Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1875

Bryssel 3. joulukuuta 2008

EU:n komissio ehdottaa yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän uudistamista ja korostaa turvapaikanhakijoiden inhimillistä ja oikeudenmukaista kohtelua

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt ehdotukset, joilla muutetaan yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää koskevia säädöksiä. Nämä ovat direktiivi turvapaikanhakijoiden vastaanotto-olosuhteista, Dublin-asetus, jossa määritetään, mikä jäsenvaltio vastaa turvapaikkahakemuksen käsittelystä, ja Dublin-asetusta tukeva Eurodac-asetus, jossa säädetään turvapaikanhakijoiden sormenjälkitietokannasta. Nämä muutokset ovat komission ensimmäiset konkreettiset ehdotukset turvapaikkapolitiikan toimintasuunnitelman[1] ja maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Niillä pyritään varmistamaan, että turvapaikanhakijoita kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti siitä riippumatta, missä EU:n jäsenvaltiossa he hakevat turvapaikkaa, sekä tehostamaan EU:n turvapaikkajärjestelmää.

Komission varapuheenjohtajan, oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioista vastaavan komissaarin Jacques Barrot'n mukaan tavoitteena on taata turvapaikanhakijoille inhimillinen ja oikeudenmukainen menettely. ”Meidän on parannettava suojelunormeja, varmistettava tasapuolisemmat olosuhteet ja tehostettava järjestelmää”, totesi Barrot ja jatkoi, että ”muuttamalla vastaanotto-olosuhteita koskevaa direktiiviä parannamme turvapaikanhakijoiden elinolosuhteita, rajoitamme heidän säilöönottoaan niin, että sen on mahdollista vain tietyistä perustelluista syistä, ja kiellämme alaikäisten säilöönoton sekä vastaamme asianmukaisesti heikommassa asemassa olevien, kuten kidutuksen uhrien, tarpeisiin”. ”Muuttamalla Dublin- ja Eurodac-asetuksia haluan tehostaa eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää ja tehdä siitä oikeudenmukaisemman. Ensimmäisenä merkkinä jäsenvaltioiden yhteisvastuusta olen ehdottanut, että perustetaan mekanismi, jolla Dublin-asetuksen mukaiset turvapaikanhakijoiden siirrot voidaan keskeyttää, jotta voidaan välttää ylikuormitus tilanteissa, joissa jäsenvaltion turvapaikkajärjestelmään kohdistuu erityisiä paineita”, Barrot totesi.

Vastaanotto-olosuhteita koskeva direktiivi

Ehdotuksella

 • varmistetaan, että säilöönottoon turvaudutaan vain poikkeustapauksissa ja annetaan oikeudelliset takeet perusteettoman säilöönoton estämiseksi. Lisäksi taataan, että alaikäisiä otetaan säilöön ainoastaan silloin kun se on heidän etunsa mukaista (ilman huoltajaa olevia alaikäisiä ei saa koskaan ottaa säilöön);
 • varmistetaan, että kansallisella tasolla otetaan käyttöön järjestelmät, joilla tunnistetaan jo turvapaikkamenettelyn alkuvaiheessa henkilöt, joilla on erityistarpeita ja taataan heille asianmukainen hoito;
 • helpotetaan työmarkkinoille pääsyä ja varmistetaan, että jäsenvaltioiden asettamat lisärajoitukset eivät käytännössä haittaa työnsaantia;

Dublin-asetus

Ehdotuksella

 • otetaan käyttöön mekanismi, jonka mukaan Dublin-asetukseen perustuvat turvapaikanhakijoiden siirrot voidaan keskeyttää tietyissä olosuhteissa, jotta voidaan välttää ylikuormitus sellaisissa jäsenvaltioissa, joiden turvapaikkajärjestelmään kohdistuu erityisiä paineita;
 • varmistetaan, ettei turvapaikanhakijoita lähetetä sellaisiin jäsenvaltioihin, jotka eivät pysty tarjoamaan heille asianmukaista suojelun tasoa erityisesti vastaanotto-olosuhteiden ja turvapaikkamenettelyyn pääsyn osalta;
 • selkeytetään eräiden sääntöjen soveltamiseen liittyviä olosuhteita ja menettelyjä: jäsenvaltiot voivat esimerkiksi tietyissä olosuhteissa ottaa turvapaikanhakijan vastuulleen inhimillisistä syistä ja myötätunnosta;
 • otetaan käyttöön lisätakeita, jotka koskevat oikeutta hakea muutosta siirtopäätökseen, jotta voidaan varmistaa oikeussuojakeinojen tehokkuus;
 • helpotetaan perheenyhdistämistä koskevan oikeuden käyttöä erityisesti siten, että hakija voidaan saattaa yhteen sellaisten sukulaisten kanssa, joista hän on riippuvainen tai jotka saavat toissijaista suojelua;
 • määritellään selkeämmin ilman huoltajaa oleviin alaikäisiin sovellettavat säännöt heidän etujensa suojaamiseksi.

Eurodac-asetus

Ehdotuksella

 • vahvistetaan säännöt, joilla varmistetaan, että sormenjäljet todella siirretään viipymättä Eurodacin keskusyksikköön ja pystytään näin määrittämään hakemuksen käsittelystä Dublin-asetuksen nojalla vastuussa oleva jäsenvaltio oikein;
 • vahvistetaan tekniset säännöt, joilla varmistetaan, että jäsenvaltiot poistavat tiedot, joita ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty, ja että komissio voi paremmin seurata tietosuojaperiaatteiden noudattamista;
 • selvennetään säännöksiä, joilla varmistetaan, että komissio ja Euroopan tietosuojavaltuutettu voivat valvoa kansallisten viranomaisten pääsyä Eurodac-tietoihin.

Lisätietoja näistä kolmesta ehdotuksesta on niitä koskevissa MEMOissa Memo/08/758, Memo/08/759, Memo/08/760


[1] KOM(2008) 360


Side Bar