Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1910

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2008

Η Επίτροπος κ. Hübner υποβάλλει την έκθεση για το «δείκτη ευπάθειας» όσον αφορά τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι περιφέρειες το 2020

Η κ. Danuta Hübner, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περιφερειακή πολιτική, υπέβαλε σήμερα τα πορίσματα της έκθεσης «Περιφέρειες 2020». Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει μια πρώτη ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων που θα έχουν στις περιφέρειες τέσσερις από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη: παγκοσμιοποίηση, δημογραφικές τάσεις, κλιματική αλλαγή και ενεργειακή χρήση και ενεργειακός εφοδιασμός. Τα πορίσματα της έκθεσης, την οποία εκπόνησε η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Επιτροπής, θα τροφοδοτήσουν τον προβληματισμό σχετικά με τη μελλοντική ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής.

Σχολιάζοντας την προαναφερόμενη ανάλυση, η Επίτροπος κ. Hübner δήλωσε: «Στο σημερινό ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον είναι πιο σαφές από ποτέ ότι η ΕΕ χρειάζεται ευέλικτες και προοδευτικές πολιτικές προκειμένου να προσαρμοστεί στις μεταβολές της εποχής μας και στις νέες πιέσεις. Οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε θα επηρεάσουν τις περιφέρειες της Ευρώπης με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικούς βαθμούς. Η έκθεση «Περιφέρειες 2020» περιέχει μια πρώτη επισκόπηση των πιθανών τύπων ανισοτήτων που θα δημιουργήσουν αυτές οι προκλήσεις και θα καθοδηγήσει τη μελλοντική διαμόρφωση και τις επενδυτικές προτεραιότητες για την πολιτική συνοχής.»

Χρησιμοποιώντας μια σειρά δεικτών, η έκθεση διαγράφει ένα «δείκτη ευπάθειας», ο οποίος δηλώνει το βαθμό στον οποίο είναι ευάλωτες οι περιφέρειες λόγω των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης, της δημογραφικής εξέλιξης, της κλιματικής αλλαγής και της ενέργειας. Εξετάζει τις πιθανές συνέπειες έως το 2020. Τα κύρια πορίσματα επισημαίνονται παρακάτω:

Μεγάλες διαφορές λόγω της παγκοσμιοποίησης

Με βάση παράγοντες όπως η εκτιμώμενη παραγωγικότητα, το ποσοστό απασχόλησης και το εκπαιδευτικό επίπεδο, ο δείκτης ευπάθειας για το 2020 όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση δείχνει μεγάλες διαφορές. Γενικά, σύμφωνα με τα πορίσματα, οι περιφέρειες με ανταγωνιστικές και καινοτόμες οικονομίες θα επωφεληθούν από την παγκοσμιοποίηση, ενώ οι περιφέρειες χωρίς ικανότητα ανάπτυξης οικονομίας βασισμένης στη γνώση ενδέχεται να είναι πιο εκτεθειμένες. Από τις προβολές προκύπτει ότι πολλές περιφέρειες του νότιου και ανατολικού τμήματος της ΕΕ, που εκτείνεται από τη Λετονία έως τη Νότια Πορτογαλία, θα είναι στη δυσμενέστερη θέση. Ωστόσο, η έκθεση αναφέρει επίσης ότι οι περιφέρειες με μεγάλα αστικά κέντρα, που συντελούν στην προσέλκυση κατοίκων υψηλού μορφωτικού επιπέδου και βιομηχανιών αιχμής, θα έχουν σχετικά μεγάλες πιθανότητες να ευημερήσουν.

Διαφορές στα δημογραφικά χαρακτηριστικά

Η έκθεση αναφέρει ότι έως το 2020 αναμένεται να μειωθεί ο πληθυσμός στο ένα τρίτο περίπου των ευρωπαϊκών περιφερειών. Οι περισσότερες από αυτές τις περιφέρειες βρίσκονται στα νέα κράτη μέλη της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, στην Ανατολική Γερμανία, τη Νότια Ιταλία και τη Βορειοδυτική Ισπανία. Τα πορίσματα προβλέπουν επίσης ότι πολλές χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης θα αντιμετωπίσουν δημογραφικά προβλήματα μόνο σε μεταγενέστερο στάδιο και προτείνει να αξιοποιήσουν το χρόνο αυτό για να προετοιμάσουν την οικονομία και τα κοινωνικά τους συστήματα για τις συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού.

Οι σημαντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Η έκθεση προβλέπει ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα επηρεάσουν αρνητικά, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, τις περισσότερες ευρωπαϊκές περιφέρειες. Στην έκθεση σημειώνεται επίσης ότι ορισμένοι τομείς της οικονομίας θα υποστούν πιέσεις, κυρίως ο τουρισμός, η παραγωγή ενέργειας, η γεωργία και η αλιεία. Περισσότερα από 170 εκατομμύρια άτομα, δηλαδή πάνω από το ένα τρίτο του πληθυσμού της ΕΕ, ζουν στις περιφέρειες που υφίστανται μεγάλες πιέσεις. Στη Νότια και την Ανατολική Ευρώπη θα αλλάξει ο ρυθμός των βροχοπτώσεων και θα αυξηθούν οι θερμοκρασίες, ενώ οι περιφέρειες της Νότιας και της Δυτικής Ευρώπης θα πληγούν περισσότερο από τη διάβρωση των ακτών και τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως οι καταιγίδες.

Η πρόκληση που αποτελούν για όλους οι ασταθείς ενεργειακές αγορές

Όλες οι περιφέρειες στην ΕΕ είναι όλο και περισσότερο εκτεθειμένες στις αλλαγές που συμβαίνουν στις ενεργειακές αγορές, οι οποίες προκαλούν προβλήματα όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού καθώς και όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος. Η ανάλυση αναφέρει ότι οι περιφέρειες της Βόρειας και της Δυτικής Ευρώπης εμφανίζονται γενικά καλύτερα προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αυτές τα επόμενα χρόνια. Εξάλλου, οι απόκεντρες περιφέρειες που βρίσκονται κυρίως στα κράτη μέλη της Νότιας και της Ανατολικής Ευρώπης φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευάλωτες.

Προειδοποίηση των περιφερειών όσον αφορά την έκταση των κινδύνων

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το πλαίσιο ευρωπαϊκής πολιτικής πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να βοηθήσει τις περιφέρειες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του 2020 και αναφέρει ότι όλες οι περιφέρειες θα πρέπει επίσης να βρουν τοπικές λύσεις που να ανταποκρίνονται στο συνδυασμό των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν.

Για το πλήρες κείμενο της έκθεσης «Περιφέρειες 2020» κάντε κλικ εδώ:

http://www.ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/index_en.htm

Πλαίσιο

Η συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής για τη συνοχή συνεχίζεται και επιδιώκεται η συμμετοχή σε αυτήν όσο το δυνατόν περισσότερων ενδιαφερόμενων μερών. Με την 4η έκθεση για τη συνοχή που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2007 ξεκίνησε μια πρώτη δημόσια διαβούλευση. Η έκθεση «Περιφέρειες 2020» σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο στη διαδικασία αυτή.

Οι δείκτες κατά κατηγορίες και περιφέρειες βρίσκονται στο παράρτημα:

1. Δείκτης ευπάθειας όσον αφορά την κλιματική αλλαγή

2. Δείκτης ευπάθειας όσον αφορά την ενέργεια

3. Δείκτης ευπάθειας όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση

4. Δείκτης ευπάθειας όσον αφορά τη δημογραφική αλλαγή

5. Δείκτης ευπάθειας όσον αφορά πολλαπλές προκλήσεις

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή περιφερειακά πολιτική βρίσκονται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

ANNEX

1. Climate Change Vulnerability Index
NUTS-Code
REGION
Climate Index
BE10
Région de Bruxelles-Capitale
21
BE21
Prov. Antwerpen
29
BE22
Prov. Limburg (B)
18
BE23
Prov. Oost-Vlaanderen
35
BE24
Prov. Vlaams-Brabant
26
BE25
Prov. West-Vlaanderen
30
BE31
Prov. Brabant Wallon
24
BE32
Prov. Hainaut
23
BE33
Prov. Liège
21
BE34
Prov. Luxembourg (B)
19
BE35
Prov. Namur
20
BG31
Severozapaden
68
BG32
Severen tsentralen
63
BG33
Severoiztochen
72
BG34
Yugoiztochen
66
BG41
Yugozapaden
46
BG42
Yuzhen tsentralen
63
CZ01
Praha
21
CZ02
Střední Čechy
28
CZ03
Jihozápad
29
CZ04
Severozápad
26
CZ05
Severovýchod
27
CZ06
Jihovýchod
28
CZ07
Střední Morava
31
CZ08
Moravskoslezsko
30
DK01
Hovedstaden
28
DK02
Sjælland
30
DK03
Syddanmark
26
DK04
Midtjylland
26
DK05
Nordjylland
27
DE11
Stuttgart
24
DE12
Karlsruhe
24
DE13
Freiburg
22
DE14
Tübingen
22
DE21
Oberbayern
21
DE22
Niederbayern
21
DE23
Oberpfalz
21
DE24
Oberfranken
23
DE25
Mittelfranken
22
DE26
Unterfranken
25
DE27
Schwaben
21
DE30
Berlin
22
DE41
Brandenburg - Nordost
35
DE42
Brandenburg - Südwest
27
DE50
Bremen
33
DE60
Hamburg
39
DE71
Darmstadt
20
DE72
Gießen
20
DE73
Kassel
19
DE80
Mecklenburg-Vorpommern
31
DE91
Braunschweig
22
DE92
Hannover
22
DE93
Lüneburg
33
DE94
Weser-Ems
34
DEA1
Düsseldorf
21
DEA2
Köln
22
DEA3
Münster
20
DEA4
Detmold
20
DEA5
Arnsberg
19
DEB1
Koblenz
21
DEB2
Trier
17
DEB3
Rheinhessen-Pfalz
21
DEC0
Saarland
20
DED1
Chemnitz
22
DED2
Dresden
26
DED3
Leipzig
27
DEE0
Sachsen-Anhalt
32
DEF0
Schleswig-Holstein
31
DEG0
Thüringen
27
EE00
Eesti
24
IE01
Border, Midland and Western
16
IE02
Southern and Eastern
18
GR11
Anatoliki Makedonia, Thraki
69
GR12
Kentriki Makedonia
65
GR13
Dytiki Makedonia
56
GR14
Thessalia
75
GR21
Ipeiros
67
GR22
Ionia Nisia
90
GR23
Dytiki Ellada
75
GR24
Sterea Ellada
76
GR25
Peloponnisos
73
GR30
Attiki
50
GR41
Voreio Aigaio
75
GR42
Notio Aigaio
96
GR43
Kriti
86
ES11
Galicia
57
ES12
Principado de Asturias
36
ES13
Cantabria
42
ES21
País Vasco
22
ES22
Comunidad Foral de Navarra
41
ES23
La Rioja
46
ES24
Aragón
57
ES30
Comunidad de Madrid
63
ES41
Castilla y León
60
ES42
Castilla-La Mancha
86
ES43
Extremadura
87
ES51
Cataluña
47
ES52
Comunidad Valenciana
77
ES53
Illes Balears
72
ES61
Andalucía
85
ES62
Región de Murcia
79
ES63
Ciudad Autónoma de Ceuta
35
ES64
Ciudad Autónoma de Melilla
30
ES70
Canarias
34
FR10
Île de France
28
FR21
Champagne-Ardenne
17
FR22
Picardie
26
FR23
Haute-Normandie
30
FR24
Centre
28
FR25
Basse-Normandie
31
FR26
Bourgogne
24
FR30
Nord - Pas-de-Calais
31
FR41
Lorraine
26
FR42
Alsace
34
FR43
Franche-Comté
21
FR51
Pays de la Loire
37
FR52
Bretagne
32
FR53
Poitou-Charentes
32
FR61
Aquitaine
40
FR62
Midi-Pyrénées
35
FR63
Limousin
20
FR71
Rhône-Alpes
24
FR72
Auvergne
18
FR81
Languedoc-Roussillon
43
FR82
Provence-Alpes-Côte d'Azur
38
FR83
Corse
46
ITC1
Piemonte
32
ITC2
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
42
ITC3
Liguria
38
ITC4
Lombardia
34
ITD1
Provincia Autonoma Bolzano/Bozen
34
ITD2
Provincia Autonoma Trento
29
ITD3
Veneto
38
ITD4
Friuli-Venezia Giulia
33
ITD5
Emilia-Romagna
45
ITE1
Toscana
41
ITE2
Umbria
39
ITE3
Marche
42
ITE4
Lazio
41
ITF1
Abruzzo
42
ITF2
Molise
42
ITF3
Campania
47
ITF4
Puglia
51
ITF5
Basilicata
49
ITF6
Calabria
49
ITG1
Sicilia
56
ITG2
Sardegna
56
CY00
Κύπρος / Kıbrıs
59
LV00
Latvija
25
LT00
Lietuva
21
LU00
Luxembourg (Grand-Duché)
22
HU10
Közép-Magyarország
38
HU21
Közép-Dunántúl
40
HU22
Nyugat-Dunántúl
39
HU23
Dél-Dunántúl
46
HU31
Észak-Magyarország
38
HU32
Észak-Alföld
46
HU33
Dél-Alföld
43
MT00
Malta
52
NL11
Groningen
59
NL12
Friesland (NL)
59
NL13
Drenthe
27
NL21
Overijssel
39
NL22
Gelderland
23
NL23
Flevoland
59
NL31
Utrecht
72
NL32
Noord-Holland
57
NL33
Zuid-Holland
60
NL34
Zeeland
61
NL41
Noord-Brabant
34
NL42
Limburg (NL)
14
AT11
Burgenland (A)
32
AT12
Niederösterreich
27
AT13
Wien
24
AT21
Kärnten
21
AT22
Steiermark
25
AT31
Oberösterreich
25
AT32
Salzburg
16
AT33
Tirol
31
AT34
Vorarlberg
22
PL11
Łódzkie
27
PL12
Mazowieckie
35
PL21
Małopolskie
29
PL22
Śląskie
24
PL31
Lubelskie
30
PL32
Podkarpackie
26
PL33
Świętokrzyskie
27
PL34
Podlaskie
32
PL41
Wielkopolskie
31
PL42
Zachodniopomorskie
37
PL43
Lubuskie
41
PL51
Dolnośląskie
29
PL52
Opolskie
31
PL61
Kujawsko-Pomorskie
29
PL62
Warmińsko-Mazurskie
32
PL63
Pomorskie
34
PT11
Norte
42
PT15
Algarve
100
PT16
Centro (P)
56
PT17
Lisboa
62
PT18
Alentejo
80
PT20
Região Autónoma dos Açores
47
PT30
Região Autónoma da Madeira
34
RO11
Nord-Vest
33
RO12
Centru
30
RO21
Nord-Est
38
RO22
Sud-Est
60
RO31
Sud - Muntenia
56
RO32
Bucureşti - Ilfov
39
RO41
Sud-Vest Oltenia
41
RO42
Vest
39
SI01
Vzhodna Slovenija
26
SI02
Zahodna Slovenija
25
SK01
Bratislavský kraj
29
SK02
Západné Slovensko
33
SK03
Stredné Slovensko
26
SK04
Východné Slovensko
27
FI13
Itä-Suomi
0
FI18
Etelä-Suomi
21
FI19
Länsi-Suomi
10
FI1A
Pohjois-Suomi
3
FI20
Åland
53
SE11
Stockholm
29
SE12
Östra Mellansverige
24
SE21
Småland med öarna
28
SE22
Sydsverige
29
SE23
Västsverige
26
SE31
Norra Mellansverige
22
SE32
Mellersta Norrland
22
SE33
Övre Norrland
22
UKC1
Tees Valley and Durham
26
UKC2
Northumberland and Tyne and Wear
24
UKD1
Cumbria
18
UKD2
Cheshire
24
UKD3
Greater Manchester
21
UKD4
Lancashire
21
UKD5
Merseyside
22
UKE1
East Yorkshire and Northern Lincolnshire
48
UKE2
North Yorkshire
25
UKE3
South Yorkshire
26
UKE4
West Yorkshire
23
UKF1
Derbyshire and Nottinghamshire
26
UKF2
Leicestershire, Rutland and Northamptonshire
31
UKF3
Lincolnshire
42
UKG1
Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire
25
UKG2
Shropshire and Staffordshire
23
UKG3
West Midlands
21
UKH1
East Anglia
37
UKH2
Bedfordshire and Hertfordshire
35
UKH3
Essex
34
UKI1
Inner London
26
UKI2
Outer London
26
UKJ1
Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire
30
UKJ2
Surrey, East and West Sussex
37
UKJ3
Hampshire and Isle of Wight
31
UKJ4
Kent
33
UKK1
Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area
31
UKK2
Dorset and Somerset
29
UKK3
Cornwall and Isles of Scilly
19
UKK4
Devon
15
UKL1
West Wales and The Valleys
17
UKL2
East Wales
20
UKM2
Eastern Scotland
17
UKM3
South Western Scotland
19
UKM5
North Eastern Scotland
20
UKM6
Highlands and Islands
22
UKN0
Northern Ireland
18

2. Energy Vulnerability Index

NUTS-Code
REGION
Energy Index
BE10
Région de Bruxelles-Capitale
44
BE21
Prov. Antwerpen
50
BE22
Prov. Limburg (B)
50
BE23
Prov. Oost-Vlaanderen
50
BE24
Prov. Vlaams-Brabant
46
BE25
Prov. West-Vlaanderen
50
BE31
Prov. Brabant Wallon
46
BE32
Prov. Hainaut
48
BE33
Prov. Liège
48
BE34
Prov. Luxembourg (B)
46
BE35
Prov. Namur
45
BG31
Severozapaden
60
BG32
Severen tsentralen
68
BG33
Severoiztochen
56
BG34
Yugoiztochen
71
BG41
Yugozapaden
51
BG42
Yuzhen tsentralen
60
CZ01
Praha
45
CZ02
Střední Čechy
56
CZ03
Jihozápad
55
CZ04
Severozápad
56
CZ05
Severovýchod
53
CZ06
Jihovýchod
50
CZ07
Střední Morava
54
CZ08
Moravskoslezsko
55
DK01
Hovedstaden
6
DK02
Sjælland
6
DK03
Syddanmark
6
DK04
Midtjylland
6
DK05
Nordjylland
6
DE11
Stuttgart
46
DE12
Karlsruhe
46
DE13
Freiburg
46
DE14
Tübingen
45
DE21
Oberbayern
45
DE22
Niederbayern
46
DE23
Oberpfalz
47
DE24
Oberfranken
45
DE25
Mittelfranken
46
DE26
Unterfranken
46
DE27
Schwaben
47
DE30
Berlin
43
DE41
Brandenburg - Nordost
50
DE42
Brandenburg - Südwest
46
DE50
Bremen
46
DE60
Hamburg
45
DE71
Darmstadt
44
DE72
Gießen
46
DE73
Kassel
46
DE80
Mecklenburg-Vorpommern
46
DE91
Braunschweig
48
DE92
Hannover
46
DE93
Lüneburg
45
DE94
Weser-Ems
45
DEA1
Düsseldorf
45
DEA2
Köln
44
DEA3
Münster
46
DEA4
Detmold
46
DEA5
Arnsberg
46
DEB1
Koblenz
46
DEB2
Trier
47
DEB3
Rheinhessen-Pfalz
47
DEC0
Saarland
48
DED1
Chemnitz
47
DED2
Dresden
47
DED3
Leipzig
46
DEE0
Sachsen-Anhalt
48
DEF0
Schleswig-Holstein
45
DEG0
Thüringen
47
EE00
Eesti
55
IE01
Border, Midland and Western
61
IE02
Southern and Eastern
62
GR11
Anatoliki Makedonia, Thraki
52
GR12
Kentriki Makedonia
53
GR13
Dytiki Makedonia
54
GR14
Thessalia
51
GR21
Ipeiros
50
GR22
Ionia Nisia
47
GR23
Dytiki Ellada
50
GR24
Sterea Ellada
54
GR25
Peloponnisos
51
GR30
Attiki
48
GR41
Voreio Aigaio
47
GR42
Notio Aigaio
46
GR43
Kriti
48
ES11
Galicia
46
ES12
Principado de Asturias
45
ES13
Cantabria
45
ES21
País Vasco
45
ES22
Comunidad Foral de Navarra
47
ES23
La Rioja
45
ES24
Aragón
46
ES30
Comunidad de Madrid
42
ES41
Castilla y León
46
ES42
Castilla-La Mancha
47
ES43
Extremadura
43
ES51
Cataluña
44
ES52
Comunidad Valenciana
46
ES53
Illes Balears
42
ES61
Andalucía
43
ES62
Región de Murcia
47
ES63
Ciudad Autónoma de Ceuta
39
ES64
Ciudad Autónoma de Melilla
37
ES70
Canarias
39
FR10
Île de France
10
FR21
Champagne-Ardenne
17
FR22
Picardie
15
FR23
Haute-Normandie
16
FR24
Centre
15
FR25
Basse-Normandie
15
FR26
Bourgogne
16
FR30
Nord - Pas-de-Calais
15
FR41
Lorraine
15
FR42
Alsace
17
FR43
Franche-Comté
18
FR51
Pays de la Loire
17
FR52
Bretagne
14
FR53
Poitou-Charentes
16
FR61
Aquitaine
16
FR62
Midi-Pyrénées
14
FR63
Limousin
16
FR71
Rhône-Alpes
13
FR72
Auvergne
16
FR81
Languedoc-Roussillon
15
FR82
Provence-Alpes-Côte d'Azur
13
FR83
Corse
10
ITC1
Piemonte
50
ITC2
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
55
ITC3
Liguria
48
ITC4
Lombardia
50
ITD1
Provincia Autonoma Bolzano/Bozen
46
ITD2
Provincia Autonoma Trento
48
ITD3
Veneto
49
ITD4
Friuli-Venezia Giulia
49
ITD5
Emilia-Romagna
50
ITE1
Toscana
52
ITE2
Umbria
52
ITE3
Marche
52
ITE4
Lazio
48
ITF1
Abruzzo
55
ITF2
Molise
52
ITF3
Campania
47
ITF4
Puglia
48
ITF5
Basilicata
52
ITF6
Calabria
47
ITG1
Sicilia
48
ITG2
Sardegna
48
CY00
Κύπρος / Kıbrıs
63
LV00
Latvija
32
LT00
Lietuva
27
LU00
Luxembourg (Grand-Duché)
100
HU10
Közép-Magyarország
38
HU21
Közép-Dunántúl
41
HU22
Nyugat-Dunántúl
39
HU23
Dél-Dunántúl
38
HU31
Észak-Magyarország
39
HU32
Észak-Alföld
38
HU33
Dél-Alföld
39
MT00
Malta
56
NL11
Groningen
33
NL12
Friesland (NL)
29
NL13
Drenthe
31
NL21
Overijssel
30
NL22
Gelderland
29
NL23
Flevoland
29
NL31
Utrecht
27
NL32
Noord-Holland
27
NL33
Zuid-Holland
29
NL34
Zeeland
33
NL41
Noord-Brabant
31
NL42
Limburg (NL)
31
AT11
Burgenland (A)
45
AT12
Niederösterreich
47
AT13
Wien
41
AT21
Kärnten
46
AT22
Steiermark
46
AT31
Oberösterreich
47
AT32
Salzburg
43
AT33
Tirol
42
AT34
Vorarlberg
45
PL11
Łódzkie
54
PL12
Mazowieckie
49
PL21
Małopolskie
53
PL22
Śląskie
56
PL31
Lubelskie
53
PL32
Podkarpackie
55
PL33
Świętokrzyskie
57
PL34
Podlaskie
54
PL41
Wielkopolskie
56
PL42
Zachodniopomorskie
52
PL43
Lubuskie
57
PL51
Dolnośląskie
55
PL52
Opolskie
57
PL61
Kujawsko-Pomorskie
55
PL62
Warmińsko-Mazurskie
54
PL63
Pomorskie
54
PT11
Norte
45
PT15
Algarve
41
PT16
Centro (P)
49
PT17
Lisboa
42
PT18
Alentejo
48
PT20
Região Autónoma dos Açores
38
PT30
Região Autónoma da Madeira
38
RO11
Nord-Vest
43
RO12
Centru
43
RO21
Nord-Est
39
RO22
Sud-Est
42
RO31
Sud - Muntenia
45
RO32
Bucureşti - Ilfov
37
RO41
Sud-Vest Oltenia
43
RO42
Vest
43
SI01
Vzhodna Slovenija
40
SI02
Zahodna Slovenija
36
SK01
Bratislavský kraj
47
SK02
Západné Slovensko
56
SK03
Stredné Slovensko
52
SK04
Východné Slovensko
51
FI13
Itä-Suomi
40
FI18
Etelä-Suomi
37
FI19
Länsi-Suomi
42
FI1A
Pohjois-Suomi
42
FI20
Åland
34
SE11
Stockholm
0
SE12
Östra Mellansverige
5
SE21
Småland med öarna
9
SE22
Sydsverige
5
SE23
Västsverige
5
SE31
Norra Mellansverige
9
SE32
Mellersta Norrland
8
SE33
Övre Norrland
8
UKC1
Tees Valley and Durham
27
UKC2
Northumberland and Tyne and Wear
25
UKD1
Cumbria
31
UKD2
Cheshire
30
UKD3
Greater Manchester
26
UKD4
Lancashire
27
UKD5
Merseyside
25
UKE1
East Yorkshire and Northern Lincolnshire
31
UKE2
North Yorkshire
28
UKE3
South Yorkshire
26
UKE4
West Yorkshire
25
UKF1
Derbyshire and Nottinghamshire
27
UKF2
Leicestershire, Rutland and Northamptonshire
29
UKF3
Lincolnshire
30
UKG1
Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire
30
UKG2
Shropshire and Staffordshire
29
UKG3
West Midlands
27
UKH1
East Anglia
29
UKH2
Bedfordshire and Hertfordshire
27
UKH3
Essex
28
UKI1
Inner London
21
UKI2
Outer London
24
UKJ1
Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire
27
UKJ2
Surrey, East and West Sussex
26
UKJ3
Hampshire and Isle of Wight
27
UKJ4
Kent
27
UKK1
Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area
28
UKK2
Dorset and Somerset
28
UKK3
Cornwall and Isles of Scilly
27
UKK4
Devon
27
UKL1
West Wales and The Valleys
27
UKL2
East Wales
27
UKM2
Eastern Scotland
25
UKM3
South Western Scotland
25
UKM5
North Eastern Scotland
36
UKM6
Highlands and Islands
26
UKN0
Northern Ireland
25

3. Globalisation Vulnerability Index
NUTS-Code
Region
Globalisation Index 2020
BE10
Région de Bruxelles-Capitale
32
BE21
Prov. Antwerpen
33
BE22
Prov. Limburg (B)
54
BE23
Prov. Oost-Vlaanderen
32
BE24
Prov. Vlaams-Brabant
15
BE25
Prov. West-Vlaanderen
36
BE31
Prov. Brabant Wallon
18
BE32
Prov. Hainaut
66
BE33
Prov. Liège
47
BE34
Prov. Luxembourg (B)
53
BE35
Prov. Namur
44
BG31
Severozapaden
84
BG32
Severen tsentralen
83
BG33
Severoiztochen
86
BG34
Yugoiztochen
97
BG41
Yugozapaden
39
BG42
Yuzhen tsentralen
100
CZ01
Praha
34
CZ02
Střední Čechy
54
CZ03
Jihozápad
57
CZ04
Severozápad
76
CZ05
Severovýchod
52
CZ06
Jihovýchod
51
CZ07
Střední Morava
54
CZ08
Moravskoslezsko
62
DK01
Hovedstaden
24
DK02
Sjælland
24
DK03
Syddanmark
24
DK04
Midtjylland
24
DK05
Nordjylland
24
DE11
Stuttgart
44
DE12
Karlsruhe
42
DE13
Freiburg
54
DE14
Tübingen
40
DE21
Oberbayern
26
DE22
Niederbayern
50
DE23
Oberpfalz
34
DE24
Oberfranken
44
DE25
Mittelfranken
51
DE26
Unterfranken
34
DE27
Schwaben
36
DE30
Berlin
48
DE41
Brandenburg - Nordost
31
DE42
Brandenburg - Südwest
28
DE50
Bremen
66
DE60
Hamburg
50
DE71
Darmstadt
39
DE72
Gießen
41
DE73
Kassel
54
DE80
Mecklenburg-Vorpommern
43
DE91
Braunschweig
59
DE92
Hannover
62
DE93
Lüneburg
74
DE94
Weser-Ems
63
DEA1
Düsseldorf
50
DEA2
Köln
53
DEA3
Münster
66
DEA4
Detmold
60
DEA5
Arnsberg
65
DEB1
Koblenz
58
DEB2
Trier
51
DEB3
Rheinhessen-Pfalz
57
DEC0
Saarland
58
DED1
Chemnitz
26
DED2
Dresden
25
DED3
Leipzig
37
DEE0
Sachsen-Anhalt
43
DEF0
Schleswig-Holstein
52
DEG0
Thüringen
32
EE00
Eesti
36
IE01
Border, Midland and Western
43
IE02
Southern and Eastern
13
GR11
Anatoliki Makedonia, Thraki
78
GR12
Kentriki Makedonia
64
GR13
Dytiki Makedonia
73
GR14
Thessalia
72
GR21
Ipeiros
74
GR22
Ionia Nisia
84
GR23
Dytiki Ellada
74
GR24
Sterea Ellada
71
GR25
Peloponnisos
82
GR30
Attiki
52
GR41
Voreio Aigaio
72
GR42
Notio Aigaio
80
GR43
Kriti
74
ES11
Galicia
59
ES12
Principado de Asturias
55
ES13
Cantabria
56
ES21
País Vasco
36
ES22
Comunidad Foral de Navarra
45
ES23
La Rioja
57
ES24
Aragón
54
ES30
Comunidad de Madrid
49
ES41
Castilla y León
56
ES42
Castilla-La Mancha
77
ES43
Extremadura
74
ES51
Cataluña
59
ES52
Comunidad Valenciana
70
ES53
Illes Balears
65
ES61
Andalucía
76
ES62
Región de Murcia
77
ES63
Ciudad Autónoma de Ceuta
73
ES64
Ciudad Autónoma de Melilla
80
ES70
Canarias
74
FR10
Île de France
20
FR21
Champagne-Ardenne
57
FR22
Picardie
56
FR23
Haute-Normandie
47
FR24
Centre
59
FR25
Basse-Normandie
52
FR26
Bourgogne
57
FR30
Nord - Pas-de-Calais
51
FR41
Lorraine
48
FR42
Alsace
35
FR43
Franche-Comté
64
FR51
Pays de la Loire
53
FR52
Bretagne
33
FR53
Poitou-Charentes
50
FR61
Aquitaine
53
FR62
Midi-Pyrénées
46
FR63
Limousin
42
FR71
Rhône-Alpes
48
FR72
Auvergne
37
FR81
Languedoc-Roussillon
71
FR82
Provence-Alpes-Côte d'Azur
57
FR83
Corse
89
ITC1
Piemonte
74
ITC2
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
78
ITC3
Liguria
56
ITC4
Lombardia
65
ITD1
Provincia Autonoma Bolzano/Bozen
79
ITD2
Provincia Autonoma Trento
59
ITD3
Veneto
70
ITD4
Friuli-Venezia Giulia
74
ITD5
Emilia-Romagna
68
ITE1
Toscana
69
ITE2
Umbria
63
ITE3
Marche
70
ITE4
Lazio
64
ITF1
Abruzzo
69
ITF2
Molise
77
ITF3
Campania
90
ITF4
Puglia
93
ITF5
Basilicata
80
ITF6
Calabria
80
ITG1
Sicilia
89
ITG2
Sardegna
80
CY00
Κύπρος / Kıbrıs
48
LV00
Latvija
62
LT00
Lietuva
52
LU00
Luxembourg (Grand-Duché)
30
HU10
Közép-Magyarország
34
HU21
Közép-Dunántúl
77
HU22
Nyugat-Dunántúl
67
HU23
Dél-Dunántúl
69
HU31
Észak-Magyarország
74
HU32
Észak-Alföld
76
HU33
Dél-Alföld
65
MT00
Malta
80
NL11
Groningen
33
NL12
Friesland (NL)
50
NL13
Drenthe
50
NL21
Overijssel
43
NL22
Gelderland
48
NL23
Flevoland
46
NL31
Utrecht
27
NL32
Noord-Holland
31
NL33
Zuid-Holland
38
NL34
Zeeland
51
NL41
Noord-Brabant
43
NL42
Limburg (NL)
48
AT11
Burgenland (A)
54
AT12
Niederösterreich
35
AT13
Wien
22
AT21
Kärnten
34
AT22
Steiermark
29
AT31
Oberösterreich
35
AT32
Salzburg
35
AT33
Tirol
33
AT34
Vorarlberg
50
PL11
Łódzkie
43
PL12
Mazowieckie
38
PL21
Małopolskie
52
PL22
Śląskie
45
PL31
Lubelskie
41
PL32
Podkarpackie
48
PL33
Świętokrzyskie
45
PL34
Podlaskie
52
PL41
Wielkopolskie
50
PL42
Zachodniopomorskie
48
PL43
Lubuskie
50
PL51
Dolnośląskie
47
PL52
Opolskie
56
PL61
Kujawsko-Pomorskie
48
PL62
Warmińsko-Mazurskie
66
PL63
Pomorskie
62
PT11
Norte
99
PT15
Algarve
86
PT16
Centro (P)
88
PT17
Lisboa
79
PT18
Alentejo
88
PT20
Região Autónoma dos Açores
93
PT30
Região Autónoma da Madeira
79
RO11
Nord-Vest
82
RO12
Centru
77
RO21
Nord-Est
95
RO22
Sud-Est
97
RO31
Sud - Muntenia
94
RO32
Bucureşti - Ilfov
34
RO41
Sud-Vest Oltenia
82
RO42
Vest
84
SI01
Vzhodna Slovenija
40
SI02
Zahodna Slovenija
40
SK01
Bratislavský kraj
31
SK02
Západné Slovensko
47
SK03
Stredné Slovensko
49
SK04
Východné Slovensko
69
FI13
Itä-Suomi
23
FI18
Etelä-Suomi
20
FI19
Länsi-Suomi
19
FI1A
Pohjois-Suomi
21
FI20
Åland
56
SE11
Stockholm
9
SE12
Östra Mellansverige
19
SE21
Småland med öarna
22
SE22
Sydsverige
18
SE23
Västsverige
21
SE31
Norra Mellansverige
17
SE32
Mellersta Norrland
14
SE33
Övre Norrland
12
UKC1
Tees Valley and Durham
29
UKC2
Northumberland and Tyne and Wear
29
UKD1
Cumbria
29
UKD2
Cheshire
13
UKD3
Greater Manchester
35
UKD4
Lancashire
44
UKD5
Merseyside
60
UKE1
East Yorkshire and Northern Lincolnshire
38
UKE2
North Yorkshire
32
UKE3
South Yorkshire
42
UKE4
West Yorkshire
38
UKF1
Derbyshire and Nottinghamshire
27
UKF2
Leicestershire, Rutland and Northamptonshire
29
UKF3
Lincolnshire
32
UKG1
Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire
16
UKG2
Shropshire and Staffordshire
36
UKG3
West Midlands
38
UKH1
East Anglia
22
UKH2
Bedfordshire and Hertfordshire
10
UKH3
Essex
28
UKI1
Inner London
9
UKI2
Outer London
16
UKJ1
Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire
0
UKJ2
Surrey, East and West Sussex
5
UKJ3
Hampshire and Isle of Wight
22
UKJ4
Kent
38
UKK1
Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area
9
UKK2
Dorset and Somerset
26
UKK3
Cornwall and Isles of Scilly
41
UKK4
Devon
32
UKL1
West Wales and The Valleys
61
UKL2
East Wales
35
UKM2
Eastern Scotland
9
UKM3
South Western Scotland
30
UKM5
North Eastern Scotland
18
UKM6
Highlands and Islands
27
UKN0
Northern Ireland
54

4. Demography Change Vulnerability Index
NUTS-Code
Region
Demography Index
BE10
Région de Bruxelles-Capitale
21
BE21
Prov. Antwerpen
37
BE22
Prov. Limburg (B)
35
BE23
Prov. Oost-Vlaanderen
36
BE24
Prov. Vlaams-Brabant
36
BE25
Prov. West-Vlaanderen
52
BE31
Prov. Brabant Wallon
38
BE32
Prov. Hainaut
34
BE33
Prov. Liège
35
BE34
Prov. Luxembourg (B)
28
BE35
Prov. Namur
34
BG31
Severozapaden
100
BG32
Severen tsentralen
70
BG33
Severoiztochen
52
BG34
Yugoiztochen
54
BG41
Yugozapaden
35
BG42
Yuzhen tsentralen
58
CZ01
Praha
38
CZ02
Střední Čechy
34
CZ03
Jihozápad
37
CZ04
Severozápad
36
CZ05
Severovýchod
39
CZ06
Jihovýchod
38
CZ07
Střední Morava
37
CZ08
Moravskoslezsko
36
DK01
Hovedstaden
34
DK02
Sjælland
34
DK03
Syddanmark
34
DK04
Midtjylland
34
DK05
Nordjylland
34
DE11
Stuttgart
34
DE12
Karlsruhe
34
DE13
Freiburg
33
DE14
Tübingen
33
DE21
Oberbayern
32
DE22
Niederbayern
32
DE23
Oberpfalz
30
DE24
Oberfranken
44
DE25
Mittelfranken
36
DE26
Unterfranken
35
DE27
Schwaben
35
DE30
Berlin
31
DE41
Brandenburg - Nordost
54
DE42
Brandenburg - Südwest
56
DE50
Bremen
34
DE60
Hamburg
22
DE71
Darmstadt
36
DE72
Gießen
35
DE73
Kassel
49
DE80
Mecklenburg-Vorpommern
67
DE91
Braunschweig
29
DE92
Hannover
40
DE93
Lüneburg
42
DE94
Weser-Ems
34
DEA1
Düsseldorf
43
DEA2
Köln
32
DEA3
Münster
34
DEA4
Detmold
36
DEA5
Arnsberg
43
DEB1
Koblenz
41
DEB2
Trier
36
DEB3
Rheinhessen-Pfalz
37
DEC0
Saarland
47
DED1
Chemnitz
95
DED2
Dresden
73
DED3
Leipzig
58
DEE0
Sachsen-Anhalt
85
DEF0
Schleswig-Holstein
43
DEG0
Thüringen
72
EE00
Eesti
42
IE01
Border, Midland and Western
29
IE02
Southern and Eastern
16
GR11
Anatoliki Makedonia, Thraki
38
GR12
Kentriki Makedonia
34
GR13
Dytiki Makedonia
36
GR14
Thessalia
40
GR21
Ipeiros
26
GR22
Ionia Nisia
33
GR23
Dytiki Ellada
23
GR24
Sterea Ellada
16
GR25
Peloponnisos
21
GR30
Attiki
43
GR41
Voreio Aigaio
55
GR42
Notio Aigaio
20
GR43
Kriti
25
ES11
Galicia
54
ES12
Principado de Asturias
60
ES13
Cantabria
37
ES21
País Vasco
45
ES22
Comunidad Foral de Navarra
35
ES23
La Rioja
33
ES24
Aragón
39
ES30
Comunidad de Madrid
23
ES41
Castilla y León
57
ES42
Castilla-La Mancha
30
ES43
Extremadura
33
ES51
Cataluña
30
ES52
Comunidad Valenciana
23
ES53
Illes Balears
18
ES61
Andalucía
20
ES62
Región de Murcia
17
ES63
Ciudad Autónoma de Ceuta
24
ES64
Ciudad Autónoma de Melilla
17
ES70
Canarias
10
FR10
Île de France
23
FR21
Champagne-Ardenne
46
FR22
Picardie
36
FR23
Haute-Normandie
38
FR24
Centre
49
FR25
Basse-Normandie
49
FR26
Bourgogne
53
FR30
Nord - Pas-de-Calais
31
FR41
Lorraine
37
FR42
Alsace
27
FR43
Franche-Comté
43
FR51
Pays de la Loire
45
FR52
Bretagne
47
FR53
Poitou-Charentes
54
FR61
Aquitaine
48
FR62
Midi-Pyrénées
43
FR63
Limousin
59
FR71
Rhône-Alpes
37
FR72
Auvergne
54
FR81
Languedoc-Roussillon
46
FR82
Provence-Alpes-Côte d'Azur
46
FR83
Corse
46
ITC1
Piemonte
57
ITC2
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
40
ITC3
Liguria
75
ITC4
Lombardia
40
ITD1
Provincia Autonoma Bolzano/Bozen
31
ITD2
Provincia Autonoma Trento
38
ITD3
Veneto
39
ITD4
Friuli-Venezia Giulia
51
ITD5
Emilia-Romagna
45
ITE1
Toscana
50
ITE2
Umbria
49
ITE3
Marche
44
ITE4
Lazio
40
ITF1
Abruzzo
42
ITF2
Molise
48
ITF3
Campania
30
ITF4
Puglia
40
ITF5
Basilicata
48
ITF6
Calabria
45
ITG1
Sicilia
39
ITG2
Sardegna
40
CY00
Κύπρος / Kıbrıs
19
LV00
Latvija
42
LT00
Lietuva
32
LU00
Luxembourg (Grand-Duché)
20
HU10
Közép-Magyarország
33
HU21
Közép-Dunántúl
34
HU22
Nyugat-Dunántúl
33
HU23
Dél-Dunántúl
44
HU31
Észak-Magyarország
47
HU32
Észak-Alföld
35
HU33
Dél-Alföld
46
MT00
Malta
31
NL11
Groningen
24
NL12
Friesland (NL)
36
NL13
Drenthe
43
NL21
Overijssel
30
NL22
Gelderland
32
NL23
Flevoland
13
NL31
Utrecht
21
NL32
Noord-Holland
23
NL33
Zuid-Holland
27
NL34
Zeeland
47
NL41
Noord-Brabant
33
NL42
Limburg (NL)
52
AT11
Burgenland (A)
39
AT12
Niederösterreich
36
AT13
Wien
19
AT21
Kärnten
42
AT22
Steiermark
30
AT31
Oberösterreich
28
AT32
Salzburg
28
AT33
Tirol
25
AT34
Vorarlberg
25
PL11
Łódzkie
37
PL12
Mazowieckie
21
PL21
Małopolskie
10
PL22
Śląskie
49
PL31
Lubelskie
28
PL32
Podkarpackie
44
PL33
Świętokrzyskie
26
PL34
Podlaskie
25
PL41
Wielkopolskie
17
PL42
Zachodniopomorskie
32
PL43
Lubuskie
17
PL51
Dolnośląskie
33
PL52
Opolskie
68
PL61
Kujawsko-Pomorskie
23
PL62
Warmińsko-Mazurskie
20
PL63
Pomorskie
22
PT11
Norte
25
PT15
Algarve
40
PT16
Centro (P)
39
PT17
Lisboa
40
PT18
Alentejo
44
PT20
Região Autónoma dos Açores
14
PT30
Região Autónoma da Madeira
14
RO11
Nord-Vest
12
RO12
Centru
38
RO21
Nord-Est
17
RO22
Sud-Est
28
RO31
Sud - Muntenia
33
RO32
Bucureşti - Ilfov
26
RO41
Sud-Vest Oltenia
33
RO42
Vest
42
SI01
Vzhodna Slovenija
29
SI02
Zahodna Slovenija
29
SK01
Bratislavský kraj
19
SK02
Západné Slovensko
20
SK03
Stredné Slovensko
15
SK04
Východné Slovensko
9
FI13
Itä-Suomi
75
FI18
Etelä-Suomi
40
FI19
Länsi-Suomi
52
FI1A
Pohjois-Suomi
47
FI20
Åland
48
SE11
Stockholm
28
SE12
Östra Mellansverige
48
SE21
Småland med öarna
52
SE22
Sydsverige
43
SE23
Västsverige
40
SE31
Norra Mellansverige
59
SE32
Mellersta Norrland
61
SE33
Övre Norrland
49
UKC1
Tees Valley and Durham
37
UKC2
Northumberland and Tyne and Wear
37
UKD1
Cumbria
34
UKD2
Cheshire
34
UKD3
Greater Manchester
34
UKD4
Lancashire
34
UKD5
Merseyside
34
UKE1
East Yorkshire and Northern Lincolnshire
33
UKE2
North Yorkshire
33
UKE3
South Yorkshire
33
UKE4
West Yorkshire
33
UKF1
Derbyshire and Nottinghamshire
39
UKF2
Leicestershire, Rutland and Northamptonshire
39
UKF3
Lincolnshire
39
UKG1
Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire
38
UKG2
Shropshire and Staffordshire
38
UKG3
West Midlands
38
UKH1
East Anglia
41
UKH2
Bedfordshire and Hertfordshire
41
UKH3
Essex
41
UKI1
Inner London
0
UKI2
Outer London
0
UKJ1
Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire
37
UKJ2
Surrey, East and West Sussex
37
UKJ3
Hampshire and Isle of Wight
37
UKJ4
Kent
37
UKK1
Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area
48
UKK2
Dorset and Somerset
48
UKK3
Cornwall and Isles of Scilly
48
UKK4
Devon
48
UKL1
West Wales and The Valleys
44
UKL2
East Wales
44
UKM2
Eastern Scotland
36
UKM3
South Western Scotland
36
UKM5
North Eastern Scotland
36
UKM6
Highlands and Islands
36
UKN0
Northern Ireland
29

5. Multiple Challenges Vulnerability Index
NUTS-Code
Region
Average index 0-100
BE10
Région de Bruxelles-Capitale
25
BE21
Prov. Antwerpen
37
BE22
Prov. Limburg (B)
40
BE23
Prov. Oost-Vlaanderen
38
BE24
Prov. Vlaams-Brabant
27
BE25
Prov. West-Vlaanderen
44
BE31
Prov. Brabant Wallon
27
BE32
Prov. Hainaut
45
BE33
Prov. Liège
37
BE34
Prov. Luxembourg (B)
36
BE35
Prov. Namur
34
BG31
Severozapaden
100
BG32
Severen tsentralen
90
BG33
Severoiztochen
82
BG34
Yugoiztochen
91
BG41
Yugozapaden
46
BG42
Yuzhen tsentralen
88
CZ01
Praha
33
CZ02
Střední Čechy
45
CZ03
Jihozápad
48
CZ04
Severozápad
55
CZ05
Severovýchod
45
CZ06
Jihovýchod
44
CZ07
Střední Morava
47
CZ08
Moravskoslezsko
50
DK01
Hovedstaden
14
DK02
Sjælland
15
DK03
Syddanmark
14
DK04
Midtjylland
14
DK05
Nordjylland
14
DE11
Stuttgart
36
DE12
Karlsruhe
35
DE13
Freiburg
39
DE14
Tübingen
33
DE21
Oberbayern
27
DE22
Niederbayern
37
DE23
Oberpfalz
30
DE24
Oberfranken
40
DE25
Mittelfranken
39
DE26
Unterfranken
33
DE27
Schwaben
33
DE30
Berlin
34
DE41
Brandenburg - Nordost
45
DE42
Brandenburg - Südwest
40
DE50
Bremen
48
DE60
Hamburg
39
DE71
Darmstadt
33
DE72
Gießen
34
DE73
Kassel
44
DE80
Mecklenburg-Vorpommern
51
DE91
Braunschweig
40
DE92
Hannover
45
DE93
Lüneburg
54
DE94
Weser-Ems
47
DEA1
Düsseldorf
41
DEA2
Köln
37
DEA3
Münster
43
DEA4
Detmold
42
DEA5
Arnsberg
47
DEB1
Koblenz
44
DEB2
Trier
37
DEB3
Rheinhessen-Pfalz
42
DEC0
Saarland
46
DED1
Chemnitz
53
DED2
Dresden
45
DED3
Leipzig
44
DEE0
Sachsen-Anhalt
59
DEF0
Schleswig-Holstein
45
DEG0
Thüringen
48
EE00
Eesti
40
IE01
Border, Midland and Western
37
IE02
Southern and Eastern
21
GR11
Anatoliki Makedonia, Thraki
71
GR12
Kentriki Makedonia
62
GR13
Dytiki Makedonia
64
GR14
Thessalia
72
GR21
Ipeiros
63
GR22
Ionia Nisia
78
GR23
Dytiki Ellada
65
GR24
Sterea Ellada
63
GR25
Peloponnisos
67
GR30
Attiki
54
GR41
Voreio Aigaio
75
GR42
Notio Aigaio
73
GR43
Kriti
69
ES11
Galicia
63
ES12
Principado de Asturias
55
ES13
Cantabria
49
ES21
País Vasco
36
ES22
Comunidad Foral de Navarra
45
ES23
La Rioja
49
ES24
Aragón
55
ES30
Comunidad de Madrid
47
ES41
Castilla y León
64
ES42
Castilla-La Mancha
72
ES43
Extremadura
71
ES51
Cataluña
49
ES52
Comunidad Valenciana
63
ES53
Illes Balears
56
ES61
Andalucía
66
ES62
Región de Murcia
64
ES63
Ciudad Autónoma de Ceuta
45
ES64
Ciudad Autónoma de Melilla
42
ES70
Canarias
40
FR10
Île de France
10
FR21
Champagne-Ardenne
32
FR22
Picardie
31
FR23
Haute-Normandie
30
FR24
Centre
38
FR25
Basse-Normandie
36
FR26
Bourgogne
37
FR30
Nord - Pas-de-Calais
28
FR41
Lorraine
28
FR42
Alsace
23
FR43
Franche-Comté
36
FR51
Pays de la Loire
38
FR52
Bretagne
28
FR53
Poitou-Charentes
38
FR61
Aquitaine
40
FR62
Midi-Pyrénées
33
FR63
Limousin
32
FR71
Rhône-Alpes
26
FR72
Auvergne
28
FR81
Languedoc-Roussillon
47
FR82
Provence-Alpes-Côte d'Azur
39
FR83
Corse
53
ITC1
Piemonte
62
ITC2
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
62
ITC3
Liguria
64
ITC4
Lombardia
52
ITD1
Provincia Autonoma Bolzano/Bozen
53
ITD2
Provincia Autonoma Trento
46
ITD3
Veneto
55
ITD4
Friuli-Venezia Giulia
59
ITD5
Emilia-Romagna
60
ITE1
Toscana
61
ITE2
Umbria
58
ITE3
Marche
60
ITE4
Lazio
54
ITF1
Abruzzo
59
ITF2
Molise
64
ITF3
Campania
62
ITF4
Puglia
69
ITF5
Basilicata
68
ITF6
Calabria
65
ITG1
Sicilia
69
ITG2
Sardegna
66
CY00
Κύπρος / Kıbrıs
52
LV00
Latvija
41
LT00
Lietuva
30
LU00
Luxembourg (Grand-Duché)
46
HU10
Közép-Magyarország
34
HU21
Közép-Dunántúl
53
HU22
Nyugat-Dunántúl
48
HU23
Dél-Dunántúl
55
HU31
Észak-Magyarország
56
HU32
Észak-Alföld
55
HU33
Dél-Alföld
54
MT00
Malta
64
NL11
Groningen
37
NL12
Friesland (NL)
46
NL13
Drenthe
37
NL21
Overijssel
34
NL22
Gelderland
30
NL23
Flevoland
36
NL31
Utrecht
36
NL32
Noord-Holland
33
NL33
Zuid-Holland
39
NL34
Zeeland
53
NL41
Noord-Brabant
33
NL42
Limburg (NL)
35
AT11
Burgenland (A)
45
AT12
Niederösterreich
35
AT13
Wien
20
AT21
Kärnten
34
AT22
Steiermark
29
AT31
Oberösterreich
31
AT32
Salzburg
26
AT33
Tirol
30
AT34
Vorarlberg
34
PL11
Łódzkie
42
PL12
Mazowieckie
34
PL21
Małopolskie
34
PL22
Śląskie
46
PL31
Lubelskie
38
PL32
Podkarpackie
46
PL33
Świętokrzyskie
39
PL34
Podlaskie
42
PL41
Wielkopolskie
38
PL42
Zachodniopomorskie
45
PL43
Lubuskie
43
PL51
Dolnośląskie
43
PL52
Opolskie
61
PL61
Kujawsko-Pomorskie
39
PL62
Warmińsko-Mazurskie
46
PL63
Pomorskie
46
PT11
Norte
61
PT15
Algarve
83
PT16
Centro (P)
69
PT17
Lisboa
65
PT18
Alentejo
80
PT20
Região Autónoma dos Açores
53
PT30
Região Autónoma da Madeira
43
RO11
Nord-Vest
45
RO12
Centru
52
RO21
Nord-Est
52
RO22
Sud-Est
67
RO31
Sud - Muntenia
67
RO32
Bucureşti - Ilfov
31
RO41
Sud-Vest Oltenia
56
RO42
Vest
60
SI01
Vzhodna Slovenija
31
SI02
Zahodna Slovenija
29
SK01
Bratislavský kraj
28
SK02
Západné Slovensko
39
SK03
Stredné Slovensko
34
SK04
Východné Slovensko
39
FI13
Itä-Suomi
32
FI18
Etelä-Suomi
25
FI19
Länsi-Suomi
26
FI1A
Pohjois-Suomi
23
FI20
Åland
53
SE11
Stockholm
4
SE12
Östra Mellansverige
16
SE21
Småland med öarna
22
SE22
Sydsverige
16
SE23
Västsverige
15
SE31
Norra Mellansverige
20
SE32
Mellersta Norrland
19
SE33
Övre Norrland
14
UKC1
Tees Valley and Durham
25
UKC2
Northumberland and Tyne and Wear
23
UKD1
Cumbria
22
UKD2
Cheshire
18
UKD3
Greater Manchester
24
UKD4
Lancashire
28
UKD5
Merseyside
34
UKE1
East Yorkshire and Northern Lincolnshire
37
UKE2
North Yorkshire
25
UKE3
South Yorkshire
28
UKE4
West Yorkshire
25
UKF1
Derbyshire and Nottinghamshire
25
UKF2
Leicestershire, Rutland and Northamptonshire
29
UKF3
Lincolnshire
34
UKG1
Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire
21
UKG2
Shropshire and Staffordshire
28
UKG3
West Midlands
27
UKH1
East Anglia
29
UKH2
Bedfordshire and Hertfordshire
23
UKH3
Essex
30
UKI1
Inner London
0
UKI2
Outer London
4
UKJ1
Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire
15
UKJ2
Surrey, East and West Sussex
20
UKJ3
Hampshire and Isle of Wight
24
UKJ4
Kent
31
UKK1
Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area
24
UKK2
Dorset and Somerset
30
UKK3
Cornwall and Isles of Scilly
31
UKK4
Devon
26
UKL1
West Wales and The Valleys
36
UKL2
East Wales
28
UKM2
Eastern Scotland
12
UKM3
South Western Scotland
21
UKM5
North Eastern Scotland
21
UKM6
Highlands and Islands
22
UKN0
Northern Ireland
28


Side Bar