Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1922

V Bruseli 10. decembra 2008

Komisia hodnotí, ako členské štáty uplatňujú právo občanov EÚ a ich rodín na voľný pohyb a pobyt

Komisia dnes prijala správu o uplatňovaní smernice 2004/38/ES o práve občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov. Podľa záverov správy je celkový stav transpozície smernice skôr rozčarovaním. Správa načrtáva kroky, ktoré má Komisia vykonať s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty zlepšili svoje právne predpisy a administratívne postupy tak, aby neboli poškodzované práva občanov EÚ.

Podpredseda Jacques Barrot, komisár zodpovedný za oblasť spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, vyhlásil: „Voľný pohyb osôb je jednou zo základných slobôd v rámci vnútorného trhu, prospešný pre občanov EÚ, členské štáty, ako aj pre konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. Nedostatky v implementácii práva EÚ v tejto oblasti môžu viesť k porušeniu zásad, ktoré tvoria hlavný základ európskych štruktúr. Práve preto Komisia bude zvyšovať svoje úsilie s cieľom zabezpečiť, aby občania EÚ a ich rodiny mohli účinne a v plnej miere využívať svoje práva vyplývajúce zo smernice. Komisia v plnom rozsahu využije svoje právomoci v zmysle zmluvy na dosiahnutie tohto výsledku, pričom v prípade potreby začne konania vo veci porušenia právnych predpisov, poskytne usmernenia pre členské štáty a zabezpečí, aby občania EÚ boli informovaní o svojich právach.“

Smernica 2004/38 predstavuje jediný právny nástroj pre oblasť voľného pohybu občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov. Táto smernica ustanovuje jednoduché administratívne formality a poskytuje občanom EÚ a ich rodinám právo na trvalý pobyt po piatich rokoch pobytu v hostiteľskom členskom štáte. Za určitých podmienok rozširuje smernica aj práva na zlúčenie rodiny pre registrovaných partnerov.

Členské štáty mali prijať zákony a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 30. apríla 2006. Jednou z úloh Komisie je zaistiť, aby právne predpisy EÚ boli účinne implementované na úrovni jednotlivých štátov alebo na miestnej úrovni v prospech občanov EÚ. Teraz, po dva a pol roku, je čas na bilancovanie, ako členské štáty splnili túto povinnosť.

Všetky členské štáty prijali vnútroštátne právne predpisy na ochranu práv občanov EÚ a ich rodín na voľný pohyb a pobyt v rámci EÚ.

Hoci právne predpisy jednotlivých štátov zabezpečujú v niektorých oblastiach lepšie zaobchádzanie pre občanov EÚ a ich rodiny než to vyžaduje právo EÚ, ani jeden členský štát netransponoval smernicu účinne a správne v celom jej rozsahu. Ani jeden článok smernice nebol účinne a správne transponovaný všetkými členskými štátmi.

Celková transpozícia smernice je skôr rozčarovaním.

Iba Cyprus, Grécko, Fínsko, Portugalsko, Malta, Luxembursko a Španielsko prijali správne viac než 85 % ustanovení uvedenej smernice.

Na druhej strane Rakúsko, Dánsko, Estónsko, Slovinsko a Slovensko prijali správne menej než 60 % ustanovení smernice.

Tento výsledok istým spôsobom zmierňuje skutočnosť, že nesprávne transponované ustanovenia smernice, ako sa zdá, národné súdy a štátne orgány prinajmenšom vo viacerých prípadoch uplatňujú správne napriek chýbajúcim jasným písomným usmerneniam pre výkon súdnej a administratívnej právomoci v tejto oblasti.

Problémy, ktoré odhaľujú trvalé porušovanie základných práv občanov EÚ využívajúcich svoje práva na voľný pohyb v rámci EÚ, sa týkajú prevažne:

• práva na vstup a pobyt rodinných príslušníkov z tretích krajín (problémy so vstupnými vízami alebo po prekročení hraníc s podmienkami súvisiacimi s právom na pobyt, ktoré nie sú zahrnuté v smernici, ako aj oneskorené vydávanie pobytových preukazov),

• požiadavky voči občanom EÚ, aby spolu so žiadosťami o pobyt predkladali aj ďalšie dokumenty, ktoré nie sú obsiahnuté v smernici.

Zodpovednosť za to, aby práva občanov EÚ boli zaručené a aby občania EÚ boli informovaní o svojich právach, spočíva na členských štátoch.

Komisia bude pokračovať v spolupráci s členskými štátmi na technickej úrovni. V rámci tejto činnosti už bolo zistených viacero otázok, ktoré si vyžadujú ďalšiu diskusiu a objasnenie, najmä pokiaľ ide o otázky kriminality a zneužívania.

Komisia má v úmysle ponúknuť informácie a pomoc pri vydávaní usmernení v prvom polroku 2009 vo viacerých oblastiach, ktoré sa ukázali ako problematické pri transpozícii alebo uplatňovaní.

Komisia bude taktiež stimulovať a podporovať členské štáty, aby začali kampane na zvyšovanie povedomia s cieľom informovať občanov EÚ o ich právach vyplývajúcich zo smernice.

Viac informácií o činnostiach podpredsedu Barrota nájdete na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/index_en.htm


Side Bar