Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1922

Briuselis, 2008 m. gruodžio 10 d.

ES piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje. Komisija įvertino, kaip valstybėse narėse taikoma direktyva

Šiandien Komisija priėmė Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje taikymo ataskaitą. Ataskaitoje daroma išvada, kad bendri direktyvos perkėlimo rezultatai yra gana prasti. Joje išdėstomos priemonės, kurių Komisija imsis, siekdama užtikrinti, kad valstybės narės patobulintų teisės aktus ir administravimo praktiką ir kad nebūtų pažeidžiamos ES piliečių teisės.

Komisijos pirmininko pavaduotojas, už teisingumą, laisvę ir saugumą atsakingas komisijos narys Jacques Barrot teigė: „Laisvas asmenų judėjimas yra viena pagrindinių vidaus rinkos laisvių, darančių teigiamą poveikį ES piliečiams, valstybėms narėms ir Europos ekonomikos konkurencingumui. Netinkamai įgyvendinus šios srities ES teisės aktus, gali būti pažeisti pagrindiniai Europos Sąjungos kūrimo principai. Todėl Komisija imsis ryžtingesnių veiksmų, siekdama užtikrinti, kad ES piliečiai ir jų šeimos nariai galėtų veiksmingai naudotis visomis Direktyvos suteiktomis teisėmis. Todėl Komisija pasinaudos visais Sutarties suteiktais įgaliojimais: jei reikės, pradės pažeidimų nagrinėjimo procedūras, teiks rekomendacijas valstybėms narėms ir užtikrins, kad ES piliečiai būtų informuojami apie savo teises“.

Direktyva 2004/38 yra bendra ES piliečių ir jų šeimos narių laisvą judėjimą reglamentuojanti teisinė priemonė. Joje išdėstyti paprasti administraciniai formalumai ir nustatyta, kad ES piliečiams bei jų šeimos nariams, penkerius metus išgyvenusiems priimančiojoje valstybėje narėje, suteikiama nuolatinio gyvenimo joje teisė. Direktyvoje išplečiama teisės į šeimos susijungimą taikymo sritis – tam tikromis sąlygomis į ją įtraukiami registruoti partneriai.

Įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus Direktyvai įgyvendinti, valstybės narės turėjo priimti iki 2006 m. balandžio 30 d. Vienas Komisijos uždavinių – užtikrinti, kad ES teisės aktai būtų veiksmingai įgyvendinami nacionaliniu arba vietos lygmeniu ir teiktų naudą ES piliečiams. Praėjus dvejiems su puse metų tinkamas metas įvertinti, kaip valstybės narės įvykdė šį įsipareigojimą.

Visos valstybės narės priėmė nacionalinius teisės aktus, kuriais ginama ES piliečių ir jų šeimos narių teisė laisvai judėti ir gyventi ES.

Kai kuriose srityse nacionaliniais teisės aktais ES piliečiams ir jų šeimos nariams užtikrinamos geresnės sąlygos, nei reikalaujama ES teisės aktuose, tačiau nė viena valstybė narė neperkėlė visos direktyvos veiksmingai ir tinkamai. Nėra nė vieno straipsnio, kuris visų valstybių narių būtų buvęs perkeltas veiksmingai ir tinkamai.

Bendri direktyvos perkėlimo rezultatai gana prasti.

Daugiau nei 85 proc. direktyvos nuostatų tinkamai priėmė tik Graikija, Ispanija, Kipras, Liuksemburgas, Malta, Portugalija ir Suomija.

Austrija, Danija, Estija, Slovakija ir Slovėnija tinkamai priėmė mažiau nei 60 proc. direktyvos nuostatų.

Padėtį šiek tiek švelnina tai, kad netinkamai perkeltas direktyvos nuostatas, bent jau tam tikrais atvejais tinkamai taiko nacionaliniai teismai ir valdžios institucijos, net jei nėra parengtų aiškių gairių, kokių veiksmų šioje srityje gali imtis teisminės ir administracinės institucijos.

Problemos, rodančios, kad nuolatos pažeidžiamos laisvo judėjimo ES teise besinaudojančių ES piliečių pagrindinės teisės, daugiausia susijusios su:

• trečiosios šalies pilietybę turinčių šeimos narių teise atvykti ir gyventi (problemos dėl atvykimo vizų arba sienų kirtimo, direktyvoje nenumatytų su teise gyventi susijusių sąlygų ir vėlavimo išduoti leidimo gyventi korteles);

• reikalavimu ES piliečiams prie prašymo suteikti leidimą gyventi pridėti direktyvoje nenumatytų papildomų dokumentų.

Valstybės narės atsakingos už tai, kad ES piliečių teisės būtų užtikrinamos ir jie būtų informuoti apie savo teises.

Komisija toliau bendradarbiaus su valstybėmis narėmis techniniu lygmeniu. Bendradarbiaujant jau iškilo dalykų, kuriuos reikia daugiau aptarti ir aiškiau apibrėžti, visų pirma – tai su nusikalstamumu ir piktnaudžiavimu susiję klausimai.

Komisija planuoja suteikti informaciją ir pagalbą – 2009 m. pirmoje pusėje paskelbti gaires, kuriose bus aptartos nustatytos direktyvos perkėlimo ar taikymo problemos.

Be to, Komisija skatins valstybes nares ir joms padės rengti informacines kampanijas, kurių tikslas – supažindinti ES piliečius su direktyvoje numatytomis jų teisėmis.

Daugiau informacijos apie Europos Komisijos pirmininko pavaduotoją J. Barrot rasite svetainėje

http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/index_en.htm.


Side Bar