Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1922

Bruxelles, den 10. december 2008

Fri bevægelighed og opholdsret for EU-borgere og deres familier - Kommissionen vurderer medlemsstaternes anvendelse af direktiv 2004/38/EF

Kommissionen har i dag vedtaget en rapport om anvendelsen af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område. Det konkluderes i rapporten, at gennemførelsen af direktivet overordnet set er temmelig skuffende. Kommissionen skitserer desuden i rapporten, hvilke skridt den vil tage for at sikre, at medlemsstaterne forbedrer deres lovgivning og administrative praksis, således at EU-borgerne fuldt ud kan drage nytte af deres rettigheder.

Næstformand, Jacques Barrot, der er kommissær med ansvar for retfærdighed, frihed og sikkerhed, påpegede, at fri bevægelighed for personer udgør en af de grundlæggende friheder i det indre marked til gavn for EU-borgerne, medlemsstaterne og den europæiske økonomis konkurrenceevne. Han sagde desuden, at manglende gennemførelse af EU-retten på dette område kan føre til overtrædelse af de principper, der er selve kernen i de europæiske integrationsbestræbelser, og at Kommissionen derfor vil optrappe sin indsats for at sikre, at EU-borgerne og deres familier effektivt og fuldt ud kan nyde godt af deres rettigheder i medfør af direktivet. Han tilføjede, at Kommissionen fuldt ud vil udnytte sine beføjelser i medfør af traktaten for at nå dette resultat, idet den vil iværksætte overtrædelsesprocedurer, når det er nødvendigt, rådgive medlemsstaterne og sikre, at EU-borgerne informeres om deres rettigheder.

Direktiv 2004/38 udgør ét retligt instrument vedrørende fri bevægelighed for EU-borgerne og deres familiemedlemmer. I direktivet fastsættes der enkle administrative formaliteter, og EU-borgere og deres familier får ret til tidsubegrænset ophold efter fem års ophold i værtsmedlemsstaten. Direktivets bestemmelser udvider familiesammenføringsrettighederne til også at omfatte registrerede partnere på bestemte betingelser.

Medlemsstaterne skulle inden den 30. april 2006 have sat de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at overholde direktivet. En af Kommissionens opgaver er at sikre, at EU-retten gennemføres effektivt på nationalt eller lokalt plan til gavn for EU-borgerne. Nu to et halvt år senere er det på tide at gøre status over, hvorvidt medlemsstaterne har opfyldt denne forpligtelse.

Alle medlemsstaterne har vedtaget nationale love for at beskytte EU-borgernes og deres familiers ret til at færdes og opholde sig frit inden for EU.

Selv om de nationale love på nogle områder behandler EU-borgerne og deres familier bedre, end det kræves ifølge EU-retten, har ikke én eneste medlemsstat gennemført direktivet effektivt og korrekt i sin helhed. Ikke én eneste artikel i direktivet er blevet gennemført effektivt og korrekt af alle medlemsstater.

Den samlede gennemførelse af direktivet er temmelig skuffende.

Kun Cypern, Grækenland, Finland, Portugal, Malta, Luxembourg og Spanien har på korrekt vis gennemført mere end 85 % af direktivets bestemmelser.

Østrig, Danmark, Estland, Slovenien og Slovakiet derimod har på korrekt vis gennemført mindre end 60 % af direktivets bestemmelser.

Selv om direktivets bestemmelser er ukorrekt gennemført, afbødes det dog af, at det i det mindste i en række tilfælde ser ud til, at de nationale domstole og myndigheder har anvendt dem korrekt, selv om der ikke findes skriftlige og klare retningslinjer for udøvelsen af det retlige og administrative skøn på dette område.

De problemer, der viser, at der vedvarende sker en overtrædelse af EU-borgernes grundlæggende ret til at udøve retten til fri bevægelighed inden for EU, vedrører hovedsageligt:

• indrejse- og opholdsretten for familiemedlemmer, der er tredjelandsstatsborgere (problemer med indrejsevisa eller ved passage af grænserne, betingelser knyttet til opholdsretten, der ikke er fastsat i direktivet, og forsinket udstedelse af opholdskort)

• kravet om, at EU-borgere sammen med ansøgningen om ophold skal indgive yderligere dokumenter, hvilket direktivet ikke indeholder bestemmelser om.

Ansvaret for at sikre, at EU-borgerne garanteres deres rettigheder og informeres om disse, hviler på medlemsstaterne.

Kommissionen vil fortsat samarbejde med medlemsstaterne på teknisk plan. Der er allerede indkredset en række spørgsmål, der kræver yderligere drøftelse og afklaring, navnlig spørgsmål vedrørende kriminalitet og misbrug.

Kommissionen har til hensigt at tilbyde oplysning og bistand ved i første halvdel af 2009 at afstikke retningslinjer for en række spørgsmål, der er blevet indkredset som problematiske i forbindelse med gennemførelsen eller anvendelsen af direktivet.

Kommissionen vil opfordre medlemsstaterne til at iværksætte informationskampagner og vil støtte dem med henblik på at informere EU-borgerne om deres rettigheder i medfør af direktivet.

For yderligere oplysninger om næstformand Jacques Barrots aktiviteter henvises til:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_da.htm


Side Bar