Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1922

V Bruselu dne 10. prosince 2008

Komise hodnotí, jak členské státy uplatňují právo občanů EU a jejich rodin na volný pohyb a pobyt

Komise dnes přijala zprávu o uplatňování směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. Z této zprávy vyplývá, že provedení směrnice přináší celkově spíše zklamání. Obsahuje kroky, které Komise hodlá podniknout s cílem zajistit zlepšení zákonů a správních postupů členských států tak, aby nebyla poškozována práva občanů EU.

Jacques Barrot, místopředseda Evropské komise a komisař odpovědný za spravedlnost, svobodu a bezpečnost uvedl, že: „Volný pohyb osob představuje jednu ze základních svobod vnitřního trhu ve prospěch občanů EU, členských států a konkurenceschopnosti evropského hospodářství. Nedostatky v provádění právních předpisů EU v této oblasti mohou mít za následek porušování zásad, které jsou úplným základem evropské integrace. Proto Komise zintenzívní své snažení, aby občané EU a jejich rodiny mohli účinně a v plném rozsahu využívat svých práv, která z této směrnice vyplývají. Aby Komise tohoto výsledku dosáhla, využije veškeré své pravomoci podle Smlouvy např. tím, že pokud to bude nutné, zahájí řízení pro nesplnění povinnosti, bude členským státům poskytovat informace a zajistí informovanost občanů EU o jejich právech.“

Směrnice 2004/38 je jediný právní nástroj týkající se volného pohybu občanů EU a jejich rodinných příslušníků. Stanoví jednoduché správní formality a na jejím základě mají občané EU a jejich rodinní příslušníci právo na trvalý pobyt po pěti letech pobytu v hostitelském členském státě. Za určitých podmínek rozšiřuje působnost práva na opětovné spojení rodiny na registrované partnery či partnerky.

Členské státy měly uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. dubna 2006. Jedním z úkolů Komise je zajišťovat účinné provádění právních předpisů EU na vnitrostátní nebo místní úrovni ve prospěch občanů EU. Nyní, po dvou a půl letech, je čas zhodnotit, jak členské státy tuto povinnost splnily.

Všechny členské státy přijaly vnitrostátní právní předpisy na ochranu práva občanů EU a jejich rodin na volný pohyb a pobyt v rámci EU.

Ačkoli některé vnitrostátní předpisy zajišťují pro občany EU a jejich rodiny v některých oblastech lepší úroveň ochrany, než vyžadují právní předpisy EU, ani jeden členský stát neprovedl celou směrnici účinně a správně. Ani jeden článek směrnice nebyl proveden účinně a správně všemi členskými státy.

Provedení směrnice přináší celkově spíše zklamání.

Pouze Kypr, Řecko, Finsko, Portugalsko, Malta, Lucembursko a Španělsko správně provedlo více než 85 % ustanovení směrnice.

Na druhé straně Rakousko, Dánsko, Estonsko, Slovinsko a Slovensko správně provedlo méně než 60 % ustanovení směrnice.

Tuto situaci kompenzuje skutečnost, že se zdá, že vnitrostátní soudy a orgány alespoň v několika případech správně uplatnily nesprávně provedená ustanovení směrnice, a to i přesto, že nemají k dispozici písemné a jasné pokyny, jak vykonávat soudní a správní posuzování a rozhodování v této oblasti.

Problémy odhalující trvalé porušování hlavních práv občanů EU, kteří uplatňují své právo na volný pohyb v rámci EU, se zejména týkají:

  • práva vstupu a pobytu rodinných příslušníků ze třetích zemí (problémy se vstupními vízy nebo při přechodu hranice, podmínky připojené k právu pobytu nepředpokládané ve směrnici a opožděné vydávání pobytových karet),
  • požadavku pro občany EU předložit spolu s žádostmi o pobyt další doklady nepředpokládané ve směrnici.

Členské státy jsou odpovědné za to, aby byla zaručena práva občanů EU a aby o nich byli občané informováni.

Komise bude i nadále spolupracovat na technické úrovni s členskými státy. Tato spolupráce přinesla řadu otázek vyžadujících další diskusi a objasnění, zejména pokud jde o otázky trestné činnosti a zneužití.

Komise hodlá poskytnout informace a pomoc formou pokynů, které vydá v prvním pololetí roku 2009 a které se budou dotýkat řady otázek, které se ukázaly být v průběhu provádění nebo uplatňování problematické.

Komise bude rovněž podněcovat a podporovat snahy členských států o zahájení kampaní na zvýšení informovanosti občanů EU ohledně jejich práv plynoucích z této směrnice.

Další informace o činnostech místopředsedy Barrota naleznete zde:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/index_cs.htm


Side Bar