Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1875

Brussel, 3 december 2008

Asielzoekers krijgen een centrale plaats in een humane en billijke procedure: de Europese Commissie stelt voor het gemeenschappelijk Europees asielstelsel te wijzigen.

De Europese Commissie heeft vandaag voorstellen aangenomen om drie van de bestaande rechtsinstrumenten van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel te wijzigen: de richtlijn betreffende opvangvoorzieningen voor asielzoekers; de Dublinverordening waarin wordt vastgesteld welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek; en de Eurodac-verordening, een gegevensbank met vingerafdrukken van asielzoekers die de werking van de Dublinverordening ondersteunt. Deze wijzigingen zijn de eerste door de Commissie ingediende concrete voorstellen om het Asielbeleidsplan[1] en het Pact inzake immigratie en asiel uit te voeren. Het doel ervan is ervoor te zorgen dat alle asielzoekers billijk en gelijk worden behandeld, ongeacht waar in de EU zij hun asielverzoek indienen, en de doeltreffendheid van het EU-asielstelsel te verbeteren.

Jacques Barrot, vice-voorzitter van de Commissie en commissaris voor justitie, vrijheid en veiligheid verklaarde: "Wij willen de asielzoekers centraal stellen in een humane en billijke procedure. Wij moeten zorgen voor hogere beschermingsnormen, gelijke behandeling en een doeltreffender systeem". Hij voegde daaraan toe: "Door de richtlijn betreffende opvangvoorzieningen te wijzigen, verbeteren wij de levensomstandigheden van asielzoekers, is bewaring van asielzoekers nog slechts op een beperkt aantal gerechtvaardigde gronden mogelijk en zelfs verboden in het geval van minderjarigen, en wordt naar behoren rekening gehouden met de behoeften van kwetsbare personen, zoals slachtoffers van foltering. Door de Dublinverordening en de Eurodac-verordening te wijzigen wil ik ervoor zorgen dat het Europees asielstelsel doeltreffender en billijker wordt. Ten slotte heb ik, als een eerste teken van interne solidariteit, voorgesteld om een mechanisme in te stellen op grond waarvan Dublinoverdrachten kunnen worden opgeschort om te voorkomen dat lidstaten die bijzondere druk ondervinden op hun asielstelsels, nog extra worden belast."

De richtlijn opvangvoorzieningen

Het voorstel beoogt met name:

 • ervoor te zorgen dat bewaring alleen in uitzonderlijke gevallen wordt gebruikt en er juridische waarborgen zijn dat bewaring niet willekeurig plaatsvindt en dat gewaarborgd wordt dat kinderen niet in bewaring worden genomen, tenzij dit in hun eigen belang is (niet-begeleide minderjarigen worden nooit in bewaring genomen);
 • ervoor te zorgen dat op nationaal niveau mechanismen worden vastgesteld waarmee vroeg in de asielprocedure personen met bijzondere behoeften kunnen worden opgespoord en te waarborgen dat een passende behandeling beschikbaar is;
 • de toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken en te waarborgen dat door de lidstaten toegepaste verdere beperkingen de werkelijke toegang tot arbeid niet verhinderen.

De Dublinverordening

Het voorstel:

 • bevat een mechanisme op grond waarvan Dublinoverdrachten in een beperkt aantal gevallen kunnen worden opgeschort om te voorkomen dat lidstaten die bijzondere druk ondervinden op hun asielstelsels, nog extra worden belast;
 • zorgt ervoor dat asielzoekers niet naar lidstaten worden gezonden die hun geen adequate bescherming kunnen bieden, met name wat opvangvoorzieningen en toegang tot de asielprocedure betreft;
 • verduidelijkt de omstandigheden en procedures om bepaalde regels toe te passen, zoals die waarmee lidstaten uit mededogen of om humanitaire redenen de verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden voor een asielzoeker;
 • stelt aanvullende waarborgen vast betreffende het recht om een overdrachtsbesluit aan te vechten, zodat het recht op een doeltreffende voorziening in rechte is gewaarborgd;
 • versterkt het recht op gezinshereniging, met name wat de hereniging betreft van een verzoeker met verwanten waarmee er een afhankelijkheidsrelatie bestaat en met mensen met de subsidiaire beschermingsstatus;
 • preciseert de regels die op niet-begeleide minderjarigen van toepassing zijn om hun belangen te beschermen.

De Eurodac-verordening

Het voorstel:

 • bevat regels om een echte snelle toezending van vingerafdrukken naar de centrale eenheid van EURODAC te waarborgen om ervoor te zorgen dat correct wordt vastgesteld welke lidstaat op grond van de Dublinverordening verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek;
 • bevat technische regels om te waarborgen dat lidstaten gegevens wissen die niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en om te waarborgen dat de Commissie de eerbiediging van de gegevensbeschermingsbeginselen beter kan controleren;
 • verduidelijkt de bepalingen die waarborgen dat de toegang van nationale autoriteiten tot EURODAC-gegevens doeltreffend wordt gecontroleerd door de Commissie en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS).

Voor nadere informatie over deze drie voorstellen, zie de desbetreffende MEMO's Memo/08/758, Memo/08/759, Memo/08/760


[1] COM(2008) 360.


Side Bar