Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1922

Bruxelles, 10 decembrie 2008

Dreptul la liberă circulație și ședere al cetățenilor Uniunii Europene și al familiilor acestora: Comisia evaluează aplicarea acestora de către statele membre

Comisia a adoptat astăzi un raport privind aplicarea Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre al cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora. Concluzia raportului este că, în ansamblu, transpunerea acestei directive este mai degrabă dezamăgitoare. De asemenea, raportul prezintă măsurile pe care Comisia le va întreprinde pentru a se asigura că statele membre își îmbunătățesc legislațiile și practicile administrative, astfel încât drepturile cetățenilor UE să nu fie afectate.

Vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Jacques Barrot, responsabil de justiție, libertate și securitate, a declarat: „Libera circulație a persoanelor constituie una dintre libertățile fundamentale ale pieței interne, în beneficiul cetățenilor Uniunii Europene, al statelor membre și al competitivității economiei europene. Aplicarea deficientă a legislației comunitare în acest domeniu ar putea avea ca rezultat încălcarea principiilor care stau la baza construcției europene. Din acest motiv, Comisia își va spori eforturile pentru a se asigura că cetățenii UE și familiile acestora beneficiază în mod efectiv și pe deplin de drepturile care le sunt conferite de această directivă. Pentru a ajunge la acest rezultat, Comisia va utiliza pe deplin competențele care îi revin în temeiul tratatului, inițiind, când este necesar, proceduri privind încălcarea dreptului comunitar, oferind orientări statelor membre și asigurându-se că cetățenii Uniunii Europene sunt informați cu privire la drepturile care le revin.”

Directiva 2004/38 prevede un instrument juridic unic privind libera circulație a cetățenilor Uniunii Europene și a membrilor familiilor acestora. Directiva prevede formalități administrative simple și le oferă cetățenilor UE și familiilor acestora dreptul de ședere permanentă după cinci ani de ședere în statul membru gazdă. Sub rezerva anumitor condiții, directiva extinde la partenerii declarați drepturile privind reîntregirea familiei.

Statele membre trebuiau să asigure intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma acestei directive până la 30 aprilie 2006. Una dintre atribuțiile Comisiei este de a se asigura că legislația comunitară este pusă în aplicare în mod eficace la nivel național și local, în beneficiul cetățenilor UE. Acum, la doi ani și jumătate de la termenul limită, este momentul să se analizeze modul în care statele membre și-au îndeplinit această obligație.

Toate statele membre au adoptat legi naționale care să protejeze dreptul cetățenilor UE și al familiilor acestora la liberă circulație și ședere în cadrul Uniunii Europene.

Chiar dacă în unele zone, legile naționale tratează cetățenii UE și familiile acestora mai bine decât prevede legislația comunitară, nici măcar unul dintre statele membre nu a transpus întreaga directivă în mod corect și eficace. Nici măcar un singur articol din directivă nu a fost transpus în mod corect și eficace de către toate statele membre.

Pe ansamblu, transpunerea directivei este mai degrabă dezamăgitoare.

Doar Cipru, Grecia, Finlanda, Portugalia, Malta, Luxemburg și Spania au adoptat corect mai mult de 85% din dispozițiile directivei.

Pe de altă parte, Austria, Danemarca, Estonia, Slovenia și Slovacia au adoptat corect mai puțin de 60% din dispozițiile directivei.

Această situație este compensată de faptul că, cel puțin într-o serie de cazuri, dispozițiile directivei care au fost transpuse incorect sunt corect aplicate de către instanțele și autoritățile naționale, în ciuda absenței unor orientări scrise și clare privind exercitarea prerogativelor judiciare și administrative în acest domeniu.

Problemele care relevă încălcarea constantă a unor drepturi de bază ale cetățenilor UE care își exercită dreptul la liberă circulație în Uniunea Europeană sunt legate în special de:

  • dreptul de intrare și de ședere al membrilor de familie care sunt cetățeni ai unor țări terțe (probleme cu vizele de intrare sau la trecerea frontierei, condiții privind dreptul de ședere care nu sunt prevăzute în directivă și întârzieri în ceea ce privește emiterea permiselor de ședere),
  • cerința ca cetățenii UE să furnizeze, odată cu cererea de ședere, documente suplimentare care nu sunt prevăzute în directivă.

Statele membre sunt responsabile de asigurarea faptului că drepturile cetățenilor UE sunt garantate și că aceștia sunt informați cu privire la drepturile care le revin.

Comisia va continua să coopereze cu statele membre la nivel tehnic. În urma cooperării de până acum, au fost deja identificate o serie de aspecte care necesită discuții și clarificări suplimentare, în special în ceea ce privește chestiunile referitoare la infracțiuni și abuzuri.

Comisia intenționează să ofere informații și asistență prin elaborarea unor orientări în prima jumătate a anului 2009 privind o serie de aspecte identificate ca fiind problematice în ceea ce privește transpunerea sau aplicarea.

De asemenea, Comisia va încuraja și va sprijini statele membre să lanseze campanii de conștientizare pentru a-i informa pe cetățenii UE cu privire la drepturile care le revin în temeiul directivei.

Pentru mai multe informații privind activitățile domnului vicepreședinte Barrot, vă invităm să consultați următoarea adresă:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_ro.htm


Side Bar