Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1875

V Bruselu dne 3. prosince 2008

S žadateli o azyl má být zacházeno lidským a spravedlivým způsobem: Evropská komise navrhuje změnit společný evropský azylový systém.

Evropská komise dnes přijala návrhy na změnu tří stávajících právních nástrojů společného evropského azylového systému: směrnici, která stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl; nařízení Dublin, které určuje členský stát příslušný k posuzování žádosti o azyl; a nařízení Eurodac, které zřizuje databázi otisků prstů žadatelů o azyl a podporuje uplatňování nařízení Dublin. Tyto změny jsou prvními konkrétními návrhy, jež Komise předložila ve věci uplatňování Plánu politiky pro azyl[1] a Evropského paktu o přistěhovalectví a azylu. Jejich cílem je zajistit, že se všemi žadateli o azyl se zachází spravedlivým a rovnocenným způsobem nezávisle na tom, kde v rámci EU žádají o azyl, a dále posílit účinnost azylového systému EU.

Místopředseda Evropské komise Jacques Barrot, komisař odpovědný za spravedlnost, svobodu a bezpečnost, uvedl, že: „Naším cílem je zacházet s žadateli o azyl lidským a spravedlivým způsobem. Musíme zajistit vyšší normy ochrany, ještě více rovné podmínky pro všechny a vyšší účinnost azylového systému.“ Dále uvedl, že: „Změnou směrnice o podmínkách přijímání zlepšíme životní podmínky žadatelů o azyl, omezíme jejich zadržování na přesně vymezené a odůvodněné případy a zakážeme zadržování nezletilých a budeme odpovídajícím způsobem reagovat na potřeby ohrožených osob, jako jsou například oběti mučení. Změnou nařízení Dublin a Eurodac chci zajistit větší účinnost a spravedlnost evropského azylového systému. Jakožto první vyjádření vnitřní solidarity jsem tedy navrhl zavedení mechanismu, kterým se pozastaví přemísťování v rámci dublinského systému, aby se předešlo dalšímu přetěžování členských států, jejichž azylové systémy jsou vystaveny zvláště silnému tlaku.“

Směrnice o podmínkách přijímání

Cílem tohoto návrhu je zejména:

 • zajistit, že zadržení žadatelů o azyl je využito pouze ve výjimečných případech a slouží jako právní záruka, aby se zajistilo, že zadržení není neodůvodněné, a zaručí, že děti budou zadrženy, pouze pokud je to v jejich vlastním zájmu (a že nezletilé osoby bez doprovodu nebudou nikdy zadrženy);
 • zajistit, že mechanismy zavedené na vnitrostátní úrovni umožní již v prvotních fázích azylového řízení určit osoby se zvláštními potřebami, a zaručit, že s nimi bude zacházeno náležitým způsobem;
 • usnadnit žadatelům o azyl přístup na trh práce a zajistit, že skutečný přístup k zaměstnání není narušován jinými omezeními, která členský stát uplatňuje.

Nařízení Dublin

Návrh:

 • stanoví mechanismus pozastavení přemísťování v rámci dublinského systému za určitých omezených okolností, aby se předešlo dalšímu přetěžování členských států, jejichž azylové systémy jsou vystaveny zvláště silnému tlaku, z důvodu tohoto přemísťování;
 • zajistí, že žadatelé o azyl nebudou posláni do členských států, jež jim nemohou poskytnout odpovídající úroveň ochrany, zejména co se týče podmínek přijímání a přístupu k azylovému řízení;
 • objasňuje okolnosti a postupy uplatňování některých pravidel, jako je například možnost členských států převzít odpovědnost za žadatele o azyl z humanitárních a solidárních důvodů;
 • zavádí dodatečné záruky týkající se práva odvolat se proti rozhodnutí o přemístění, aby se zajistilo uplatňování práva na opravný prostředek;
 • zjednodušuje právo na sloučení rodiny, zejména co se týče sloučení žadatele o azyl s vyživovanými rodinnými příslušníky a s příjemci podpůrné ochrany;
 • lépe vymezuje pravidla použitelná na nezletilé osoby bez doprovodu, a to za účelem lépe chránit jejich zájmy.

Nařízení Eurodac

Návrh:

 • stanoví pravidla, která zajistí skutečně rychlé předání otisků prstů ústřední jednotce systému EURODAC, aby se zajistilo, že členský stát, který je podle nařízení Dublin příslušný k posuzování žádosti, je určen správně;
 • stanoví technická pravidla, která zajistí, že členský stát vymaže údaje, jež nejsou pro účely, kvůli nimž byly shromážděny, více potřebná, a dále zajistí, že Komise bude moci lépe monitorovat dodržování zásad ochrany údajů;
 • objasňuje ustanovení, která zajistí účinné monitorování přístupu vnitrostátních orgánů k údajům systému EURODAC, jež bude provádět Komise a Evropský inspektor ochrany údajů.

Další informace týkající se těchto tří návrhů naleznete ve zprávách Memo/08/758, Memo/08/759, Memo/08/760


[1] KOM(2008) 360


Side Bar