Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1922

Брюксел, 10 декември 2008 г.

Право на свободно движение и пребиваване на гражданите на ЕС и техните семейства: оценка на Комисията за прилагането от държавите-членки

Днес Комисията прие доклад за прилагането на Директива 2004/38/ЕО относно правото на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки. В доклада се заключава, че като цяло транспонирането на директивата е доста разочароващо. В него се посочват стъпките, които Комисията ще предприеме, за да гарантира подобряването на законите и административните практики в държавите-членки, така че да не бъдат нарушавани правата на гражданите на ЕС.

Заместник-председателят на Комисията г-н Жак Баро, комисар по правосъдието, свободата и сигурността, заяви: „Свободното движение на хора представлява една от основните свободи на вътрешния пазар, която е в интерес на гражданите на ЕС, на държавите-членки и на конкурентоспособността на европейската икономика. Пропуски при прилагането на правото на ЕС в тази област биха могли да доведат до нарушаване на принципите, залегнали в самата основа на европейската конструкция. Затова Комисията ще увеличи усилията си да гарантира, че гражданите на ЕС и техните семейства се възползват ефективно и изцяло от правата си, дадени им по силата на тази директива. За постигането на тази цел Комисията ще използва в пълна степен правомощията си по силата на Договора, като дава насоки на държавите-членки и гарантира, че гражданите на ЕС са информирани за своите права, а когато това е необходимо, и като започне производства за нарушение.“

Директива № 2004/38 представлява единен правен инструмент в областта на свободното движение на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства. Директивата определя прости административни формалности и дава на гражданите на ЕС и на техните семейства право на постоянно пребиваване след престой от 5 години в приемната държава-членка. Директивата разширява правата на събиране на семейството, като при определени условия включва и регистрираните партньори.

Държавите-членки трябваше да въведат в сила необходимите закони и административни разпоредби до 30 април 2006 г., за да се съобразят с настоящата директива. Една от функциите на Комисията е да гарантира ефективното прилагане на законодателството на ЕС на национално и местно равнище в полза на гражданите на ЕС. Две и половина години след приемането на директивата е необходимо да се отчете как държавите-членки са изпълнили това задължение.

Всички държави-членки са приели национални закони за защита правата на гражданите на ЕС и на техните семейства да се движат и да пребивават свободно в ЕС.

Въпреки че в някои аспекти националните закони предоставят на гражданите на ЕС и техните семейства повече права от изискванията на законодателството на ЕС, нито една от държавите-членки не е транспонирала ефективно и правилно директивата в нейната цялост. Нито един член от директивата не е транспониран ефективно и правилно от всички държави-членки.

Като цяло транспонирането на директивата е доста разочароващо.

Единствено Гърция, Испания, Кипър, Люксембург, Малта, Португалия и Финландия са транспонирали правилно повече от 85 % от разпоредбите на директивата.

Австрия, Дания, Естония, Словакия и Словения от друга страна са транспонирали правилно по-малко от 60 % от разпоредбите на директивата.

Този факт се смекчава от обстоятелството, че поне в няколко случая неправилно транспонираните разпоредби на директивата са били приложени правилно от националните съдилища и органи независимо от липсата на писмени и ясни насоки за съдебна и административна преценка в тази област.

Проблемите, сочещи систематично погазване на основните права на гражданите на ЕС при упражняването на тяхното право на свободно движение в ЕС, са свързани преди всичко с:

  • правото на влизане и пребиваване на членове на семействата от трети страни (проблеми с входни визи или при преминаването на границата, условия, свързани с правото на пребиваване, които не са предвидени в директивата, и забавяне в издаването на документи за пребиваване),
  • изискването заедно със заявленията си за пребиваване гражданите на ЕС да представят допълнителни документи, които не са предвидени в директивата.

Държавите-членки носят отговорност за гарантирането на правата на гражданите на ЕС и за тяхната информираност относно тези права.

Комисията ще продължи да работи с държавите-членки на техническо ниво. При това взаимодействие вече бяха установени редица проблеми, които изискват по-нататъшни обсъждания и пояснения, и особено по отношение на проблемите, свързани с престъпността и злоупотребите.

Комисията възнамерява да предостави информация и съдействие, като през първата половина на 2009 г. издаде насоки във връзка с редица аспекти, считани за проблемни при транспонирането или прилагането на директивата.

Освен това Комисията ще насърчи и съдейства на държавите-членки за стартирането на кампании за повишаване на осведомеността на гражданите на ЕС относно техните права по силата на тази директива.

За повече информация относно дейностите на заместник-председателя Баро посетете следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/index_en.htm


Side Bar