Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1922

Bryssel den 10 december 2008

Fri rörlighet och uppehållsrätt för EU-medborgare och deras familjer: Kommissionen bedömer medlemsstaternas tillämpning

Kommissionen antog idag en rapport om tillämpningen av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. Slutsatsen i rapporten om införlivandet av direktivet är överlag tämligen nedslående. I rapporten redogörs kortfattat för de åtgärder som kommissionen kommer att vidta för att se till medlemsstaterna förbättrar sin lagstiftning och sina administrativa rutiner för att förhindra att EU-medborgarnas rättigheter försvagas.

Europeiska kommissionens vice ordförande Jacques Barrot, kommissionär med ansvar för rättvisa, frihet och säkerhet, kommenterade så här: ”Fri rörlighet för personer är en av de grundläggande friheterna på den inre marknaden och är till fördel för EU-medborgarna, medlemstaterna och den europeiska ekonomins konkurrenskraft. Brister i genomförandet av EU-lagstiftningen på det här området kan leda till att de principer som är själva stommen i uppbyggnaden av Europa åsidosätts. Kommissionen kommer därför att öka sina ansträngningar för att se till att EU-medborgare och deras familjer effektivt och fullt ut kan utnyttja sina rättigheter enligt direktivet. Kommissionen kommer att till fullo utnyttja sina befogenheter enligt fördraget för att uppnå detta, inleda överträdelseförfaranden om detta blir nödvändigt, ge medlemsstaterna vägledning och se till att EU-medborgarna informeras om sina rättigheter.”

Direktiv 2004/38 reglerar i en enda rättsakt den fria rörligheter för EU-medborgare och deras familjemedlemmar. I direktivet fastställs enkla administrativa formaliteter och en rätt till permanent uppehållstillstånd för EU-medborgare och deras familjer efter att ha varit bosatta i den mottagande medlemsstaten i fem år. Direktivet utvidgar rätten till familjeåterförening till registrerade partner på vissa villkor.

Medlemsstaterna var skyldiga att sätta i kraft de lagar och andra författningar som var nödvändiga för att följa direktivet senast den 30 april 2006. En av kommissionens uppgifter är att se till att EU-lagstiftningen genomförs i praktiken, nationellt eller lokalt, i EU-medborgarnas intresse. Nu, efter två och ett halvt år, är det dags att följa upp hur väl medlemsstaterna har uppfyllt sin skyldighet.

Alla medlemsstater har antagit nationella lagar för att skydda EU-medborgares och deras familjers rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom EU.

Även om de nationella lagarna på vissa områden är förmånligare för EU-medborgarna och deras familjer än vad EU-lagstiftningen kräver, finns det inte en enda medlemsstat som har införlivat direktivet i sin helhet effektivt och korrekt, och inte en enda artikel som har införlivats effektivt och korrekt av samtliga medlemsstater.

Överlag är införlivandet av direktivet tämligen nedslående.

Bara Cypern, Grekland, Finland, Portugal, Malta, Luxemburg och Spanien har antagit mer än 85 procent av bestämmelserna i direktivet på ett korrekt sätt.

Österrike, Danmark, Estland, Slovenien och Slovakien har å sin sida antagit mindre än 60 procent av bestämmelserna i direktivet på ett korrekt sätt.

Detta uppvägs av att de bestämmelser som har införlivats på ett felaktigt sätt åtminstone i en del fall verkar tillämpas korrekt av nationella domstolar och myndigheter, trots att det inte finns några tydliga skriftliga riktlinjer för domstolarnas och myndigheternas utrymme för egen bedömning på det här området.

De problem som avslöjar att EU-medborgarnas grundläggande rättigheter ofta kränks i samband med att de utövar sin rätt till fri rörlighet inom EU gäller främst

• rätten till inresa och uppehållsrätt för familjemedlemmar från tredjeländer (problem med inreseviseringar eller vid gränspassage, villkor knutna till rätten att uppehålla sig i landet som inte står i direktivet och försenade uppehållskort),

• krav på att fler handlingar än som föreskrivs i direktivet ska lämnas tillsammans med ansökan om uppehållstillstånd.

Ansvaret för att EU-medborgarnas rättigheter garanteras och att EU-medborgarna informeras om sina rättigheter ligger hos medlemsstaterna.

Kommissionen kommer att fortsätta att arbeta med medlemsstaterna på teknisk nivå. Genom detta arbete har man redan identifierat ett antal frågor som behöver diskuteras och förtydligas ytterligare, särskilt frågor som kriminalitet och missbruk.

Kommissionen planerar att ge information och stöd genom att utfärda riktlinjer under första halvåret 2009 i en rad frågor som konstaterats vara problematiska att införliva eller tillämpa.

Kommissionen kommer också att mana på och ge medlemsstaterna stöd att inleda kampanjer för att informera EU-medborgarna om deras rättigheter enligt direktivet.

Närmare upplysningar om vice ordförande Jacques Barrots verksamhet finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_sv.htm


Side Bar