Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1858

Bryssel den 3 december 2008

Det östliga partnerskapet – ett ambitiöst nytt kapitel i EU:s förbindelser med sina östra grannländer

Kommissionens förslag om ett nytt östligt partnerskap utgör en stor förändring av EU:s förbindelser med Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland[1], Georgien, Moldavien och Ukraina. Detta ambitiösa partnerskap innebär en betydande ökning av det politiska engagemanget, inklusive utsikter till en ny generation av associeringsavtal, djupgående integration i EU:s ekonomi, större möjligheter för medborgare att resa till EU under förutsättning att säkerhetskraven uppfylls, förbättrade arrangemang för energitrygghet som gynnar alla berörda parter och ökat ekonomiskt stöd. EU föreslår ett mycket större löpande stöd för partnernas reformansträngningar genom ett nytt övergripande program för institutionsuppbyggnad och en ny multilateral dimension som kommer att sammanföra partnerna så att de kan hantera gemensamma utmaningar. Det nya partnerskapet inbegriper nya åtgärder för att stödja den sociala och ekonomiska utvecklingen i de sex länderna, och fem flaggskeppsinitiativ som kommer att ge mycket konkreta bevis på EU:s stöd.

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso gjorde följande uttalande: ”Endast med stark politisk vilja och engagemang från båda sidor kommer det östliga partnerskapet att uppnå sitt mål, dvs. politisk associering och ekonomisk integration. Vi måste göra en ännu större investering i ömsesidig stabilitet och ömsesidigt välstånd. Detta kommer snabbt att uppvägas av stora politiska och ekonomiska fördelar och leda till ökad stabilitet och säkerhet både för EU och för våra samarbetspartner i öst."

Tiden är kommen för att skriva ett nytt kapitel i förbindelserna med våra östra grannländer" – tillade Benita Ferrero-Waldner, kommissionsledamot med ansvar för yttre förbindelser och den europeiska grannskapspolitiken. ”Utifrån de senaste årens framsteg har vi tagit fram ett ambitiöst och samtidigt balanserat erbjudande. EU:s säkerhet och stabilitet påverkas av händelser i Östeuropa och södra Kaukasien. Vår politik gentemot dessa länder bör vara kraftfull, proaktiv och otvetydig. EU kommer att fortsätta sin framgångsrika strategi med skräddarsydda program i ny skala och lägga till en stark multilateral dimension. Vår princip är dock fortfarande att framstegen måste ske parallellt med våra partners reformansträngningar, men detta nya paket erbjuder också ett ökat stöd för att hjälpa dem att uppnå sina mål."

Det östliga partnerskapet är ett svar på önskemålen från EU:s östra grannländer att närma sig Europeiska unionen. EU har samtidigt ett betydande intresse av att bidra till utvecklingen av stabilitet, bättre styrelseformer och ekonomisk utveckling vid sina östra gränser.

Sedan 1989 har omfattande förändringar ägt rum i EU:s östra grannskap. Stegvisa utvidgningar har medfört en ökad geografisk närhet till våra östra grannländer, medan reformer understödda av den europeiska grannskapspolitiken har fört dessa länder politiskt och ekonomiskt närmare EU. EU har ett allt större ansvar för att hjälpa sina partner att hantera de politiska och ekonomiska utmaningar som de ställs inför och stödja deras strävan efter närmare kontakter, inte minst mot bakgrund av konflikten i Georgien i somras. Till följd av konflikten i Kaukasien uppmanade Europeiska rådet vid sitt möte den 1 september kommissionen att lägga fram sitt förslag tidigare än planerat.

Efter överläggningar med de östliga partnerna föreslår kommissionen att mer djupgående bilaterala förbindelser ska inledas och att en ny multilateral ram för samarbete ska inrättas. De viktigaste nyheterna i initiativet är följande:

 • Nya associeringsavtal, inklusive djupgående och omfattande frihandelsavtal för de länder som är villiga och redo att åta sig de långtgående förpliktelser gentemot EU som dessa innebär.
 • Övergripande program finansierade av EU för att förbättra partnernas administrativa kapacitet.
 • Gradvis integration i EU:s ekonomi (med den asymmetri som är lämplig med hänsyn till partnerlandets ekonomi), inklusive rättsligt bindande åtaganden om tillnärmning av regelverket.
 • Uppmuntran av ett frihandelsnät mellan partnerländerna som på lång sikt skulle kunna bli en del av en ekonomisk grannskapsgemenskap.
 • Ingående av ”rörlighets- och säkerhetspakter” som underlättar lagliga resor till EU, samtidigt som insatserna för att bekämpa korruption, organiserad brottslighet och olaglig migration ökas. Pakterna skulle också omfatta en förbättring av asylsystemen så att de når upp till EU:s standarder och inrättandet av strukturer för integrerad gränsförvaltning osv., där det slutliga målet är viseringsfritt resande mellan alla partnerländer.
 • Kommissionen kommer att undersöka möjligheterna för arbetskraftsrörlighet i syfte att ytterligare öppna upp EU:s arbetsmarknad.
 • Ökad energitrygghet för EU och dess östliga partner.
 • Program för ekonomisk och social utveckling i partnerländerna, särskilt för att åtgärda stora ekonomiska och sociala skillnader i dessa länder.
 • Inrättande av fyra multilaterala politiska plattformar: om demokrati, goda styrelseformer och stabilitet; ekonomisk integration och konvergens med EU:s politik; energitrygghet och kontakter mellan människor för att ytterligare stödja partnernas individuella reformansträngningar.
 • Flaggskeppsinitiativ: integrerat gränsförvaltningsprogram; kredit till förmån för små och medelstora företag; främjande av regionala elmarknader, energieffektivitet och förnybara energikällor; utveckling av den sydliga energikorridoren och samarbete om förebyggande av, beredskap för och insatser vid naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor.
 • Mer direkta personkontakter och ökat engagemang från det civila samhällets och andra berörda parters sida, däribland Europaparlamentet.
 • Ytterligare ekonomiskt stöd – en kraftig ökning från 450 miljoner euro under 2008 till 785 miljoner euro under 2013. Detta innebär ett tillskott på 350 miljoner euro utöver de planerade resurserna för 2010–2013. Vi kommer dessutom att omfördela 250 miljoner euro som redan tilldelats de regionala programmen inom den europeiska grannskapspolitiken.

Kommissionen föreslår att detta initiativ lanseras under våren 2009 vid ett särskilt toppmöte för det östliga partnerskapet.

Ytterligare upplysningar:

http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/docs/index_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_armenia_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_azerbaijan_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_belarus_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_georgia_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_moldova_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_ukraine_en.htm


[1] Omfattningen av Vitrysslands deltagande i det östliga partnerskapet kommer att bero på den övergripande utvecklingen av förbindelserna mellan EU och Vitryssland.


Side Bar