Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1922

Brüssel, 10. detsember 2008

Komisjon andis hinnangu ELi kodanike ja nende pereliikmete vaba liikumise ja elama asumise õiguse rakendamisele liikmesriikides

Komisjon võttis täna vastu aruande direktiivi 2004/38/EÜ kohaldamise kohta. Direktiiv käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt mis tahes liikmesriigi territooriumil. Aruandes jõutakse järeldusele, et liikmesriigid ei ole direktiivi rakendanud nõuetekohaselt. Aruandes tuuakse välja sammud, mida komisjon kavatseb astuda tagamaks, et liikmesriigid parandaksid oma õigus- ja haldusnorme, nii et need ei kahjustaks ELi kodanike õigusi.

Komisjoni asepresidendi ning õiguse, vabaduse ja turvalisuse eest vastutava voliniku Jacques Barrot’ sõnul on isikute vaba liikumise õigus üks põhilisi vabadusi ELi siseturul ning sellest saavad kasu nii kodanikud, liikmesriigid kui ka Euroopa majanduse konkurentsivõime. „Kui kõnealuses valdkonnas rakendatakse ELi õigusnorme vigaselt, mõjutab see kogu ühtse Euroopa alustalasid. Komisjon suurendab oma jõupingutusi tagamaks, et ELi kodanikud ja nende pered saaksid tõhusalt ja täiel määral kasutada oma direktiivist tulenevaid õigusi. Selleks kasutab komisjon oma aluslepingutest tulenevaid volitusi, algatades vajaduse korral rikkumismenetlusi, andes liikmesriikidele tegutsemissuuniseid ja tagades, et ELi kodanikud oleksid oma õigustest teadlikud,” lisas Barrot.

Direktiiv 2004/38 on ainus ELi kodanike ja nende pereliikmete vaba liikumist käsitlev õigusakt. Selles sätestatakse lihtsad haldusformaalsused ja antakse ELi kodanikele ja nende pereliikmetele alalise elamise õigus pärast viit aastat elamist vastuvõtvas liikmesriigis. Direktiiviga laiendatakse pereliikmete taasühinemisõigust teatud tingimustel ka registreeritud partneritele.

Liikmesriigid pidid jõustama direktiivi rakendamiseks vajalikud haldusnormid 30. aprilliks 2006. Üks komisjoni ülesandeid on tagada ELi õigusaktide tõhus rakendamine riiklikul või kohalikul tasandil, et ELi kodanikud sellest kasu saaksid. Nüüd, kaks ja pool aastat hiljem, on aeg kontrollida, kuidas liikmesriigid seda kohustust on täitnud.

Kõik liikmesriigid on vastu võtnud oma seadused, et kaitsta ELi kodanike ja nende perede õigust ELi piires vabalt liikuda ja elama asuda.

Kuigi mõningates valdkondades on riiklikud seadused ELi kodanike ja nende perede suhtes soodsamad kui ELi õigusaktides nõutud, ei ole mitte ükski liikmesriik võtnud tõhusalt ja nõuetekohaselt üle kogu direktiivi. Samuti ei ole mitte ühtegi direktiivi artiklit võetud korrektselt üle kõigis liikmesriikides.

Direktiivi ülevõtmise tulemused on suhteliselt tagasihoidlikud.

Vaid Hispaania, Kreeka, Küpros, Luksemburg, Malta, Portugal ja Soome on korrektselt üle võtnud üle 85 % direktiivi sätetest.

Austria, Eesti, Sloveenia, Slovakkia ja Taani on nõuetekohaselt üle võtnud vähem kui 60% direktiivi sätetest.

Seda leevendab asjaolu, et ebakorrektselt üle võetud direktiivi sätteid on riiklikud kohtud ja ametiasutused mitmel juhul siiski õigesti kohaldanud, hoolimata sellest, et puuduvad kirjalikud ja selged suunised kohtuliku ja haldusliku kaalutlusõiguse rakendamiseks selles valdkonnas.

ELi piires vaba liikumise õigust kasutavate ELi kodanike põhiõiguste pidev rikkumine ilmneb kõige sagedamini seoses järgmiste asjaoludega:

• kolmandatest riikidest pärinevate pereliikmete sisenemis- ja elama asumise õigus (probleemid sissesõiduviisadega või piiriületusel, elama asumise õigusega seotud tingimused, mis ei ole direktiiviga ette nähtud, viivitused elamislubade väljastamisel),

• nõue, mille kohaselt ELi kodanikud peavad koos elamisloataotlusega esitama täiendavaid dokumente, mida direktiivis ei ole ette nähtud.

Vastutus ELi kodanike õiguste tagamise ja neid nende õigustest teavitamise eest lasub liikmesriikidel.

Komisjon jätkab ka tehnilist tööd liikmesriikidega. Töö käigus on juba tuvastatud hulk probleeme, mis vajavad edasist arutelu ja selgitust, eelkõige seoses kuritegevuse ja kuritarvitamise probleemidega.

Komisjon kavatseb pakkuda teavet ja abi, avaldades 2009. aasta esimeses pooles suunised mitme ülevõtmisel või kohaldamisel probleemseks osutunud küsimuse kohta.

Komisjon julgustab ja toetab liikmesriike teadlikkuse suurendamise kampaaniate algatamisel, et teavitada ELi kodanikke nende direktiivist tulenevatest õigustest.

Täiendav teave asepresident Barrot' tegevuse kohta on kättesaadav veebilehel:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/index_en.htm


Side Bar