Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1886

Brussel, 4 december 2008

Commissie kent meer rechten toe aan autobus- en scheepspassagiers

De Commissie heeft vandaag twee wetgevingsvoorstellen aangenomen betreffende de rechten van autobus-, touringcar- en scheepspassagiers op zowel binnenlandse als internationale routes. Passagiers krijgen onder meer recht op informatie voor en tijdens de reis, opvang en compensatie bij onderbreking van de reis, maatregelen in geval van vertraging en specifieke bijstand voor personen met beperkte mobiliteit. Zoals in de luchtvaart en het spoorvervoer moeten onafhankelijke instanties worden opgericht voor de beslechting van geschillen.

De EU kan zich niet veroorloven passagiers verschillend te behandelen naargelang de vervoerswijzen waarvan zij gebruik maken. Dankzij deze twee nieuwe verordeningen zijn voor alle vervoerswijze passagiersrechten vastgesteld. “Wetende dat ze steeds dezelfde bescherming genieten, kunnen passagiers in alle vrijheid voor een bepaalde vervoerswijze kiezen”, stelt Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en bevoegd voor vervoer.

Rechten van personen met beperkte mobiliteit

Gehandicapten en passagiers met beperkte mobiliteit maken vaak geen gebruik van autobus-, touringcar- of scheepsvervoer omdat de bussen en schepen niet toegankelijk zijn en hen niet de nodige bijstand wordt geboden.

Om dit probleem aan te pakken voorzien de verordeningen in een verbod op elke discriminatie op grond van handicap of mobiliteitsbeperking bij de boeking van een reis of bij het instappen of inschepen. Er wordt kosteloos bijstand verleend op voorwaarde dat de passagier vooraf meldt dat hij bijstand nodig heeft en zich op een vooraf bepaald tijdstip voor de geplande vertrektijd in de haven of de terminal aanmeldt. Personeel van vervoersbedrijven en terminals of havens moet goed op de hoogte zijn van de bepalingen inzake de bijstand aan gehandicapten.

Compensatie en opvang van passagiers bij onderbreking van de reis

Het voorstel bepaalt dat vervoersondernemingen bij onderbreking of annulering van de reis aan passagiers degelijke informatie, passende bijstand en een redelijk vervoersalternatief moeten bieden.

Wanneer ondernemingen deze eisen naast zich neerleggen, hebben passagiers recht op een compensatie, die wordt berekend op basis van de ticketprijs.

Aansprakelijkheid in geval van overlijden of letsel van passagiers

Het voorstel regelt de aansprakelijkheid van ondernemingen ten aanzien van hun passagiers en hun bagage. De aan passagiers toegekende vergoedingen worden in de hele Unie gelijkgeschakeld en de regels inzake aansprakelijkheid worden geharmoniseerd.

In bepaalde gevallen zullen ondernemingen bij een ongeval verplicht zijn de schade tot een bepaald bedrag te vergoeden. Passagiers die het slachtoffer zijn van een ongeval hebben recht op voorschotten om het hoofd te bieden aan de economische problemen waarmee zij en hun familie door het overlijden of letsel worden geconfronteerd.

Behandeling van klachten en verhaalmiddelen

De openstelling van de markt heeft niet geleid tot de verwachte verbetering van de dienstverlening, met een betere handhaving van passagiersrechten, klantvriendelijke procedures voor de beslechting van geschillen en verhaalmiddelen voor alle passagiers tegen vervoersondernemingen.

Door het gebrek aan gemeenschappelijke procedures bevinden passagiers zich in een zwakke positie en worden zij geconfronteerd met verschillende termijnen en procedures.

De EU-lidstaten dienen handhavingsinstanties op te zetten om toe te zien op de tenuitvoerlegging van deze verordening op hun grondgebied. Wanneer een bus- of scheepspassagier van oordeel is dat een aantal van deze rechten niet zijn geëerbiedigd, kan hij een klacht indienen bij de betrokken onderneming. Indien hij geen bevredigend antwoord ontvangt, kan hij klacht neerleggen bij de door de lidstaat aangestelde nationale handhavingsinstantie.

Meer informatie:

http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/index_en.htm


Side Bar