Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1875

Bruselj, 3. decembra 2008

Človeški in pravični postopki za prosilce za azil: Komisija EU predlaga spremembo skupnega evropskega azilnega sistema

Evropska komisija je danes sprejela predloge za spremembo treh obstoječih zakonodajnih instrumentov skupnega evropskega azilnega sistema: direktivo o pogojih za sprejem za prosilce za azil, dublinsko uredbo, ki določa državo članico, odgovorno za obravnavo prošnje za azil, in uredbo Eurodac o zbirki podatkov, ki vsebuje prstne odtise prosilcev za azil in podpira delovanje dublinske uredbe. Te spremembe so prvi konkretni predlogi, ki jih je Komisija predložila za izvajanje Načrta politike azila[1] ter Pakta o priseljevanju in azilu. Z njimi želi zagotoviti, da so vsi prosilci za azil obravnavani pravično in enako, kjer koli v EU že zaprosijo za azil, ter spodbuditi učinkovitost azilnega sistema EU.

Jacques Barrot, podpredsednik Komisije in komisar, pristojen za pravosodje, svobodo in varnost, je dejal: „Naš namen je, da prosilcem za azil zagotovimo človeške in pravične postopke. Treba je zagotoviti višje standarde zaščite, enotnejšo raven delovanja in večjo učinkovitost sistema.“ Pristavil je:„S spremembo direktive o pogojih za sprejem se bodo izboljšali življenjski pogoji prosilcev za azil, njihovo pridržanje bo temeljilo na omejenih in upravičenih razlogih ter bo prepovedano za mladoletnike, ustrezno pa se bodo obravnavale tudi potrebe ranljivih oseb, kot so žrtve mučenja. S spremembo dublinske uredbe in uredbe Eurodac želim zagotoviti večjo učinkovitost in pravičnost evropskega azilnega sistema. Kot prvi znak notranje solidarnosti sem predlagal vzpostavitev mehanizma za odložitev predaj na podlagi dublinske uredbe, s čimer bi se preprečilo, da države članice, ki se srečujejo s posebnimi pritiski na svoje azilne sisteme, ne bi bile preobremenjene.“

Direktiva o pogojih za sprejem

S predlogom želimo predvsem:

 • zagotoviti, da se pridržanje uporablja samo v izjemnih primerih, poskrbeti za pravna varovala, ki bi preprečila samovoljnost pridržanja, in zagotoviti, da se otrok ne pridrži, razen če ni to v njihovi koristi, za mladoletnike brez spremstva pa se pridržanje nikoli ne uporablja,
 • zagotoviti, da se na nacionalni ravni vzpostavijo mehanizmi za določitev oseb s posebnimi potrebami že na začetku azilnega postopka, tako da se poskrbi za njihovo ustrezno obravnavo,
 • olajšati dostop do trga dela in zagotoviti, da nadaljnje omejitve, ki jih uporabljajo države članice, ne ovirajo dejanskega dostopa do zaposlitve.

Dublinska uredba

Predlog:

 • vzpostavlja mehanizem odložitve predaj na podlagi dublinske uredbe v omejenih okoliščinah, s čimer bi se preprečilo, da države članice, ki se srečujejo s posebnimi pritiski na svoje azilne sisteme, ne bi bile nadalje preobremenjene zaradi teh predaj,
 • zagotavlja, da se prosilci za azil ne napotijo v države članice, ki jim ne morejo zagotoviti ustreznega standarda zaščite, zlasti glede pogojev sprejema ter dostopa do azilnega postopka,
 • pojasnjuje okoliščine in postopke za uporabo določenih pravil, kot so tista, ki državam članicam omogočajo, da prevzamejo odgovornost za prosilca za azil iz humanitarnih in dobrodelnih razlogov,
 • uvaja dodatna jamstva glede pravice do pritožbe na odločitev o predaji, da bi se zagotovila učinkovita pravica do pravnega sredstva,
 • olajšuje uveljavljanje pravice do ponovne združitve družine, zlasti kar zadeva združitev prosilca s sorodniki, ki so med seboj odvisni, ter z upravičenci do subsidiarne zaščite,
 • bolje opredeljuje pravila, ki se uporabljajo za mladoletnike brez spremstva, da se zagotovi njihova največja korist.

Uredba Eurodac

Predlog:

 • vzpostavlja pravila za zagotovitev resnično hitrega prenosa prstnih odtisov v centralno enoto sistema EURODAC, s čimer bi se zagotovilo, da se pravilno določijo države članice, ki so v skladu z dublinsko uredbo odgovorne za obravnavo prošnje,
 • vzpostavlja tehnična pravila za zagotovitev, da države članice izbrišejo podatke, ki niso več potrebni za namen, zaradi katerega so bili zbrani, ter za zagotovitev, da lahko Komisija bolje nadzira spoštovanje načel varstva podatkov,
 • pojasnjuje določbe, ki zagotavljajo, da Komisija in evropski nadzornik za varstvo podatkov učinkovito spremljata dostop nacionalni organov do podatkov v sistemu EURODAC.

Za dodatne informacije v zvezi s temi tremi predlogi glej zadevne Memo/08/758, Memo/08/759, Memo/08/760


[1] COM(2008) 360.


Side Bar