Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1875

Bryssel den 3 december 2008

En rättvis och human behandling av asylsökande – kommissionen föreslår ändringar i det gemensamma europeiska asylsystemet

Europeiska kommissionen har idag antagit ändringsförslag till tre viktiga rättsakter inom asylområdet: direktivet om mottagningsvillkor för asylsökande, Dublinförordningen, som reglerar vilken medlemsstat som ska pröva en asylansökan, samt Eurodacförordningen, som innehåller bestämmelser om databasen för fingeravtryck från asylsökande och tjänar som stöd för tillämpningen av Dublinförordningen. Detta är kommissionens första konkreta förslag för att genomföra den strategiska planen för asylpolitiken[1] och pakten om invandring och asyl. Målet är att garantera att alla asylsökande behandlas rättvist och likvärdigt oavsett var i EU de söker asyl, samtidigt som asylsystemet inom EU effektiviseras.

Kommissionens vice ordförande Jacques Barrot, som ansvarar för frågor som rör frihet, säkerhet och rättvisa, gjorde följande uttalande: ”Vårt mål är att sätta de asylsökande i centrum, och verka för en rättvis och human behandling. Vi måste ha ambitiösa normer för asylskyddet, mer likvärdiga villkor och ett effektivare system”. Han betonade också följande: ”Genom att ändra direktivet om mottagningsvillkoren kommer vi att förbättra levnadsförhållandena för de asylsökande. Vi ser också till att personer bara får tas i förvar i ett begränsat antal väl motiverade fall, och att underåriga personer aldrig tas i förvar, samtidigt som vi bättre tillgodoser behoven hos särskilt utsatta personer, t.ex. tortyroffer. Målet med att ändra Dublinförordningen och Eurodacförordningen är att se till att det europeiska asylsystemet blir effektivare och mer rättvist. Som ett första steg i arbetet för intern solidaritet har vi också föreslagit en mekanism för att tillfälligt avbryta överföringar enligt Dublinsystemet när det finns en risk för att särskilt utsatta medlemsstaters asylsystem blir överbelastade.”

Direktivet om mottagningsvillkor

Förslaget har särskilt till syfte att

 • garantera att personer bara tas i förvar i särskilda undantagsfall och genom särskilda bestämmelser förebygga att sådant sker godtyckligt, att barn inte tas i förvar så länge som det inte är för deras eget bästa och att underåriga utan medföljande vuxen aldrig tas i förvar,
 • se till att medlemsstaterna har rutiner för att tidigt i asylförfarandet identifiera personer med särskilda behov och garantera att dessa personer får lämplig behandling,
 • underlätta de sökandes tillträde till arbetsmarknaden och se till att detta tillträde inte i praktiken hindras av andra former av restriktioner i medlemsstaterna.

Dublinförordningen

Genom förslaget

 • införs en mekanism för att under vissa omständigheter tillfälligt avbryta överföringar enligt Dublinsystemet för att förebygga att särskilt utsatta medlemsstaters asylsystem blir överbelastade,
 • se till att asylsökande inte sänds till medlemsstater som inte kan erbjuda dem ett adekvat skydd, i synnerhet i fråga om mottagningsvillkor och tillgång till asylförfarandet,
 • klargörs omständigheterna och villkoren för att tillämpa vissa regler, t.ex. reglerna om att medlemsstater på eget initiativ får ta ansvar för enskilda asylsökande av humanitära eller ömmande orsaker,
 • införs ytterligare garantier för rätten att överklaga ett beslut om överföring, så att tillgången till effektiva rättsmedel säkras,
 • underlättas familjeåterförening, i synnerhet återförening av en sökande med familjemedlemmar där det föreligger ett beroendeförhållade eller med personer som beviljats subsidiärt skydd,
 • införs tydligare regler för underåriga utan medföljande vuxen, för att bättre ta tillvara deras intressen.

Eurodacförordningen

Genom förslaget

 • införs regler för att garantera att medlemsstaterna överför uppgifter om fingeravtryck till Eurodacs centrala enhet så snabbt som avses, så att det går att fastställa korrekt vilken medlemsstat som ska vara ansvarig för det enskilda asylärendet,
 • fastställs tekniska bestämmelser för raderingen av uppgifter, för att garantera att uppgifter verkligen tas bort från databasen när de inte längre behövs för det ändamål för vilket de samlades in, och för att förbättra kommissionens möjlighet att kontrollera att principerna om uppgiftsskydd efterlevs,
 • klargörs bestämmelserna för en effektiv övervakning från kommissionens och Europeiska datatillsynsmannens sida i fråga om de nationella myndigheternas tillgång till Eurodacuppgifter.

För ytterligare information om de tre förslagen, se motsvarande Memo/08/758, Memo/08/759, Memo/08/760


[1] KOM(2008) 360


Side Bar