Seetõttu soovime anda liikmesriikidele juhiseid, kuidas võimaldada tööstusharul nende innovatiivsete teenuste võimalikult kiiret ja sujuvat kasutuselevõttu. Pooldame koostööd kõigi seotud osapoolte, sealhulgas ringhäälinguorganisatsioonide, mobiilsideoperaatorite ja platvormioperaatorite vahel, olles samas vastu ülereguleeritusele ja halduslikult koormavale lubade andmise menetlusele mobiiltelevisiooni kasutuselevõtuks Euroopas.”

Tihedas koostöös liikmesriikide ja tööstusharuga on komisjon määranud kindlaks peamised põhimõtted, mida liikmesriikide regulatiivasutused ja valitsused peaksid järgima, kui nad annavad operaatoritele loa pakkuda mobiiltelevisiooniteenuseid. Komisjon avaldas täna need põhimõtted uues teatises, mille abil liikmesriigid saavad mobiiltelevisiooni operaatorite ja tarbijate jaoks viivitamatult edukaks ja reaalselt kättesaadavaks teenuseks muuta.

Täna on vaid mõned liikmesriigid, nagu Austria, Prantsusmaa, Saksamaa ja Soome võtnud vastu õigusaktid, mis käsitlevad uusi mobiiltelevisiooniteenuseid. Komisjoni suuniste eesmärk on tagada mobiiltelevisiooni areng ELi tasandil, et luua ühtne ja soodne õiguslik keskkond selle uue teenuse käivitamiseks ja kasutuselevõtuks (IP/07/1118). Suunistes on öeldud, et eduka viivitusteta lähenemisviisi võtmeks on lihtne, läbipaistev ja mittediskrimineeriv lubade andmise menetlus. Lubade andmise üheks tingimuseks peaks olema klientidele pakutava teenuse kvaliteetsus, sealhulgas levi siseruumides ja ülekandekvaliteet.

Suunistes soovitatakse veel, et mobiiltelevisiooni edastamiseks eraldatud sagedused peaks tagasi võetama, kui teenuse pakkumine ei ole mõistliku aja jooksul alanud. Suunistes antakse reguleerivatele ametiasutustele ka nõu hoida lubade andmise menetlus kõikide tööstusharu osaliste jaoks avatuna ning luua tingimused, mis soodustaksid koostööd telekommunikatsioonioperaatorite (teenusepakkujate) ja ringhäälinguorganisatsioonide (edastatava sisu pakkujate) vahel. Suunistes kutsutakse tööstusharu üles tagama, et DVB-H standardil põhinevad mobiiltelevisiooniteenused oleksid kõikides ELi riikides ühilduvad. Üks võimalus selleks on valida vabatarkvaral põhinev tehnoloogia, mida kõik tarbijad saaksid mobiiltelevisiooni vaatamiseks kasutada ilma eraldi pistikprogrammideta ja sõltumata kasutatava seadme tüübist.

Vähene reguleeritus ja selge lubade andmise kord annavad tööstusharule õiguskindluse, mida on vaja mobiiltelevisiooniteenuste pakkumise käivitamiseks. Komisjon jälgib tähelepanelikult tehtud edusamme ega luba põhjendamatutel nõudmistele takistada progressi Euroopas. Komisjon jätkab teabe, kogemuste ja parimate tavade vahetamise edendamist riiklike ametiasutuste ja muude sidusrühmade vahel. Ka üleminek analoogtelevisioonilt digitaalsele ja telekommunikatsioonireform (IP/08/1661) hõlbustavad juurdepääsu mobiiltelevisiooniteenuste pakkumiseks kasutatavale spektrile.

Taust

2007. aasta juulis tegi komisjon ettepaneku võtta vastu strateegia mobiiltelevisiooni edendamiseks kogu Euroopas (vt IP/07/1118, MEMO/07/298). Strateegia hõlmas ka avatud standardit DVB-H, mille Euroopa tööstusettevõtjad on Euroopa teadusfondide toel välja arendanud ja mida kasutatakse Euroopa maapealsete mobiiltelevisiooniteenuste ühise standardina. 2008. aasta märtsis kinnitas komisjon DVB-H standardi lisamise ELi ametlike standardite loetellu (IP/08/451). DVB-H standardil põhinevad kommertsteenuseid võetakse üha enam kasutusele ja pakutakse muudes maailma osades, nagu Maroko, Indoneesia, Venemaa ja Singapur. Lisaks võetakse juba 2009. aastast Euroopas ja kogu maailmas kasutusele satelliiti kasutavad piiriülesed mobiiltelevisiooniteenused ning satelliidipõhine DVB-SH standard.

Mobiiltelevisiooni käsitlev komisjoni teatis on kättesaadav veebilehel:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/communications_reports/index_en.htm


Side Bar