Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1875

V Bruseli 3. decembra 2008

Ľudský a spravodlivý prístup k žiadateľom o azyl: Európska komisia navrhuje zmeniť spoločný európsky azylový systém

Európska komisia dnes prijala návrhy na zmenu troch existujúcich legislatívnych nástrojov spoločného európskeho azylového systému: smernice o podmienkach prijímania žiadateľov o azyl, dublinského nariadenia, ktorým sa určuje členský štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl, a nariadenia Eurodac, databázy, ktorá obsahuje odtlačky prstov žiadateľov o azyl a uľahčuje vykonávanie dublinského nariadenia. Tieto zmeny patria medzi prvé konkrétne návrhy, ktoré Komisia predložila s cieľom realizovať Plán politiky v oblasti azylu[1] a Pakt o prisťahovalectve a azyle. Ich cieľom je zabezpečiť, aby sa ku všetkým žiadateľom o azyl v Európskej únii, pristupovalo rovnako a spravodlivo, a aby sa zlepšila efektivita azylového systému EÚ.

Podpredseda Komisie Jacques Barrot, komisár zodpovedný za slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť, uviedol: „Naším cieľom je dosiahnuť, aby sa so žiadateľmi o azyl zaobchádzalo ľudsky a spravodlivo. Musíme zabezpečiť, aby systém poskytoval vyššiu úroveň ochrany, garantoval spravodlivejšie podmienky a bol efektívnejší.“ Ďalej uviedol: „Zmenou a doplnením smernice o podmienkach prijímania zlepšíme životné podmienky žiadateľov o azyl, obmedzíme ich zadržanie na vymedzené a odôvodnené prípady, zakážeme ho v prípade neplnoletých osôb a budeme náležite riešiť potreby zraniteľných osôb, akými sú napríklad obete mučenia. Zmenou a doplnením dublinského nariadenia a nariadenia Eurodac chcem zabezpečiť lepšiu efektivitu a spravodlivosť európskeho azylového systému. Nakoniec, na znak vnútornej solidarity som ako prvú zmenu navrhol zavedenie mechanizmu, ktorým sa pozastaví odovzdávanie osôb podľa dublinského nariadenia, aby členské štáty, ktoré musia čeliť významným tlakom na ich azylové systémy, neboli ešte viac preťažené.“

Smernica o podmienkach prijímania

Cieľom návrhu je predovšetkým:

 • zabezpečiť, že osoby budú zadržiavané len vo výnimočných prípadoch, a stanoviť právne záruky, ktorými sa zaistí, že k zadržaniu nebude dochádzať svojvoľne a že deti budú zadržiavané len v prípadoch, keď to bude v ich vlastnom záujme (maloletí bez sprievodu nebudú zadržiavaní vôbec),
 • zabezpečiť, že mechanizmy, ktoré sú zavedené na národnej úrovni, sú schopné rýchlo identifikovať v azylovom postupe osoby s osobitnými potrebami a zaistiť im vhodné zaobchádzanie,
 • uľahčiť prístup na trh práce a zabezpečiť, že ďalšie obmedzenia uplatňované členskými štátmi nebránia skutočnému prístupu k zamestnaniu.

Dublinské nariadenie

Návrh:

 • obsahuje zavedenie mechanizmu, ktorým sa pozastaví odovzdávanie osôb podľa dublinského nariadenia, aby členské štáty, ktoré musia čeliť významným tlakom na ich azylové systémy, neboli ešte viac preťažené,
 • zabezpečí, aby žiadatelia o azyl neboli posielaní do členských štátov, ktoré im nemôžu poskytnúť dostatočnú úroveň ochrany, najmä pokiaľ ide o podmienky prijímania a prístup k azylovému postupu,
 • objasňuje okolnosti a postupy, ktoré sa týkajú uplatňovania určitých pravidiel, akými je napríklad pravidlo povoľujúce členským štátom vziať na seba zodpovednosť za žiadateľa o azyl z humanitárnych dôvodov,
 • zavádza ďalšie záruky, ktoré súvisia s právom odvolať sa proti rozhodnutiu o odovzdaní s cieľom zabezpečiť uplatňovanie práva na nápravu,
 • uľahčuje výkon práva na zlúčenie rodiny, najmä pokiaľ ide o zlúčenie žiadateľa o azyl so závislými členmi rodiny a osobami, ktoré sú predmetom subsidiárnej ochrany,
 • lepšie vymedzuje pravidlá uplatniteľné na maloletých bez sprievodu s cieľom čo najlepšie ochrániť ich záujmy.

Nariadenie Eurodac

Návrh:

 • stanovuje pravidlá, ktorými sa zaistí rýchly prenos odtlačkov prstov do centrálnej jednotky EURODAC, a tým sa zabezpečí správne určenie členského štátu, ktorý je podľa dublinského nariadenia zodpovedný za preskúmanie žiadosti,
 • stanovuje technické pravidlá, ktorými sa zabezpečí, že členské štáty vymažú údaje, ktoré sa stali bezpredmetnými na účely, na ktoré boli zozbierané, a že Komisia bude môcť lepšie monitorovať dodržiavanie zásad ochrany údajov,
 • objasňuje ustanovenia, ktoré zabezpečujú účinné monitorovanie prístupu národných orgánov k údajom v databáze EURODAC zo strany Komisie a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Viac informácií o týchto troch návrhoch nájdete v príslušných oznámeniach Memo/08/758, Memo/08/759, Memo/08/760


[1] KOM(2008) 360


Side Bar