Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1875

Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2008

Δίκαιη και ανθρώπινη διαδικασία για τους αιτούντες άσυλο: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε προτάσεις για την τροποποίηση τριών από τις ισχύουσες νομοθετικές πράξεις που διέπουν το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου: της οδηγίας για τους όρους υποδοχής των αιτούντων άσυλο· του κανονισμού του Δουβλίνου ο οποίος προσδιορίζει το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου· και του κανονισμού σχετικά με το σύστημα Eurodac, που αποτελεί βάση δεδομένων με τα δακτυλικά αποτυπώματα των αιτούντων άσυλο, η οποία υποστηρίζει τη λειτουργία του κανονισμού του Δουβλίνου. Αυτές οι τροποποιήσεις είναι οι πρώτες συγκεκριμένες προτάσεις που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή για την εφαρμογή του σχεδίου πολιτικής για το άσυλο[1] και του συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Στόχος τους είναι να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι αιτούντες άσυλο τυγχάνουν δίκαιης και ίσης μεταχείρισης ανεξάρτητα από τον τόπο που υποβάλλουν την αίτηση ασύλου στο εσωτερικό της ΕΕ και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του συστήματος ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κύριος Jacques Barrot, αρμόδιος Επίτροπος στον τομέα της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, δήλωσε ότι «Στόχος μας είναι μια δίκαιη και ανθρώπινη διαδικασία για τους αιτούντες άσυλο. Χρειάζεται να εξασφαλίσουμε υψηλότερες προδιαγραφές προστασίας, αυξημένη ισότητα και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του συστήματος». Συνέχισε προσθέτοντας ότι «Τροποποιώντας την οδηγία περί συνθηκών υποδοχής βελτιώνουμε τους όρους διαβίωσης των αιτούντων άσυλο, περιορίζουμε την κράτησή τους μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχουν συγκεκριμένοι και βάσιμοι λόγοι, ενώ την αποκλείουμε στην περίπτωση των ανηλίκων και αντιμετωπίζουμε κατάλληλα τις ανάγκες των ευάλωτων προσώπων, όπως είναι τα θύματα βασανιστηρίων. Με την τροποποίηση των κανονισμών του Δουβλίνου και του Eurodac, επιδιώκω την αυξημένη αποτελεσματικότητα και αμεροληψία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Τέλος, σαν πρώτη ένδειξη διεθνούς αλληλεγγύης, έχω προτείνει τη δημιουργία μηχανισμού για την αναστολή των μεταγωγών στο πλαίσιο του κανονισμού του Δουβλίνου για να αποφευχθεί η περαιτέρω επιβάρυνση των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες πιέσεις στα δικά τους συστήματα ασύλου.»

Οδηγία περί συνθηκών υποδοχής

Ειδικότερα η πρόταση στοχεύει στα ακόλουθα:

 • να εξασφαλίσει ότι η κράτηση χρησιμοποιείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθώς επίσης ότι προβλέπει νομικές διασφαλίσεις για να κατοχυρώσει ότι η κράτηση δεν είναι καταχρηστική και εγγυήσεις για τη μη κράτηση παιδιών, εκτός εάν αυτό είναι προς το συμφέρον τους (καθώς και εγγυήσεις για τη μη κράτηση ασυνόδευτων ανηλίκων)·
 • να εξασφαλίσει ότι δημιουργούνται μηχανισμοί σε εθνικό επίπεδο με σκοπό να εντοπιστούν έγκαιρα κατά τη διαδικασία ασύλου τα πρόσωπα που έχουν ειδικές ανάγκες και να κατοχυρωθεί ότι θα τύχουν της κατάλληλης αντιμετώπισης·
 • να διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και να εξασφαλίσει ότι επιπλέον περιορισμοί που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν την ισχύουσα πρόσβαση στην απασχόληση.

Ο κανονισμός του Δουβλίνου

Η πρόταση:

 • δημιουργεί ένα μηχανισμό αναστολής των μεταγωγών του κανονισμού του Δουβλίνου σε περιορισμένες περιπτώσεις για να αποφύγει το ενδεχόμενο της περαιτέρω επιβάρυνσης των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη πίεση στα συστήματά τους ασύλου λόγω των συγκεκριμένων μεταγωγών·
 • εξασφαλίζει ότι οι αιτούντες άσυλο δεν αποστέλλονται σε κράτη μέλη που δεν μπορούν να τους προσφέρουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας, ιδιαίτερα από την άποψη των συνθηκών υποδοχής και πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου·
 • διευκρινίζει τις συνθήκες και τις διαδικασίες για την εφαρμογή ορισμένων κανόνων, όπως είναι εκείνοι που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να αναλαμβάνουν την ευθύνη αιτούντος άσυλο για ανθρωπιστικούς λόγους ή λόγους φιλευσπλαχνίας·
 • εισάγει συμπληρωματικές εγγυήσεις όσον αφορά το δικαίωμα προσφυγής κατά απόφασης μεταγωγής, για να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα του δικαιώματος προσφυγής·
 • διευκολύνει το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά την επανένωση ενός αιτούντος με συγγενείς μεταξύ των οποίων υπάρχει δεσμός εξάρτησης και με δικαιούχους επικουρικής προστασίας·
 • προσδιορίζει καλύτερα τους εφαρμοστέους κανόνες στην περίπτωση των ασυνόδευτων ανηλίκων για να προστατεύσει καλύτερα τα συμφέροντά τους.

Ο κανονισμός του συστήματος Eurodac

Η πρόταση:

 • θεσπίζει κανόνες για να εξασφαλίσει την πραγματικά άμεση διαβίβαση των δακτυλικών αποτυπωμάτων στην κεντρική μονάδα του συστήματος EURODAC προκειμένου να εξασφαλίσει τον ταχύ εντοπισμό του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο, σύμφωνα με τον κανονισμό του Δουβλίνου, για την εξέταση της αίτησης·
 • θεσπίζει τεχνικούς κανόνες για να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη διαγράφουν τα δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν και για να εξασφαλίσει ότι η Επιτροπή μπορεί να ελέγξει καλύτερα την τήρηση των αρχών προστασίας των δεδομένων·
 • διευκρινίζει τις διατάξεις που εξασφαλίζουν τον αποτελεσματικό έλεγχο εκ μέρους της Επιτροπής και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) της πρόσβασης των εθνικών αρχών στα δεδομένα του συστήματος EURODAC.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις προαναφερθείσες τρεις προτάσεις μπορείτε να ανατρέξετε στα σχετικά υπομνήματα Memo/08/758, Memo/08/759, Memo/08/760


[1] COM (2008) 360.


Side Bar