Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1875

Briuselis, 2008 m. gruodžio 3 d.

Žmoniškesnės ir sąžiningesnės procedūros prieglobsčio prašytojams. ES Komisija siūlo keisti bendrąją Europos prieglobsčio sistemą

Šiandien Europos Komisija patvirtino pasiūlymus iš dalies keisti tris galiojančius bendrosios Europos prieglobsčio sistemos teisės aktus: direktyvą dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų, Dublino reglamentą, kuriuo nustatoma, kuri valstybė narė atsakinga už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, ir „Eurodac“ reglamentą dėl duomenų bazės, į kurią įtraukiami prieglobsčio prašytojų pirštų atspaudai, skirtą Dublino reglamento įgyvendinimui. Šie pakeitimai yra pirmieji konkretūs Komisijos pateikti pasiūlymai Prieglobsčio politikos planui[1] ir Imigracijos ir prieglobsčio paktui įgyvendinti. Šiais pasiūlymais siekiama užtikrinti, kad su visais prieglobsčio prašytojais būtų elgiamasi sąžiningai ir vienodai, nepriklausomai nuo to, kurioje ES valstybėje narėje pateiktas prieglobsčio prašymas, ir siekiama didesnio ES prieglobsčio sistemos veiksmingumo.

Komisijos pirmininko pavaduotojas Jacques Barrot, atsakingas už laisvės, saugumo ir teisingumo politiką, sakė: „Mūsų tikslas – žmoniškesnės ir sąžiningesnės procedūros prieglobsčio prašytojams. Privalome užtikrinti aukštesnes apsaugos normas, sudaryti vienodesnes sąlygas ir siekti didesnio sistemos veiksmingumo. Iš dalies keisdami Prieglobsčio sąlygų direktyvą geriname prieglobsčio prašytojų gyvenimo sąlygas, užtikriname, kad jie būtų sulaikomi tik išimtiniu atveju ir pateisinamu pagrindu, draudžiame nepilnamečių sulaikymą, siekiame tinkamai tenkinti pažeidžiamų asmenų, pavyzdžiui, kankinimų aukų, poreikius. Iš dalies keisdami Dublino ir „Eurodac“ reglamentus siekiame didesnio Europos prieglobsčio sistemos veiksmingumo ir nešališkumo. Galiausiai, kaip pirmąją vidaus solidarumo išraišką pasiūliau sukurti mechanizmą pagal Dublino reglamentą vykdomiems asmenų perdavimams sustabdyti, kad valstybės narės, kuriose prieglobsčio sistemoms tenkanti našta yra itin didelė, nesusidurtų su dar didesniais sunkumais.

Priėmimo sąlygų direktyva

Šiuo pasiūlymu siekiama:

 • užtikrinti, kad asmenys sulaikomi tik išimtiniais atvejais, nustatyti teisines apsaugos priemones savavališkam sulaikymui uždrausti, užtikrinti, kad vaikai negali būti sulaikomi, nebent tai daroma jų pačių labui (nelydimi nepilnamečiai niekada nesulaikomi);
 • nacionaliniu lygiu nustatyti mechanizmus, kad ankstyvame prieglobsčio procedūrų etape būtų nustatyti ypatingų poreikių turintys asmenys ir užtikrinti tinkamą gydymą;
 • sudaryti palankesnes galimybes dirbti ir užtikrinti, kad tolesni valstybių narių taikomi suvaržymai nekliudytų faktinėms galimybėms gauti darbą.

Dublino reglamentas

Pasiūlymu

 • nustatomas mechanizmas tam tikromis aplinkybėmis pagal Dublino reglamentą vykdomiems asmenų perdavimams sustabdyti, kad valstybės narės, kuriose prieglobsčio sistemoms tenkanti našta yra itin didelė, nesusidurtų su dar didesniais sunkumais;
 • užtikrinama, kad prieglobsčio prašytojai nebūtų siunčiami į tas valstybes nares, kuriose jiems negali būti užtikrinta tinkama apsauga, visų pirma dėl naudojimosi priėmimo sąlygomis ir prieglobsčio procedūra;
 • aiškiai apibrėžiamos aplinkybės ir procedūros tam tikroms taisyklėms taikyti, pavyzdžiui, kuriomis valstybėms narėms leidžiama prisiimti atsakomybę už prieglobsčio prašytoją dėl humanitarinių ir bendražmogiškųjų priežasčių;
 • nustatomos papildomos garantijos, susijusios su teise apskųsti perdavimo sprendimą siekiant užtikrinti teisės gynimo priemonių veiksmingumą;
 • sudaromos palankesnės sąlygos šeimų susijungimui, visų pirma prašytojo susijungimui su nuo jo priklausomais artimaisiais ir asmenimis, kuriems suteikta papildoma apsauga;
 • aiškiau apibrėžiamos nelydimiems nepilnamečiams taikytinos taisyklės svarbiausiems jų interesams ginti.

EURODAC reglamentas

Pasiūlymu

 • nustatomos taisyklės skubiam pirštų atspaudų perdavimui į EURODAC centrinį padalinį užtikrinti, kad teisingai būtų nustatyta valstybė narė, atsakinga už prašymo nagrinėjimą pagal Dublino reglamentą;
 • nustatomos techninės taisyklės, kuriomis užtikrinama, kad valstybės narės panaikintų duomenis, kurie nebereikalingi jų rinkimo tikslu, ir užtikrinama, kad Komisija galėtų geriau stebėti duomenų apsaugos principų laikymąsi;
 • aiškiau apibrėžiamos nuostatos, kuriomis užtikrinama, kad Komisija ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas veiksmingai stebėtų nacionalinių institucijų naudojimąsi EURODAC duomenimis.

Išsamesnės informacijos apie šiuos tris pasiūlymus rasite susijusiuose informaciniuose pranešimuose Memo/08/758, Memo/08/759, Memo/08/760


[1] COM (2008) 360.


Side Bar