Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1875

Брюксел, 3 декември 2008 г.

Човечна и справедлива процедура за търсещите убежище: Комисията на ЕС предлага изменение на общата европейска система за убежище.

Европейската комисия одобри днес предложения за изменение на три от съществуващите правни инструменти на общата европейска система за убежище: директивата за условията на приемане на кандидати за убежище, регламента от Дъблин, в който се определят държавите-членки, отговарящи за разглеждането на молба за убежище, и регламента за „Евродак“ — база данни, която съдържа пръстовите отпечатъци на кандидатите за убежище, и подкрепя прилагането на регламента от Дъблин. Тези изменения представляват първите конкретни предложения на Комисията за изпълнение на плана за политика в областта на убежището[1] и на пакта за имиграция и убежище. Целта им е да се гарантира, че всички търсещи убежище се третират по еднакъв и справедлив начин, независимо от това къде в ЕС подават молба за убежище, както и да се подобри системата за предоставяне на убежище в ЕС.

Заместник-председателят на Комисията и комисар по въпросите на свободата, сигурността и правосъдието, Жак Баро, заяви: „Нашата цел е да установим човечна и справедлива процедура за търсещите убежище. Трябва да гарантираме по-високи стандарти на закрила, по-голяма равнопоставеност и по-ефикасна система. Чрез изменението на директивата за условията на приемане на кандидати за убежище ние подобряваме условията им на живот, намаляваме възможностите за задържането им, което да става само при някои ограничени и оправдани обстоятелства, а за непълнолетни — направо го забраняваме, а също така вземаме подходящи мерки в отговор на нуждите на уязвимите хора, като жертвите на мъчения“, добави комисарят. „Чрез изменението на регламента от Дъблин и на регламента за „Евродак“ бих желал европейската система за убежище да стане по-ефикасна и по-справедлива. Накрая, като първи знак за вътрешна солидарност аз предложих да се установи механизъм за преустановяване на прехвърлянията в рамките на дъблинската система, за да се предотврати допълнителното натоварване на държавите-членки, които вече изпитват особено силен натиск върху системите си за убежище.“

Директива за условията на приемане

Предложението има по-конкретно за цел:

 • да гарантира, че към задържане се прибягва само в изключителни случаи, като се предоставят правни гаранции срещу своеволното задържане, както и срещу задържането на деца, освен ако това не е в техен интерес (а непридружените непълнолетни лица не бива да бъдат задържани при никакви случаи);
 • да осигури механизми на национално равнище с оглед на ранното идентифициране в процедурата за убежище на хората със специални нужди и гаранции, че е налице подходящо отношение към тях;
 • да улесни достъпа до пазара на труда и да гарантира, че допълнителните ограничения, прилагани от държавите-членки, не възпрепятстват действителния достъп до труд.

Регламент от Дъблин

Предложението:

 • установява механизъм за преустановяване на прехвърлянията в рамките на дъблинската система при ограничени обстоятелства, за да се избегне допълнителното натоварване заради тези прехвърляния на държавите-членки, които вече изпитват особено силен натиск върху системите си за убежище;
 • гарантира, че търсещите убежище не се изпращат в държави-членки, които не могат да им предложат подходящи стандарти на закрила, особено що се отнася до условията на приемане и до достъпа до процедурата за предоставяне на убежище.
 • изяснява обстоятелствата и процедурите за прилагане на някои правила, като например тези, според които се позволява на държавите-членки да поемат отговорност за лице, търсещо убежище, по хуманитарни причини и от състрадание;
 • въвежда допълнителни гаранции по отношение на правото на обжалване на решение за прехвърляне, за да се гарантира, че правното средство за защита наистина действа;
 • улеснява прилагането на правото на събиране на семейството, по-конкретно събирането на семейството на кандидат за убежище, между чиито членове има връзка на зависимост или в което има ползващи се от субсидиарна закрила.
 • определя по-добре приложимите правила за непридружени непълнолетни, за да се защитят техните интереси по най-добрия начин.

Регламент за „Евродак“

Предложението:

 • установява правила за гарантиране на бързото изпращане на пръстови отпечатъци на централното звено на „Евродак, за да се гарантира, че държавата-членка, отговаряща според регламента от Дъблин за разглеждането на молбата, е правилно определена;
 • установява технически правила за да се гарантира, че държавите-членки изтриват данните, които повече не са необходими за целите, за които са събрани, както и за да осигури, че Комисията осъществява по-добър мониторинг на спазването на принципите за защита на личните данни;
 • изяснява разпоредбите за това достъпът на националните органи до данните в „Евродак“ да бъде ефективно контролиран от Комисията и от Европейския надзорен орган за защита на данните.

За повече информация за тези предложения вж. свързаните с тях бележкиMemo/08/758, Memo/08/759, Memo/08/760


[1] COM (2008) 360


Side Bar