Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1923

Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2008

Η Επιτροπή εκδίδει οδηγίες για να φέρει την κινητή τηλεόραση στα κινητά τηλέφωνα των ευρωπαίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε σήμερα ένα αποφασιστικό βήμα προς την προώθηση ανταγωνιστικών υπηρεσιών κινητής τηλεόρασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημοσίευσε δέσμη οδηγιών για να δοθούν άδειες στην κινητή τηλεόραση (Mobile TV) ώστε να επιταχυνθεί η αξιοποίηση της υπηρεσίας σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Τα έσοδα, παγκοσμίως, από υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης αναμένεται να φθάσουν στο επίπεδο των 7,8 και πλέον δις € το 2013. Οι υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης που άρχισαν να παρέχονται σε εμπορική βάση σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες πριν από το καλοκαίρι του 2008 δείχνουν ότι εκδηλώνεται αυξημένη ζήτηση από τους καταναλωτές: Στην Ολλανδία και μόνο, 10 000 χρήστες γράφτηκαν ήδη συνδρομητές στις αρχές του φθινοπώρου. Πριν όμως οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ξεκινήσουν την εμπορική αξιοποίηση του συστήματος χρειάζεται να δοθούν από τα κράτη μέλη άδειες για υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης. Παράλληλα με την προσθήκη του προτύπου DVB-H στον πίνακα των επίσημων προτύπων της ΕΕ τον Μάρτιο του 2008 (IP/08/451), οι οδηγίες υπογραμμίζουν την αποφασιστικότητα της Επιτροπής για ταχεία προώθηση νέων υπηρεσιών για τους ευρωπαίους καταναλωτές.

«Οι επιτυχίες στην έναρξη της εμπορικής εκμετάλλευσης κινητής τηλεόρασης στην Αυστρία, την Ιταλία, τη Φινλανδία και τις Κάτω Χώρες απέδειξαν ότι οι αποδοτικές διαδικασίες αδειοδότησης αποτελούν καίριας σημασίας παράγοντα στην ταχεία αφομοίωση των υπηρεσιών κινητής τηλεόρασης. Στην Αυστρία, τις πρώτες εβδομάδες που εγκαινιάστηκε το σύστημα, 5.000 πολίτες άρχισαν ήδη να χρησιμοποιούν κινητή τηλεόραση. Με τα προγνωστικά αύξησης της ζήτησης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, πολλοί περισσότεροι ευρωπαίοι αναμένεται να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τηλεόραση ενώ κυκλοφορούν στο δρόμο», δήλωσε η κα Viviane Reding, Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για τις τηλεπικοινωνίες. «Για αυτόν ακριβώς το λόγο θέλουμε να δώσουμε οδηγίες στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο που θα επιτρέψουν στον κλάδο να δρομολογήσει όσο το δυνατό γρηγορότερα και ομαλότερα τις καινοτόμες αυτές υπηρεσίες. Συνιστούμε συλλογική προσέγγιση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών καναλιών, των εταιριών εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών και τεχνολογικών βάθρων, ενώ εκφράζουμε την αντίθεσή μας στις βαριές κανονιστικές ρυθμίσεις ή τις επαχθείς διαδικασίες αδειοδότησης για την καθιέρωση της κινητής τηλεόρασης στην Ευρώπη.»

Σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τον κλάδο, η Επιτροπή διατύπωσε τις κυριότερες αρχές, τις οποίες θα πρέπει να ακολουθούν οι κανονιστικές αρχές και οι κυβερνήσεις στα κράτη μέλη όταν επιτρέπουν σε φορείς εκμετάλλευσης να παρέχουν υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης. Η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τις αρχές αυτές σε μια νέα ανακοίνωση που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να καταστήσουν αμέσως την κινητή τηλεόραση πραγματικότητα και επιτυχία για τους φορείς εκμετάλλευσης και τους καταναλωτές.

Ελάχιστα μόλις κράτη μέλη, όπως η Αυστρία, η Φινλανδία, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν μέχρι στιγμής εκδώσει νομοθεσία για τις νέες υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης. Οι οδηγίες της Επιτροπής έχουν ως στόχο τη διατήρηση του δυναμισμού στον κλάδο της κινητής τηλεόρασης σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να διαμορφωθεί ένα συνεπές και ευνοϊκό κανονιστικό περιβάλλον για την απογείωση και την αφομοίωση της νέας αυτής υπηρεσίας (IP/07/1118). Με τις οδηγίες επιβεβαιώνεται ότι για μια επιτυχή αντιμετώπιση χωρίς καθυστερήσεις έχει καίρια σημασία η απλουστευμένη, διαφανής και αμερόληπτη διαδικασία παραχώρησης αδειών. Μεταξύ των όρων παραχώρησης άδειας πρέπει να συγκαταλέγεται η ποιότητα της παρεχόμενης στους πελάτες υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης μετάδοσης στους εσωτερικούς χώρους και της ποιότητας εκπομπής. Οι οδηγίες συνιστούν περαιτέρω να αποσύρεται η παραχώρηση συχνοτήτων που έχουν διατεθεί για την κινητή τηλεόραση σε περίπτωση που δεν έχει ξεκινήσει η παροχή της υπηρεσίας εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Στις κανονιστικές αρχές δίνονται επίσης συμβουλές για τη διατήρηση της διαδικασίας αδειοδότησης ανοικτής σε όλους τους παράγοντες του κλάδου και για τη διαμόρφωση συνθηκών που να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων (οι οποίες παρέχουν την υπηρεσία) και των τηλεοπτικών καναλιών (που παρέχουν το περιεχόμενο). Τέλος, καλούν τον κλάδο να μεριμνήσει ώστε οι υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης που βασίζονται στο πρότυπο DVB-H να λειτουργούν απρόσκοπτα σε κάθε χώρα της ΕΕ. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να επιλεγούν τεχνολογίες που δεν βασίζονται σε δικαιώματα αποκλειστικής εκμετάλλευσης, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούν όλοι οι καταναλωτές χωρίς επιπλέον ειδικά εξαρτήματα και ανεξάρτητα από τη συσκευή που διαθέτουν, ώστε να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κινητής τηλεόρασης.

Οι χαλαρές κανονιστικές ρυθμίσεις και τα σαφή καθεστώτα αδειοδότησης θα προσφέρουν στον κλάδο την ασφάλεια δικαίου που χρειάζεται για την ταχεία προκήρυξη υποβολής προσφορών για κινητή τηλεόραση. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά τη συντελούμενη πρόοδο και δεν θα επιτρέψει σε τυχόν παράλογα αιτήματα να καθυστερήσουν την πρόοδο στην Ευρώπη. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρίας και ορθής πρακτικής μεταξύ των εθνικών αρχών και των υπολοίπων εμπλεκόμενων φορέων. Επιπλέον, η διαδικασία μετάβασης από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση και η μεταρρύθμιση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (IP/08/1661) θα διευκολύνουν την πρόσβαση στο νέο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεόρασης.

Ιστορικό

Τον Ιούλιο του 2007, η Επιτροπή πρότεινε στρατηγική για την προώθηση της κινητής τηλεόρασης σε όλη την Ευρώπη (IP/07/1118, MEMO/07/298). Η στρατηγική περιλάμβανε τη χρήση του ανοικτού προτύπου DVB-H – το οποίο έχει αναπτυχθεί από την ευρωπαϊκή βιομηχανία με τη στήριξη ευρωπαϊκών πόρων χρηματοδότησης της έρευνας, ως κοινού προτύπου για επίγεια κινητή τηλεόραση ανά την Ευρώπη. Τον Μάρτιο του 2008, η Επιτροπή συντάχθηκε με την προσθήκη του DVB-H στον πίνακα των επίσημων ευρωπαϊκών προτύπων (IP/08/451). Οι βασιζόμενες στο DVB-H εμπορικής κλίμακας υπηρεσίες υιοθετούνται σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό και υλοποιούνται σε άλλα μέρη του πλανήτη, για παράδειγμα στο Μαρόκο, την Ινδονησία, τη Ρωσία ή τη Σιγκαπούρη. Επιπλέον, είναι πιθανό ότι ήδη το 2009 θα ξεκινήσουν στην Ευρώπη και παγκοσμίως διασυνοριακές υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης με τη χρήση δορυφόρου και του προτύπου DVB-SH.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την κινητή τηλεόραση διατίθεται στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση :

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/communications_reports/index_en.htm


Side Bar