Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1875

Brüssel, 3. detsember 2008

Varjupaigamenetlus olgu inimlikum ja õiglasem ning arvestagu varjupaigataotlejaga: Euroopa Komisjon teeb ettepaneku muuta Euroopa ühist varjupaigasüsteemi

Euroopa Komisjon võttis täna vastu ettepanekud Euroopa ühist varjupaigasüsteemi käsitleva kolme õigusakti muutmiseks. Nendeks õigusaktideks on varjupaigataotlejate vastuvõtutingimuste direktiiv, Dublini määrus, millega määratakse kindlaks varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutav liikmesriik, ning Eurodaci määrus, millega luuakse varjupaigataotlejate sõrmejälgede andmebaas ja toetatakse Dublini määruse kohaldamist. Nimetatud muudatused kujutavad endast komisjoni esimesi konkreetseid ettepanekuid varjupaigapoliitika kava[1] ning sisserände- ja varjupaigapakti elluviimiseks. Eesmärk on tagada, et kõiki varjupaigataotlejaid koheldaks õiglaselt ja võrdselt, olenemata sellest, millises ELi riigis nad varjupaika taotlevad, ning tõhustada ELi varjupaigasüsteemi.

Vabadus-, turvalisus- ja õigusküsimuste eest vastutav komisjoni asepresident Jacques Barrot sõnas: „Meie eesmärk on luua inimlik ja õiglane menetlus, mis lähtuks varjupaigataotlejate vajadustest. Peame rakendama taotlejate kaitseks rangemaid nõudeid, looma võrdsemad tingimused ning tõhustama süsteemi.” Asepresident lisas: „Vastuvõtutingimuste direktiivis tehtavad muudatused parandavad varjupaigataotlejate elamistingimusi, lubavad pidada neid kinni üksnes piiratud juhtudel, kui see on põhjendatud ja tegu ei ole alaealistega, ning pööravad piisavat tähelepanu haavatavate isikute, näiteks piinamise ohvrite vajadustele. Dublini ja Eurodaci määrusega seotud muudatuste eesmärk on muuta Euroopa varjupaigasüsteem tõhusamaks ja õiglasemaks. Lisaks olen teinud ettepaneku luua liikmesriikidevahelise esmase solidaarsuse märgina mehhanism, mis peataks Dublini määruse raames toimuva varjupaigataotlejate üleandmise ja väldiks nende liikmesriikide varjupaigasüsteemi veelgi suuremat ülekoormamist, kes on praegu eriti tugeva surve all.”

Vastuvõtutingimuste direktiiv

Ettepaneku eesmärk on eelkõige:

 • tagada kinnipidamise kasutamine üksnes erandjuhul ning näha ette õiguslikud tagatised meelevaldse kinnipidamise vältimiseks, samuti laste kinnipidamise lubamiseks ainult juhul, kui see on nende endi huvides (saatjata alaealiste kinnipidamine on alati keelatud);
 • luua riiklikul tasandil mehhanismid, mis võimaldaksid juba varjupaigamenetluse varases etapis kindlaks teha erivajadustega isikud, ning tagada nende asjakohane kohtlemine;
 • lihtsustada juurdepääsu tööturule ja tagada, et liikmesriikides kehtivad täiendavad piirangud ei takistaks tegelikkuses töö leidmist.

Dublini määrus

Ettepaneku eesmärk on:

 • kehtestada piiratud juhtudel mehhanism kõnealuse määruse raames toimuva varjupaigataotlejate üleandmise peatamiseks, et üleandmisega ei koormataks täiendavalt nende liikmesriikide varjupaigasüsteeme, kes on praegu niigi eriti tugeva surve all;
 • välistada varjupaigataotlejate saatmine liikmesriikidesse, kes ei suuda pakkuda neile piisaval tasemel kaitset, eelkõige vastuvõtutingimuste ja varjupaigamenetluse kohaldamise näol:
 • selgitada teatavate eeskirjade kohaldamise tingimusi ja korda, näiteks millistel juhtudel on liikmesriikidel õigus võtta varjupaigataotleja vastu inimlikel ja perekondlikel põhjustel;
 • kehtestada täiendavad tagatised, mis kaitseksid varjupaigataotleja õigust üleandmisotsus edasi kaevata ja tagaksid õiguse tõhusale õiguskaitsele;
 • lihtsustada perede taasühinemisõiguse kohaldamist, eelkõige varjupaigataotleja taasühinemise puhul sugulasega, kes on tema ülalpidaja või ülalpeetav või saab täiendavat kaitset;
 • sõnastada täpsemalt eeskirjad, mida kohaldatakse saatjata alaealiste suhtes nende huvide kaitseks.

Eurodaci määrus

Ettepaneku eesmärk on:

 • kehtestada eeskirjad, mis tagaksid tegelikkuses sõrmejälgede kiire edastamise Eurodaci kesküksusele, et teha õigesti kindlaks liikmesriik, kes vastutab vastavalt Dublini määrusele varjupaigataotluse läbivaatamise eest;
 • sätestada tehnilised eeskirjad, mis kohustaksid liikmesriike andmed kustutama, kui neid ei vajata enam eesmärgil, mille täitmiseks need koguti, ning lihtsustaksid komisjoni jaoks andmekaitse eeskirjadest kinnipidamise jälgimist;
 • selgitada sätteid, mis võimaldavad komisjonil ja Euroopa andmekaitseinspektoril tulemuslikult jälgida riiklike asutuste juurdepääsu Eurodaci andmetele.

Täiendava teabe saamiseks nimetatud kolme ettepaneku kohta vt sellekohaseid MEMOsid Memo/08/758, Memo/08/759, Memo/08/760


[1] KOM(2008) 360.


Side Bar