Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1922

Bryssel 10. joulukuuta 2008

EU-kansalaisten ja perheenjäsenten liikkumisvapaus ja oleskeluoikeus: komissio arvioi jäsenvaltioiden käytäntöjä

Komissio on antanut tänään kertomuksen, jossa käsitellään Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin 2004/38/EY soveltamista. Kertomuksessa todetaan, että direktiivin täytäntöönpano on ollut laajalti pettymys. Siinä hahmotellaan komission tulevia toimia, joilla se aikoo saada jäsenvaltiot parantamaan lainsäädäntöään ja hallinnollisia menettelyjään, jotta EU:n kansalaiset saavat nauttia oikeuksistaan.

Oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioista vastaava komissaari ja komission varapuheenjohtaja Jacques Barrot totesi, että henkilöiden vapaa liikkuvuus on yksi sisämarkkinoiden perusvapauksista ja siitä on hyötyä sekä EU:n kansalaisille että jäsenvaltioille ja Euroopan talouden kilpailukyvylle. Hän varoitti, että asiaa koskevan EU-lainsäädännön puutteellinen täytäntöönpano saattaa rikkoa koko yhdentymiskehityksen perusperiaatteita. Tämän vuoksi komissio aikoo tehostaa toimiaan varmistaakseen, että EU:n kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä saavat nauttia kaikista direktiivissä säädetyistä oikeuksistaan. Komissio aikoo käyttää kaikkia yhteisön perustamissopimuksen mukaisia toimivaltuuksiaan ja käynnistää tarvittaessa rikkomusmenettelyjä, opastaa jäsenvaltioita ja tiedottaa kansalaisille näiden oikeuksista.

Direktiivi 2004/38 on ainoa EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä liikkumisvapautta koskeva säädös. Direktiivissä vahvistetaan yksinkertaiset hallinnolliset menettelyt ja annetaan EU:n kansalaisille ja heidän perheilleen oikeus pysyvään oleskeluun, kun he ovat asuneet tietyssä jäsenvaltiossa viisi vuotta. Direktiivin mukaan perheen yhdistämistä koskevat oikeudet kattavat tietyin edellytyksin myös rekisteröidyn parisuhteen.

Jäsenvaltioiden oli saatettava direktiivin edellyttämät lait ja määräykset voimaan 30. huhtikuuta 2006 mennessä. Yksi komission tehtävistä on valvoa, että EU:n säännöksiä tosiasiassa sovelletaan jäsenvaltioissa tai paikallistasolla eivätkä EU:n kansalaiset jää vaille oikeuksiaan. Tästä direktiivistä jäsenvaltioille aiheutuvien velvoitteiden täyttämistä on aika tarkastella nyt, kaksi ja puoli vuotta myöhemmin.

Kaikki jäsenvaltiot ovat antaneet omia lakejaan suojellakseen EU:n kansalaisten ja näiden perheiden oikeutta liikkua ja oleskella vapaasti EU:n alueella.

Vaikka jotkin kansalliset lait tarjoavat joiltakin osin EU:n kansalaisille ja heidän perheilleen vielä enemmän oikeuksia kuin direktiivissä edellytetään, yksikään jäsenvaltio ei ole ottanut direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöä kaikilta osin tehokkaasti ja oikein. Direktiivissä ei ole yhtään sellaista artiklaa, jonka kaikki jäsenvaltiot olisivat ottaneet omiin lakeihinsa tehokkaasti ja oikein.

Direktiivi on saatettu osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä suurelta osin melko heikosti.

Ainoastaan Kypros, Kreikka, Suomi, Portugali, Malta, Luxemburg ja Espanja ovat omaksuneet direktiivin säännöksistä yli 85 prosenttia oikein.

Sen sijaan Itävalta, Tanska, Viro, Slovenia ja Slovakia eivät ole saavuttaneet edes 60 prosentin vastaavuutta.

Ongelmaa kuitenkin lievittää se, että kansalliset tuomioistuimet ja viranomaiset näyttävät kuitenkin monissa tapauksissa soveltavan oikein kansalliseen lainsäädäntöön virheellisesti siirrettyjä direktiivin säännöksiä, vaikka selkeät kirjalliset ohjeet tämän alan oikeudellisen ja hallinnollisen harkintavallan harjoittamisesta puuttuvat.

Keskeisimmät EU:n kansalaisten liikkumisvapauden rikkomiset liittyvät pääasiassa

  • niiden perheenjäsenten maahantulo- ja oleskeluoikeuksiin, jotka ovat EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia (ongelmia viisumien saamisessa ja rajanylitysten yhteydessä, direktiiviin sisältymättömät ehdot oleskeluluvan saamiselle ja oleskelukorttien hidas myöntäminen),
  • vaatimukset, joiden mukaan oleskelulupaa hakevien EU:n kansalaisten on toimitettava liiteasiakirjoja, joita direktiivissä ei edellytetä.

Jäsenvaltiot ovat vastuussa siitä, että EU:n kansalaisten oikeudet taataan ja että kansalaisille tiedotetaan heidän oikeuksistaan.

Komissio jatkaa teknistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Ne ovat jo havainneet (etenkin rikoksiin ja väärinkäytöksiin liittyen) useita asioita, joita on syytä käsitellä ja selventää lisää.

Komissio aikoo tarjota tietoa ja apua antamalla vuoden 2009 alkupuoliskolla ohjeet useista direktiivin täytäntöönpanossa ja soveltamisessa ongelmallisiksi havaituista asioista.

Komissio kannustaa jäsenvaltioita myös käynnistämään tiedotuskampanjoita, joilla EU:n kansalaisia informoidaan direktiivin heille tarjoamista oikeuksista.

Lisätietoa varapuheenjohtaja Barrot’n toiminnasta:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/index_en.htm


Side Bar