Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1922

Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2008

Δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής των πολιτών της ΕΕ και των οικογενειών τους: η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή από τα κράτη μέλη

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/EΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η συνολική μεταφορά της οδηγίας είναι μάλλον απογοητευτική. Παρουσιάζει τα μέτρα που θα λάβει η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα βελτιώσουν τις νομοθετικές διατάξεις τους και τις διοικητικές πρακτικές τους, έτσι ώστε να μην θίγονται τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ.

Ο Αντιπρόεδρος Jacques Barrot, Επίτροπος αρμόδιος για τη Δικαιοσύνη, την Ελευθερία και την Ασφάλεια, δήλωσε: «η ελεύθερη διακίνηση των προσώπων αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς, προς όφελος των πολιτών της ΕΕ, των κρατών μελών και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η ελλιπής εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας σ’αυτό τον τομέα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα παραβίαση των αρχών που αποτελούν την ίδια τη βάση της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή θα εντείνει τις προσπάθειές της για να διασφαλίσει ότι οι πολίτες της Ένωσης και οι οικογένειές τους απολαύουν πλήρως και αποτελεσματικά των δικαιωμάτων που απορρέουν από την οδηγία. Για να επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα, η Επιτροπή θα ασκήσει πλήρως τις εξουσίες που της παρέχονται από τη Συνθήκη, κινώντας διαδικασίες παράβασης όπου είναι αναγκαίο, δίνοντας κατευθύνσεις στα κράτη μέλη και διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες της ΕΕ ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους.»

Η οδηγία 2004/38 προβλέπει ένα ενιαίο νομικό μέσο για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ και των μελών της οικογένειάς τους. Η οδηγία καθορίζει απλές διοικητικές διατυπώσεις και παρέχει στους πολίτες της Ένωσης και στις οικογένειές τους δικαίωμα μόνιμης διαμονής μετά από πέντε έτη διαμονής στο κράτος μέλος υποδοχής. Η οδηγία επεκτείνει τα δικαιώματα επανένωσης της οικογένειας σε συντρόφους βάσει δηλωμένης συμβίωσης υπό ορισμένους όρους.

Τα κράτη μέλη πρέπει να θέσουν σε ισχύ τις νομοθετικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με την οδηγία της 30ής Απριλίου 2006. Ένας από τους ρόλους της Επιτροπής είναι να διασφαλίσει ότι η κοινοτική νομοθεσία εφαρμόζεται αποτελεσματικά σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο υπέρ των πολιτών της Ένωσης. Τώρα, μετά από δυόμιση χρόνια, έφθασε η στιγμή να εξεταστεί αν τα κράτη μέλη εκπλήρωσαν αυτή την υποχρέωση.

Όλα τα κράτη μέλη θέσπισαν εθνικούς νόμους για να προστατεύσουν το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των οικογενειών τους να διακινούνται και να διαμένουν ελεύθερα εντός της ΕΕ.

Αν και οι εθνικές διατάξεις σε ορισμένους τομείς αντιμετωπίζουν τους πολίτες της ΕΕ και τις οικογένειές τους καλύτερα από ό,τι απαιτεί η κοινοτική νομοθεσία κανένα κράτος μέλος δεν μετέφερε αποτελεσματικά και ορθά την οδηγία στο σύνολό της. Ούτε ένα άρθρο της οδηγίας μεταφέρθηκε αποτελεσματικά και ορθά από όλα τα κράτη μέλη.

Η συνολική μεταφορά της οδηγίας είναι μάλλον απογοητευτική.

Μόνον η Κύπρος, η Ελλάδα, η Φινλανδία, η Πορτογαλία, η Μάλτα, το Λουξεμβούργο και η Ισπανία μετέφεραν ορθά άνω του 85% των διατάξεων της οδηγίας.

Η Αυστρία, η Δανία, η Εσθονία, η Σλοβενία και η Σλοβακία μετέφεραν ορθά λιγότερο από το 60% των διατάξεων της οδηγίας.

Η σημασία αυτών των ποσοστών μετριάζεται ωστόσο από το γεγονός ότι οι ανεπαρκώς μεταφερθείσες διατάξεις της οδηγίας φαίνεται, τουλάχιστον σε ορισμένες περιπτώσεις, να εφαρμόζονται ορθά από τα εθνικά δικαστήρια και τις εθνικές αρχές, παρά την έλλειψη γραπτών και σαφών κατευθυντηρίων γραμμών για την άσκηση της δικαστικής και διοικητικής διακριτικής ευχέρειας σε αυτόν τον τομέα.

Τα προβλήματα που καταδεικνύουν τη συνεχή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της Ένωσης που ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας αφορούν κυρίως:

• το δικαίωμα εισόδου και διαμονής των μελών της οικογένειας που προέρχονται από τρίτη χώρα (προβλήματα σχετικά με τη θεώρηση εισόδου ή κατά τη διέλευση των συνόρων, όροι που συνδέονται με το δικαίωμα διαμονής που δεν προβλέπονται στην οδηγία και καθυστερήσεις όσον αφορά τη χορήγηση των δελτίων διαμονής),

• την απαίτηση να υποβάλλουν οι πολίτες της ΕΕ μαζί με τις αιτήσεις διανομής πρόσθετα έγγραφα που δεν προβλέπονται στην οδηγία.

Την ευθύνη για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ και της ενημέρωσής τους σχετικά με τα δικαιώματά τους έχουν τα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη σε τεχνικό επίπεδο. Έχουν ήδη εντοπιστεί ορισμένα θέματα που απαιτούν περαιτέρω συζήτηση και διευκρίνιση, ιδίως όσον αφορά τα θέματα της εγκληματικότητας και της κατάχρησης.

Η Επιτροπή προτίθεται να παράσχει πληροφορίες και βοήθεια εκδίδοντας κατευθυντήριες γραμμές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009 για ορισμένα θέματα που χαρακτηρίστηκαν ως προβληματικά κατά τη μεταφορά ή την εφαρμογή.

Εξάλλου, η Επιτροπή θα ενθαρρύνει και θα στηρίξει τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης για να ενημερωθούν οι πολίτες της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο της οδηγίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Αντιπροέδρου Barrot, βλ.:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/index_en.htm


Side Bar