Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1875

Bruxelles, den 3. december 2008

Europa-Kommissionens forslag til ændring af det fælles europæiske asylsystem, således at asylansøgere sikres en menneskelig og fair procedure

I dag har Europa-Kommissionen vedtaget forslag til ændring af tre eksisterende retlige instrumenter inden for rammerne af det fælles europæiske asylsystem, nemlig direktivet om modtagelsesforhold for asylansøgere, Dublinforordningen, i henhold til hvilken det afgøres, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning og Eurodac-forordningen om oprettelse af en database med fingeraftryk fra asylansøgere, som understøtter anvendelsen af Dublinforordningen. Disse ændringer er de første konkrete forslag, Kommissionen har fremsat for at gennemføre den strategiske plan på asylområdet[1] og pagten om indvandring og asyl. Formålet hermed er at sikre, at alle asylansøgere behandles på en fair og ensartet måde, uanset hvor i EU de indgiver deres asylansøgning, og at øge effektiviteten af EU's asylsystem.

Kommissionens næstformand, Jacques Barrot, der er ansvarlig for Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, anførte, at det er Kommissionens hensigt at sikre asylansøgere en menneskelig og fair procedure. Han tilføjede, at vi er nødt til at sikre højere beskyttelsesstandarder, mere ensartede rammebetingelser og højere effektivitet i systemet. Derudover sagde han, at ved at ændre direktivet om modtagelsesforhold kan vi forbedre asylansøgernes levevilkår, begrænse frihedsberøvelsen af dem til begrænsede og begrundede tilfælde og forbyde det, når der er tale om mindreårige samt på hensigtsmæssig vis tage hensyn til udsatte personers behov, f.eks. torturofre. Han ønskede ved hjælp af en ændring af Dublin- og Eurodac-forordningerne at sikre øget effektivitet og mere retfærdighed i det europæiske asylsystem. Han sagde desuden, at han som første tegn på den interne solidaritet har foreslået, at der oprettes en mekanisme til at suspendere overførsler i medfør af Dublinsystemet for derved at forhindre, at medlemsstater, der er udsat for et særligt stort pres på deres asylsystemer, ikke overbebyrdes yderligere.

Direktivet om modtagelsesvilkår

Forslaget har navnlig til formål at:

 • sikre, at der kun anvendes frihedsberøvelse i ekstraordinære tilfælde, og fastsætte bestemmelser for retssikkerheden for derved at sikre, at der ikke sker arbitrær anvendelse af frihedsberøvelse, samt garantere, at børn ikke frihedsberøves, medmindre det er i deres egen interesse (og uledsagede mindreårige frihedsberøves aldrig)
 • sikre, at der på nationalt plan indføres mekanismer til tidligt i asylproceduren at indkredse personer med særlige behov og garantere, at en hensigtsmæssig behandling stilles til rådighed
 • lette adgangen til arbejdsmarkedet og sikre, at yderligere restriktioner, som medlemsstaterne anvender, ikke er til hinder for den faktiske adgang til beskæftigelse.

Dublinforordningen

I medfør af forslaget:

 • indføres der en mekanisme til suspendering af overførsler i medfør af Dublinsystemet til begrænsede situationer for derved at forhindre, at medlemsstater, der oplever et særligt stort pres på deres asylsystemer, ikke yderligere overbebyrdes på grund af overførsler i medfør af Dublinsystemet
 • sikres det, at asylansøgere ikke sendes til medlemsstater, der ikke kan tilbyde dem en hensigtsmæssig beskyttelsesstandard, navnlig hvad angår modtagelsesforholdene og adgangen til asylproceduren
 • præciseres forholdene og procedurerne for anvendelsen af bestemte regler som f.eks. dem, der giver medlemsstaterne mulighed for at tage ansvaret for en asylansøger af humanitære og medmenneskelige årsager
 • indføres der supplerende garantier for retten til at klage over en beslutning om overførsel for derved at sikre, at klageretten er effektiv
 • gøres det lettere at udøve retten til familiesammenføring, navnlig hvad angår familiesammenføringen af ansøgeren med slægtninge, mellem hvem der består et afhængighedsforhold, og med personer, der nyder godt af subsidiær beskyttelse
 • defineres de regler, der finder anvendelse på uledsagede mindreårige bedre for derved at beskytte deres bedste interesser.

Eurodac-forordningen

I medfør af forslaget:

 • indføres der regler, der skal sikre en reel umiddelbar videresendelse af fingeraftryk til Eurodacs centrale enhed for derved at sikre, at de medlemsstater, der i medfør af Dublinforordningen har ansvaret for behandlingen af ansøgningen, indkredses på korrekt vis
 • fastsættes der tekniske regler, der skal sikre, at medlemsstaterne sletter data, der ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de blev indsamlet, og at Kommissionen i højere grad kan overvåge, at principperne for databeskyttelse overholdes
 • tydeliggøres de bestemmelser, der skal sikre, at Kommissionen og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse effektivt kan overvåge de nationale myndigheders adgang til data i Eurodac.

For yderligere oplysninger om disse tre forslag henvises til de tilknyttede MEMO'er Memo/08/758, Memo/08/759, Memo/08/760


[1] KOM(2008) 360.


Side Bar