Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1875

Briselē, 2008. gada 3. decembrī

Nodrošināt patvēruma meklētājiem humānu un godīgu procedūru – ES Komisija ierosina grozīt Kopējo Eiropas patvēruma sistēmu

Eiropas Komisija šodien pieņēma priekšlikumus grozīt trīs šobrīd spēkā esošus tiesību aktus, kas veido Kopējo Eiropas patvēruma sistēmu, proti, direktīvu par patvēruma meklētāju uzņemšanas nosacījumiem, Dublinas regulu, ar kuru nosaka dalībvalsti, kas ir atbildīga par patvēruma pieteikuma izskatīšanu, un Eurodac regulu – patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu datu bāzi, ar kuru atbalsta Dublinas regulas piemērošanu. Šie grozījumi ir pirmie konkrētie priekšlikumi, ko Komisija iesniedz, lai īstenotu patvēruma politikas plānu[1] un Imigrācijas un patvēruma paktu. Grozījumu mērķis ir nodrošināt, ka ar visiem patvēruma meklētājiem apejas godīgi un vienlīdzīgi neatkarīgi no tā, kurā ES dalībvalstī viņi iesniedz patvēruma pieteikumu, kā arī uzlabot ES patvēruma sistēmas efektivitāti.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un par brīvību, drošību un tiesiskumu atbildīgais komisārs Žaks Barro šajā saistībā teica: „Mūsu mērķis ir nodrošināt patvēruma meklētājiem humānu un godīgu procedūru. Mums jānodrošina augstāki aizsardzības standarti, vienlīdzīgāki nosacījumi un lielāka sistēmas efektivitāte. Viņš turpināja: „Grozot uzņemšanas nosacījumu direktīvu, mēs uzlabojam patvēruma meklētāju dzīves apstākļus, ierobežojam iespējas viņus aizturēt, izņemot nedaudzus un pamatotus gadījumus, un aizliedzam aizturēt nepilngadīgos, kā arī atbilstošā mērā ņemam vērā neaizsargāto personu, piemēram, spīdzināšanas upuru vajadzības. Grozot Dublinas regulu un Eurodac regulu, es vēlos nodrošināt Eiropas patvēruma sistēmas lielāku efektivitāti un taisnīgumu. Visbeidzot, kā pirmo iekšējās solidaritātes zīmi es ierosināju izveidot mehānismu, kas ļautu apturēt Dublinas regulā paredzēto patvēruma meklētāju pārcelšanu, lai tādējādi novērstu to, ka dalībvalstis, kuru patvēruma sistēmas ir pakļautas īpašam spiedienam, netiek pārslogotas vēl vairāk.”

Uzņemšanas nosacījumu direktīva

Priekšlikuma mērķi jo īpaši ir šādi:

 • nodrošināt to, ka aizturēšanu piemēro tikai izņēmuma gadījumos, un paredzēt juridiskas garantijas, lai nodrošinātu to, ka aizturēšana nav patvaļīga un ka bērnus nedrīkst aizturēt, izņemot gadījumus, kad tas atbilst viņu interesēm (nepilngadīgos bez pavadības nekad nedrīkst aizturēt);
 • nodrošināt to, ka valstu līmenī izveido mehānismus, lai jau agrīnā patvēruma procedūras posmā noteiktu personas ar īpašām vajadzībām un garantētu, ka viņiem ir pieejama pienācīga aprūpe;
 • atvieglot piekļuvi darba tirgum un nodrošināt, ka jebkādi papildu ierobežojumi, ko dalībvalstis piemēro, nekavē faktisko piekļuvi darba iespējām.

Dublinas regula

Ar priekšlikumu

 • izveido mehānismu, kas atsevišķos gadījumos ļautu apturēt Dublinas regulā paredzēto patvēruma meklētāju pārcelšanu, lai tādējādi novērstu to, ka dalībvalstis, kuru patvēruma sistēmas ir pakļautas īpašam spiedienam, Dublinas regulā paredzētās pārcelšanas dēļ netiek pārslogotas vēl vairāk;
 • nodrošina, ka patvēruma meklētājus nenosūta uz dalībvalstīm, kuras tiem nespēj piedāvāt piemērotu aizsardzības līmeni, jo īpaši attiecībā uz uzņemšanas nosacījumiem un piekļuvi patvēruma pieprasījuma procedūrai;
 • sīkāk precizē dažu noteikumu piemērošanas apstākļus un procedūras, piemēram, tādu, saskaņā ar kuriem dalībvalstis uzņemas atbildību par patvēruma meklētāju humānu vai ar līdzjūtību saistītu iemeslu dēļ;
 • ievieš papildu garantijas saistībā ar tiesībām pārsūdzēt pārcelšanas lēmumu, lai nodrošinātu, ka tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir efektīvi;
 • atvieglo ģimenes atkalapvienošanas tiesības, jo īpaši gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs un attiecīgie radinieki ir savstarpēji atkarīgi, kā arī papildu aizsardzības saņēmēju gadījumos;
 • labāk izstrādā noteikumus, ko piemēro attiecībā uz nepilngadīgajiem bez pavadības, lai labāk aizsargātu viņu intereses.

Eurodac regula

Ar priekšlikumu

 • ievieš noteikumus, kuru mērķis ir pirkstu nospiedumu patiesi ātra nosūtīšana Eurodac centrālajai vienībai, lai nodrošinātu, ka pareizi nosaka dalībvalsti, kas saskaņā ar Dublinas regulu ir atbildīga par pieteikuma izskatīšanu;
 • ievieš noteikumus, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis dzēš datus pēc tam, kad tie vairs nav vajadzīgi mērķim, kādam tie ir iegūti, un nodrošinātu, ka Komisija varētu labāk pārraudzīt datu aizsardzības principu ievērošanu;
 • sīkāk precizē noteikumus, kuru mērķis ir nodrošināt, ka Komisija un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs efektīvi pārrauga valsts iestāžu piekļuvi Eurodac datiem.

Papildu informācijai par šiem trīs priekšlikumiem skatīt MEMO Memo/08/758, Memo/08/759, Memo/08/760


[1] COM (2008) 360.


Side Bar