Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1923

Bruxelles, den 10. december 2008

Kommissionen offentliggør vejledning for at få mobil-tv på europæeres mobiltelefoner

Europa-Kommissionen tog i dag et afgørende skridt i retning af at tilskynde til konkurrencedygtige mobil-tv-tjenester i EU. Den har offentliggjort et sæt retningslinjer for tilladelser til mobil-tv-tjenester for at fremskynde udbredelsen af sådanne tjenester i hele EU. Mobil-tv forventes at skabe indtægter globalt set på mere end 7,8 mia. EUR i 2013. De kommercielle tjenester, der er lanceret i forsommeren 2008 i nogle europæiske lande, viser, at forbrugerefterspørgslen er stigende: i Nederlandene havde 10 000 brugere tegnet abonnement hos tjenesten allerede i begyndelsen af efteråret. Operatørerne skal have medlemsstaternes tilladelse, før de må lancere kommercielle mobil-tv-tjenester. Sideløbende med, at DVB-H standarden er føjet til EU’s liste over officielle standarder i marts 2008 (IP/08/451), bekræfter disse retningslinjer Kommissionens engagement med hensyn til at fremme en hurtig udbredelse af nye tjenester til europæiske forbrugere.

"En vellykket kommerciel lancering af mobil-tv i Østrig, Italien, Finland og Nederlandene har bevist, at effektive tilladelsesprocedurer har afgørende betydning for en hurtig udbredelse af mobil-tv. I Østrig benyttede 5 000 borgere mobil-tv inden for de første uger efter lanceringen. Med den forventede stigning i forbindelse med julesalget bør mange flere europæere have muligheden for at se tv på farten", udtalte Viviane Reding, EU's kommissær for telekommunikation. "Derfor ønsker vi at give medlemsstaterne retningslinjer for, hvordan de kan sætte erhvervslivet i stand til så hurtigt og gnidningsløst som muligt at få disse innovative tjenester ført ud i livet. Vi står for en samarbejdsorienteret fremgangsmåde mellem alle berørte aktører, herunder tv-selskaber, mobiloperatører og platformoperatører, og vi er modstandere af omfattende regulering og administrativt belastende tilladelsesprocedurer i forbindelse med indførelsen af mobil-tv i Europa."

Kommissionen har i nært samarbejde med medlemsstaterne og erhvervslivet opstillet de hovedprincipper, som de regulerende myndigheder og regeringerne i medlemsstaterne bør følge, når de giver operatører tilladelse til at udbyde mobil-tv-tjenester. Kommissionen offentliggjorde disse principper i dag i form af en ny meddelelse, der vil bistå medlemsstaterne med snarest muligt at virkeliggøre mobil-tv til fordel for operatører og forbrugere.

Indtil videre har kun et fåtal af medlemsstater - Finland, Frankrig, Tyskland og Østrig - vedtaget lovgivning for nye mobil-tv-tjenester. Kommissionens retningslinjer tilsigter at bevare fremdriften for mobil-tv på EU-niveau, så der skabes sammenhængende og gunstige lovrammer for indførelse og udbredelse af denne nye tjeneste (IP/07/1118). Ifølge retningslinjerne er en enkel, gennemskuelig og ikke-diskriminerende procedure for tildeling af tilladelser af afgørende betydning for at undgå forsinkelser. Kvaliteten af de tjenester, der ydes til kunder, herunder indendørs dækning og transmissionskvalitet, bør indgå i tildelingsbetingelserne. I retningslinjerne anbefales det endvidere at inddrage frekvenser, der er stillet til rådighed for mobil-tv, hvis tjenesten ikke udbydes inden for et rimeligt tidsrum.

De regulerende myndigheder opfordres også til at holde tildelingsprocessen åben for alle erhvervslivets aktører og skabe vilkår, som tilskynder til samarbejde mellem telekommunikationsoperatører (der udbyder tjenesten) og tv-selskaber (der udbyder indholdet). Endelig opfordres erhvervslivet til at sikre, at DVB-H-baserede mobil-tv-tjenester i alle EU-lande er indbyrdes kompatible. Dette kan bl.a. sikres ved at vælge teknologier, som ikke er beskyttet af intellektuel ejendomsret, og som alle forbrugere kan benytte til at få adgang til mobil-tv-indhold uden ekstra plug-ins, og uanset hvilket apparat de benytter.

En lempelig regulering og entydige licensordninger vil give erhvervslivet den retssikkerhed, som er nødvendig for hurtigt at kunne tilbyde mobil-tv. Kommissionen følger fremskridtene på nært hold og tillader ikke, at urimelige krav forsinker fremskridtet i Europa. Kommissionen vil fortsat fremme udveksling af oplysninger, erfaringer og bedste praksis mellem nationale myndigheder og andre interessenter. Derudover vil overgangen fra analog til digital tv og reformen af telekommunikationssektoren (IP/08/1661) lette adgangen til nye frekvenser, som kan benyttes til at levere mobil-tv-tjenester.

Baggrund:

I juli 2007 fremsatte Kommissionen en strategi til fremme af mobil-tv i hele EU (IP/07/1118, MEMO/07/298). Den omfattede anvendelsen af DVB-H – der er udviklet af det europæiske erhvervsliv med støtte fra de europæiske forskningsfonde – som den fælles standard for jordbaseret mobil-tv i hele EU. I marts 2008 gav Kommissionen sin tilslutning til, at DVB-H føjes til EU's liste over officielle standarder (IP/08/451). DVB-H-baserede kommercielle tjenester indføres og lanceres i stigende omfang i andre dele af verden, f.eks. i Marokko, Indonesien, Rusland og Singapore. Dertil kommer, at satellitbaserede mobil-tv-tjenester på tværs af landegrænser og DVB-SH standarden forventes indført allerede i 2009 i Europa og resten af verden.

Kommissionens retningslinjer for mobil-tv findes på adressen:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/communications_reports/index_en.htm


Side Bar